settings icon
share icon

Kniha Izaiáš

Autor: Izaiáš 1:1 identifikuje ako autora knihy Izaiáš proroka Izaiáša.

Doba vzniku: Kniha Izaiáš bola napísaná v období medzi rokmi 701 pred n. l. a 681 pred n. l.

Účel knihy: Prorok Izaiáš bol povolaný najmä k tomu, aby prorokoval Judsku. Judsko prechádzalo obdobím obživenia a obdobím vzbury. Asýria a Egypt hrozili Judsku zničením, ale nakoniec bolo vďaka Božiemu milosrdenstvu ušetrené. Izaiáš hlásal posolstvo pokánia z hriechov a nádejné očakávanie Božieho vyslobodenia v budúcnosti.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Izaiáš 6:8, „Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: Koho mám poslať, kto ta pôjde? Povedal som: Hľa, tu som, pošli mňa!"

Izaiáš 7:14, „Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel."

Izaiáš 9:5, „Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja."

Izaiáš 14:12-13, „Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si na zemi, vládca nad národmi! Veď v srdci si si povedal: Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe".

Izaiáš 53:5-6, „On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých."

Izaiáš 65:25, „Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale pokrmom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vrchu, hovorí Hospodin."

Stručné zhrnutie: Kniha Izaiáš poodhaľuje Boží súd a spásu. Boh je „svätý, svätý, svätý" (Izaiáš 6:3) a preto nemôže nechať žiadny hriech nepotrestaný (Izaiáš 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Izaiáš vyobrazuje nadchádzajúci Boží súd ako „spaľujúci oheň". (Izaiáš 1:31; 30:33).

Izaiáš zároveň chápe, že Boh je Bohom milosrdenstva, milosti a zľutovania (Izaiáš 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Izraelský národ (Júda aj Izrael) je slepý a hluchý voči Božím príkazom (Izaiáš 6: 9–10; 42: 7). Judsko porovnáva s vinicou, ktorá by mala byť a aj bude pošliapaná (Izaiáš 5: 1–7). Iba vďaka svojmu milosrdenstvu a svojim zasľúbeniam pre Izrael Boh nedovolí, aby bol Izrael alebo Júda úplne zničený. Prinesie obnovenie, odpustenie aj uzdravenie (43: 2; 43: 16-19; 52: 10-12).

Izaiáš sa viac ako ktorákoľvek iná kniha v Starom zákone zameriava na spásu, ktorá príde prostredníctvom Mesiáša. Mesiáš bude jedného dňa vládnuť v práve a spravodlivosti (Izaiáš 9: 7; 32: 1). Mesiášova vláda obnoví v Izraeli pokoj a bezpečie (Izaiáš 11: 6-9). Prostredníctvom Mesiáša bude Izrael svetlom pre všetky národy (Izaiáš 42: 6; 55: 4-5). Mesiášove kráľovstvo na zemi (Izaiáš, kapitola 65 — 66) je cieľ, ku ktorému smeruje celá kniha Izaiáša. Práve počas vlády Mesiáša bude svetu plne zjavená Božia spravodlivosť.

V zdanlivom paradoxe predstavuje kniha Izaiáš Mesiáša ako toho, kto bude trpieť. Izaiáš, 53. kapitola, živo popisuje utrpenie, ktoré Mesiáš podstúpi za naše hriechy. Skrze Jeho rany sa dosahuje uzdravenie. Je to Jeho utrpenie, ktorým sú odstránené naše neprávosti. Tento zdanlivý rozpor je vyriešený v osobe Ježiša Krista. Pri svojom prvom príchode bol Ježiš trpiacim služobníkom, ako to vidíme u Izaiáša v kapitole 53. Pri svojom druhom príchode bude Ježiš víťaziacim a vládnucim kráľom, Kniežaťom pokoja (Izaiáš 9: 5).

Prorocká symbolika: Ako bolo uvedené vyššie, v 53. kapitole Izaiáša je opísaný prichádzajúci Mesiáš a utrpenie, ktoré pretrpí, aby zaplatil za naše hriechy. Vo svojej zvrchovanosti Boh pripravil každý detail ukrižovania, aby naplnil každé proroctvo tejto kapitoly, ako aj všetky ďalšie mesiášske proroctvá Starého zákona. Obrazný jazyk v kapitole 53 je prenikavý a prorocký a obsahuje úplný obraz evanjelia. Ježiš bol odmietnutý a zavrhnutý (v. 3; Lukáš 13:34; Ján 1: 10-11), zbitý Bohom (v. 4; Matúš 27:46) a prebodnutý za naše previnenia (v. 5; Ján 19: 34; 1. Petra 2:24). Svojím utrpením zaplatil trest, ktorý sme si zaslúžili sami a stal sa pre nás konečnou a dokonalou obeťou (v. 5; Hebrejom 10:10). Aj keď bol bez hriechu, Boh na Neho položil náš hriech a my sme sa v Ňom stali Božou spravodlivosťou (2. Korinťanom 5:21).

Praktická aplikácia: Kniha Izaiáš nám predstavuje nášho Spasiteľa v nepopierateľných detailoch. On je jedinou cestou do neba, jediným prostriedkom na získanie milosti Božej, jedinou cestou, jedinou pravdou a jediným životom (Ján 14: 6; Skutky 4:12). Ak poznáme cenu, ktorú za nás Kristus zaplatil, ako môžeme zanedbať alebo odmietnuť „tak veľkú spásu"? (Hebrejom 2: 3). Tu na zemi máme len zopár krátkych rokov, aby sme prišli ku Kristovi a prijali spásu, ktorú ponúka iba On. Po smrti už niet druhej šance a večnosť v pekle je veľmi dlhá doba.

Poznáte ľudí, ktorí tvrdia, že sú veriaci v Krista, ktorí sú dvojtvárni, ktorí sú pokrytci? To je možno najlepšie zhrnutie toho, ako sa Izaiáš pozeral na izraelský národ. Izrael budil vonkajšie zdanie spravodlivosti, ale bola to iba fasáda. V knihe Izaiáš prorok Izaiáš vyzýva Izrael, aby poslúchal Boha z celého svojho srdca, nielen navonok. Izaiášovou túžbou bolo, aby tí, ktorí počuli a čítali jeho slová, boli v srdciach usvedčení, aby sa obrátili od zla a obrátili sa k Bohu, ktorý im dá odpustenie a uzdravenie.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Izaiáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries