settings icon
share icon

Genesis, Prvá kniha Mojžišova

Autor: Autor knihy Genesis nie je spomenutý. Autorstvo sa vždy pripisovalo Mojžišovi. Nie je žiadny presvedčivý dôvod, aby sme jeho autorstvo spochybňovali.

Obdobie vzniku: Obdobie, kedy bola kniha Genesis napísaná, nie je v knihe uvedené. Vznikla pravdepodobne v období medzi 1440 p. n. l. a 1400 p. n. l., teda v období medzi tým ako Mojžiš vyviedol Izraelcov z Egypta, a pred tým ako zomrel.

Zámer knihy: Kniha Genesis býva niekedy označovaná ako prameň celej Biblie. Väčšina hlavných biblických doktrín má pôvod v knihe Genesis. Už pri páde človeka je zaznamenané Božie zasľúbenie spasenia či vykúpenia (Genesis 3:15). Doktríny o stvorení, obvinení z hriechu, ospravedlnení, zmierení, skazenosti, Božom hneve,milosti a zvrchovanosti, zodpovednosti a mnohé ďalšie je možné nájsť v tejto knihe počiatku, nazvanej Genesis.

V knihe Genesis je zodpovedaných veľa veľkých životných otázok:
1) Odkiaľ som prišiel ? (Stvoril nás Boh — Genesis 1:1)
2) Prečo som tu? (Sme tu aby sme mali vzťah s Bohom — Genesis 15:6)
3) Kam idem? (Cieľovou stanicou je pre nás miesto po smrti Genesis 25:8)

Kniha Genesis priťahuje vedcov, historikov, teológov, ženy v domácnosti, farmárov, cestovateľov, Božích mužov a ženy. Je to vhodný začiatok Božieho príbehu o Jeho pláne s ľudstvom — Biblie.

Kľúčové verše:

Genesis 1:1, "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem."

Genesis 3:15, "Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!" (Ekumenický preklad)

Genesis 12:2-3, "Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním! Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme." (Ekumenický preklad)

Genesis 50:20, "Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Kniha Genesis môže byť rozdelená na 2 časti: Prvotná história a dejiny patriarchov. Prvotná história zaznamenáva tieto udalosti: 1. Stvorenie (kapitoly 1-2), 2. Pád človeka (kapitoly 3-5), 3. Potopa (kapitoly 6-9), 4. Rozptýlenie ľudí (kapitoly 10-11).

Dejiny patriarchov rozprávajú príbehy 4 veľkých mužov: 1. Abrahám (Genesis 12-25:8), 2. Izák (Genesis 21:1-35-29), 3. Jákob (Genesis 25:21-50:14) a 4. Jozef (Genesis 30:22-50:26).

Boh stvoril vesmír, ktorý bol dobrý a bez hriechu. Boh stvoril ľudstvo, aby malo osobný vzťah s Bohom. Adam a Eva zhrešili, a tým priviedli zlo a smrť na tento svet. Zlo sa neustále rozširovalo na svete, až kým tu zostala len jediná rodina, v ktorej Boh našiel niečo dobré. Vtedy Boh zoslal potopu, aby zotrela zlo, ale zachránil Noacha a jeho rodinu prostredníctvom archy. Po potope sa ľudia začali znovu množiť a zaplnili svet.

Boh si vybral Abraháma, aby z neho vytvoril vyvolený národ a napokon aj zasľúbeného Mesiáša. Vyvolená línia pokračovala Abrahámovým synom Izákom a Izákovým synom Jákobom. Boh zmenil Jákobovi meno na Izrael a jeho 12 synov sa stalo praotcami dvanástich kmeňov Izraelských. Boh vo svojej zvrchovanosti poslal Jákobovho syna Jozefa do Egypta, prostredníctvom zlomyseľných činov Jozefových bratov. Zlo, ktoré proti Jozefovi zamýšľali jeho bratia, zmenil Boh na dobré. Výsledkom toho bolo, že Jákobova rodina bola zachránená od hladomoru, vďaka Jozefovi, ktorý sa stal mocným mužom v Egypte.

Prorocká symbolika: Veľa tém z Novej zmluvy má svoje korene v knihe Genesis. Ježiš Kristus je tým potomkom ženy, ktorý má zničiť Satanovu moc (Genesis 3:15).

Rovnako, ako v Jozefovom prípade, Boh zmenil zlé úmysly tých, ktorý ukrižovali Ježiša na Boží plán pre dobro ľudstva. Noách a jeho rodina sú prvým vyobrazením pozostatku, ktorých si vždy Boh ochráni, ako svojich verných, navzdory nepriazni a zložitým okolnostiam. Po zajatí v Babylone sa do Jeruzalema navrátil len zbytok Izraelcov, napriek všetkým prenasledovaniam, ktoré opisujú Izaiáš a Jeremiáš; zvyšok 7000 kňazov bolo schovaných pred hnevom kráľovnej Izebel; Boh zasľúbil, že len vyvolený zvyšok Židov prijme svojho Mesiáša (Rímskym 11). Viera, ktorú preukázal Abrahám, by mala byť darom od Boha a základom spasenia pre Židov aj pohanov (Efezským 2:8-9; Hebrejom 11).

Praktická aplikácia: Hlavnou témou knihy Genesis je Božia večná existencia a Jeho stvorenie sveta. Autor sa nesnaží obhajovať existenciu Boha, jednoducho konštatuje, že Boh je, vždy bol a vždy bude, všemocný nad všetkým. Rovnako aj my máme istotu, že kniha Genesis je pravdivá, hoci niektorí sa snažia ju poprieť. Všetci ľudia, bez ohľadu na kultúru, národnosť či jazyk sa budú zodpovedať Stvoriteľovi. Pre hriech, ktorý prišiel na svet kvôli pádu jedného človeka, sme oddelení od Boha. Ale prostredníctvom jedného malého národa, Izraela, bol ľudstvu zjavený Boží záchranný plán a bol sprístupnený pre všetkých. Môžeme sa radovať z toho plánu.

Boh stvoril vesmír, zem a každú živú bytosť. Môžeme mu dôverovať, že sa postará o starosti nášho života. Boh môže premeniť aj beznádejnú situáciu a urobiť úžasné veci ak mu dôverujeme a poslúchame Ho, ako napríklad v prípade Abraháma a Sáry, ktorí nemohli mať deti. V živote sa nám môžu stať hrozné a nespravodlivé veci, ako Jozefovi, ale ak veríme Bohu a Jeho zvrchovanému plánu, Boh vždy spôsobí väčšie dobro. „Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia." (Rímskym 8:28, Ekumenický preklad)

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Genesis, Prvá kniha Mojžišova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries