settings icon
share icon

Leviticus, Tretia kniha Mojžišova

Autor: Autorom knihy Leviticus je Mojžiš.

Doba vzniku: Kniha Leviticus bola napísaná v období 1440 až 1400 pred n. l.

Zámer knihy: Pretože Izraeliti boli v Egypte držaní 400 rokov ako zajatci, ich chápanie Boha bolo ovplyvnené polyteistickými pohanskými Egypťanmi. Zámerom knihy Leviticus je poskytnúť pokyny a zákony, ktoré majú viesť hriešny, ale napriek tomu vykúpený ľud vo vzťahu k svätému Bohu. Táto kniha kladie dôraz na potrebu osobnej svätosti ako reakcie na vzťah so svätým Bohom. Hriech musí byť zmierený prinášaním náležitých obetí (kapitoly 8 — 10). Ďalšou témou, ktorej sa kniha venuje, sú pokrmy (čisté a nečisté jedlá), rodenie detí, rôzne neduhy a choroby, s ktorými sa jedná podľa prísnych pravidiel (kapitoly 11–15). V 16. kapitole je opísaný Deň zmierenia, keď sa prinášala výročná obeť za všetky hriechy národa. Kladie sa dôraz na to, aby bol Boží ľud obozretný vo svojom osobnom, morálnom a spoločenskom živote, čo bolo v príkrom rozpore so vtedajšími zvyklosťami okolitých pohanských národov (kapitoly 17–22).

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

3. Mojžišova 1:4, „Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby získal zmierenie."

3. Mojžišova 17:11, „Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie."

3. Mojžišova 19:18, „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin."

Stručné zhrnutie: V kapitolách 1 — 7 sa uvádzajú obete, ktoré sú požadované tak od prostého ľudu, ako aj od kňazov. V kapitolách 8 — 10 sa opisuje posvätenie Árona a jeho synov ku kňazskej službe. Kapitoly 11–16 sú predpisy určujúce postup pri rôznych nečistotách. Posledných 10 kapitol predstavuje Božie pokyny pre jeho ľud v otázkach praktickej svätosti. Boli ustanovené sviatky, ktoré tvorili súčasť uctievania a boli riadené a praktizované podľa Božích zákonov. Dodržiavanie alebo zanedbávanie Božích prikázaní bolo sprevádzané buď požehnaním, alebo prekliatím (kapitola 26).

V 27. kapitole sa hovorí o prísahách Hospodinovi.

Primárnou témou knihy Leviticus je svätosť. Božia požiadavka na svätosť Jeho ľudu je založená na Jeho vlastnej svätej prirodzenosti. S tým súvisí téma zmierenia. Musíme byť pred Bohom svätí a svätosť možno dosiahnuť iba prostredníctvom príslušnej zmierujúcej obeti.

Prorocká symbolika: Mnohé rituálne bohoslužobné praktiky hovoria o osobe a diele nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Hebrejom 10 hovorí, že Mojžišov zákon je „iba tieňom budúceho dobrého", čím sa myslí, že denné obete, ktoré prinášali kňazi za hriech ľudu, predstavujú konečnú obeť — Ježiša Krista, ktorého obeť bude platná raz navždy pre každého, kto v Neho uverí. Svätosť prisúdená zákonom iba dočasne by mala byť jedného dňa nahradená absolútnym dosiahnutím svätosti, keď kresťania vymenia svoje hriechy za Kristovu spravodlivosť (2 Kor. 5,21).

Praktická aplikácia: Boh berie svätosť veľmi vážne, a tak by sme to mali robiť aj my. Trendom v postmodernej cirkvi je prispôsobovať si Boha na svoj obraz a dávať mu atribúty, aké nám vyhovujú, namiesto tých, ktoré skutočne popisuje Jeho Slovo. Božia absolútna svätosť, Jeho nádhera a Jeho „neprístupné svetlo" (1. Timotejovi 6:16) sú pre mnohých kresťanov cudzím pojmom. Sme povolaní kráčať vo svetle a odložiť všetku temnotu v našich životoch, aby v nás Boh mohol mať zaľúbenie. Svätý Boh nemôže vo svojom ľude tolerovať do očí bijúci a nehanebný hriech a Jeho svätosť vyžaduje, aby Ho potrestal. Neodvažujme sa byť vo svojich postojoch k hriechu ľahkomyseľní a nemali by sme ho v žiadnom prípade brať na ľahkú váhu.

Bohu buď chvála zato, že vďaka Ježišovej smrti za nás už nemusíme prinášať zvieracie obete. Kniha Leviticus je hlavne o zástupnej obeti. Smrť zvierat bola zástupným trestom za tých, ktorí zhrešili. Rovnakým spôsobom, ale nekonečne lepším, je Ježišova obeť na kríži zástupným trestom za naše hriechy. Teraz môžeme stáť pred Bohom, ktorý je absolútne svätý a nemusíme sa báť, pretože v nás vidí Kristovu spravodlivosť.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Leviticus, Tretia kniha Mojžišova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries