settings icon
share icon

Kniha Malachiáš

Autor: Malachiáš 1:1 uvádza ako autora knihy proroka Malachiáša.

Dátum vzniku: Kniha Malachiáš vznikla v období medzi rokmi 440 až 400 pred n. l.

Účel knihy: Kniha Malachiáš je proroctvo: Slovo Pánovo pre Izrael cez Malachiáša (1:1). Ide o Božie varovanie prostredníctvom Malachiáša, kde odkazuje ľuďom, aby sa navrátili k Bohu. Jedná sa o poslednú knihu Starého zákona a v jej závere znie Izraelitom v ušiach vyhlásenie Božej spravodlivosti a zasľúbenie dokonalej obnovy prostredníctvom prichádzajúceho Mesiáša. Nasleduje štyristo rokov mlčania, ktoré sa skončili podobným posolstvom od ďalšieho Božieho proroka, Jána Krstiteľa, ktorý hlásal: „Kajajte sa, lebo sa priblížite nebeské kráľovstvo" (Matúš 3:2).

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Malachiáš 1:6, „Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?"

Malachiáš 3:6-7, „Ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Už za čias svojich otcov ste sa odchýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám — vraví Hospodin zástupov. Pýtate sa: Ako sa máme vrátiť?"

Stručné zhrnutie: Malachiáš spísal Hospodinove slová, ktoré boli určené pre Boží vyvolený ľud, ktorý zišiel z cesty, a zvlášť kňazom, ktorí sa k Hospodinovi obrátili chrbtom. Kňazi nebrali vážne obete, ktoré mali Bohu prinášať. Bežne boli obetované zvieratá, ktoré mali nejakú vadu, aj keď zákon jasne vyžadoval zvieratá bez vady (Deuteronomium 15:21). Judskí muži sa k svojim ženám, láskam z mladosti, chovali nečestne a zradne a ešte sa čudovali, že Boh neprijíma ich obete. Ľudia tiež nedávali desiatky tak, ako mali (Leviticus 27:30, 32). Nehladiac na ich hriechy a na to, že sa obrátili Bohu chrbtom, Malachiáš znova uisťuje ľud o Božej láske (Malachiáš 1:1-5) a opakuje zasľúbenie o príchode Mesiáša (Malachiáš 2:17-3:5).

Prorocká symbolika: Malachiáš 3:1–6 je proroctvo týkajúce sa Jána Krstiteľa. Bol poslom Pána, ktorý bol poslaný, aby pripravil cestu (Matúš 11:10) pre Mesiáša, Ježiša Krista. Ján hlásal pokánie a krstil v mene Pána, čím pripravil cestu pre Ježišov prvý príchod. Ale Posol, ktorý príde „náhle do chrámu", je sám Kristus pri svojom druhom príchode, keď príde v sile a moci (Matúš 24). Vtedy „prečistí synov Léviho" (v. 3), čo znamená, že tí, ktorí sú príkladom podľa Mojžišovho zákona, budú sami potrebovať očistenie od hriechu prostredníctvom Spasiteľovej krvi. Až vtedy budú môcť obetovať „obeť v spravodlivosti", pretože to bude Kristova spravodlivosť, ktorá im bude pripočítaná prostredníctvom viery (2. Korinťanom 5:21).

Praktické uplatnenie: Boha neteší, keď neposlúchame Jeho príkazy. Odplatí tým, ktorí Ho neberú vážne. Boh nenávidí rozvod (2:16), Boh berie manželskú zmluvu vážne a nechce, aby bola porušená. Musíme zostať verní manželovi našej mladosti po celý život. Boh vidí naše srdcia, vie, aké sú naše úmysly; pred Ním sa nedá nič skryť. Boh sa skoro vráti a to ako sudca. Ale keď sa k Nemu navrátime, On sa vráti k nám (Malachiáš 3:6).

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Malachiáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries