settings icon
share icon

Knihu Nahum

Autor: Autor knihy sa predstavuje ako Nahum (z hebrejčiny „Utešiteľ") Elkóšsky (1:1). Existuje veľa teórií, kde sa to mesto nachádzalo, ale chýba presvedčivý dôkaz. Jednou z teórií je, že ide o mesto neskôr nazývané ako Kafarnaum (čo doslovne znamená „Nahumova dedina") pri Galilejskom mori.

Obdobie vzniku: Vzhľadom na obmedzené množstvo informácií, ktoré máme o Nahumovi, vieme len určiť časový rámec, kedy bola kniha Nahum napísaná, v období medzi rokmi 663 p. n. l a 612 p. n. l. Určiť toto obdobie nám pomáhajú dve spomenuté udalosti. Prvou je, že Nahum v minulom čase spomína Téby (No Amon) v Egypte, ktoré boli dobité asýrskymi vojskami (663 p. n. l.), takže to je udalosť, ktorá sa už stala. Druhý medzník je rok 612 p. n. l., kedy sa vyplnil zvyšok Nahumových proroctiev.

Zámer knihy: Nahum nenapísal túto knihu ako varovanie alebo volanie k pokániu pre ľudí v Ninive. Boh im poslal proroka Jonáša o 150 rokov skôr so zasľúbením čo sa stane, ak budú zotrvávať v svojom zlom spôsobe života. Vtedy ľudia činili pokánie, ale teraz znovu žijú rovnako zle, ak nie horšie ako pred tým. Asýrčania boli veľmi surový pri svojich dobývaniach (okrem iných zverstiev vešali na kôl telá svojich obetí a ich kožu si dávali na svoje stany). Teraz Nahum hovorí judskému ľudu aby nezúfali, pretože Boh vyhlásil súd nad Asýrčanmi a čoskoro dostanú to, čo si zaslúžia.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Nahum 1:7, „Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko."

Nahum 1:14a, „Hospodin vydal rozkaz proti tebe: „Nebude viac potomstva z tvojho mena!"

Nahum 2:1a, „Hľa, na vrchoch nohy posla blaha, ktorý ohlasuje pokoj." (pozri tiež Izaiáš 52:7 a Rímskym 10:15)

Nahum 2:14a, „som proti tebe," znie výrok Hospodina zástupov."

Nahum 3:19, „Nezahojí sa tvoja bieda, tvoja bolestivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradostne zatlieska. Veď koho neminula tvoja ustavičná zloba?"

Stručné zhrnutie: Ninive už raz poslúchlo Jonášove kázanie a odvrátili sa od ich zlých ciest, aby slúžili Hospodinovi. O 150 rokov neskôr, sa však Ninive vrátilo k modlárstvu, násiliu a pýche (Nahum 3:1-4). Boh znovu posiela svojho proroka do Ninive s posolstvom súdu a skazy mesta a vyzýva ich k pokániu. Ninivčania ale nedbajú na Nahumove varovanie a mesto padne pod nadvládu Babylonu.

Prorocká symbolika: Pavol cituje Nahuma 2:1 v liste Rímskym 10:15 a vzťahuje ho na Mesiáša a Jeho službu, rovnako aj na Kristových apoštolov tej doby. Môžeme to tiež chápať ako verš, ktorý platí pre každého služobníka evanjelia, ktorý má kázať „evanjelium pokoja". Boh sa zmieril s hriešnikmi krvou Kristovou a dal svojim ľuďom pokoj, „ktorý prevyšuje každý rozum" (Filipským 4:7). Úlohou kazateľa je tiež „prinášať dobrú správu", akou je zmierenie s Bohom, spravodlivosť, ospravedlnenie, život a večná záchrana skrze ukrižovaného Krista. Kázanie takéhoto evanjelia a prinášanie týchto správ, robí krásne nohy tých, čo ho prinášajú (Rímskym 10:15). Táto predstava opisuje človeka, ktorý dychtivo beží k ostatným, aby im zvestoval radostnú správu.

Praktická aplikácia: Boh je trpezlivý a pomalý k hnevu. Každému národu dáva čas, aby Ho uznali ako Pána. Ale On sa nenechá vysmievať. Vždy, keď sa národ odvráti od Neho, aby slúžili vlastným cieľom, Boh prichádza so súdom. Takmer pred 220 rokmi, boli Spojené štáty Americké formované ako národ, ktorý sa riadi biblickými princípmi. V posledných 50. rokoch sa to zmenilo a každým dňom sa viac a viac odkláňajú opačným smerom. Ako kresťania máme povinnosť stáť na biblických princípoch a pravde, pretože Pravda je našou jedinou nádejou.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Knihu Nahum
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries