settings icon
share icon

Kniha Ezdráš

Autor: Kniha Ezdráš autora neuvádza. Tradičný výklad predpokladá, že autorom knihy Ezdráš je Ezdráš. Stojí za povšimnutie, že akonáhle sa v 7. kapitole na scéne objaví Ezdráš, autor knihy Ezdráš prestáva s popisom v tretej osobe a namiesto toho používa popis v prvej osobe. I to by podporovalo Ezdrášove autorstvo.

Dátum vzniku: Kniha Ezdráš bola pravdepodobne napísaná v období medzi 460 až 440 pred n. l.

Účel knihy: Kniha Ezdráš sa venuje udalostiam, ku ktorým došlo v izraelskej krajine v čase návratu z babylonského zajatia a nasledujúcich rokov, ktoré pokrávajú obdobie približne jedného storočia, počnúc rokom 538 pred n. l. Ezdráš kladie dôraz na prestavbu chrámu. Kniha obsahuje rozsiahle záznamy rodokmeňov, predovšetkým na účely preukázania nárokov na kňazstvo, na ktoré mali právo iba potomkovia Árona.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Ezdráš 3:11, "Striedavo chválili a velebili Hospodina spevom: Lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky nad Izraelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu."

Ezdráš 7:6, "Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal Hospodin, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Hospodina, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal."

Stručné zhrnutie: Kniha sa dá rozdeliť takto: Kapitoly 1-6 — Prvý návrat pod vedením Zerubábela a výstavba druhého chrámu. Kapitoly 7-10 — Ezdrášova služba. Pretože medzi 6. a 7. kapitolou ubehlo viac ako polstoročie, postavy prvej časti knihy väčšinou zomreli skôr, než Ezdráš začal svoju službu v Jeruzaleme. Ezdráš je hlavnou postavou knihy Ezdráš, aj knihy Nehemiáš. Obidve knihy sa končia modlitbou a vyznávaním hriechov (Ezdráš 9; Nehemiáš 9) a následným oddelením sa ľudí od hriešnych praktík, do ktorých predtým upadli. Môžeme tu vidieť i niektoré koncepty povzbudzujúcich posolstiev Haggea a Zachariáša, ktoré sú zmienené v príbehu (Ezdráš 5: 1), a ktoré neskôr nájdeme v prorockých knihách nesúcich ich mená.

Kniha Ezdráš pokrýva udalosti od návratu zo zajatia, prestavby chrámu, až po dekrét Artaxerxa, ktorým začína kniha Nehemiáša. Haggeus bol hlavnou prorockou postavou v dňoch Ezdráša a Zachariáš bol prorokom v dňoch Nehemiáša.

Prorocká symbolika: V knihe Ezdráš vidíme pokračovanie biblickej témy „zostatku".

V dobe katastrofy alebo súdu si Boh pre seba vždy zachráni malý zvyšok — Noaha a jeho rodinu pred zničením potopy; Lotovu rodinu zo Sodomy a Gomory; 7 000 prorokov, ktorí zostali v Izraeli napriek prenasledovaniu Achaba a Jezábel. Keď boli Izraeliti zajatí v Egypte, Boh oslobodil svoj ostatok a vzal ich do zasľúbenej zeme. Asi päťdesiattisíc ľudí sa vracia do Judska v Ezdrášovi 2: 64–67, a keď sa porovnávajú počty ľudí v Izraeli počas jeho slávnych dní za vlády kráľa Dávida, komentujú to slovami: „zostali sme ako zostatok. " Téma zostatku pokračuje aj v Novom zákone, kde nám Pavol hovorí, že v súčasnosti je tu „zvyšok vyvolený z milosti" (Rimanom 11: 5). Aj keď v dobe, keď bol Ježiš na zemi, väčšina Ho odmietla, zostala však skupina ľudí, ktorých si Boh zachránil a uchoval vo svojom Synovi a v zmluve Jeho milosti. Po všetky generácie od Krista je tu pozostatok veriacich, ktorých nohy sú na úzkej ceste vedúcej k večnému životu (Matúš 7:13-14). Tento pozostatok bude zachovaný prostredníctvom moci Ducha Svätého, ktorý ich zapečatil, a ktorý ich bezpečne vyslobodí v posledný deň (2. Korinťanom 1:22; Efezanom 4:30).

Praktické aplikácia: Kniha Ezdráš je kronikou nádeje a obnovy. Pre kresťana, ktorého život je poznamenaný jazvami hriechu a vzbury proti Bohu, je to pripomienka veľkej nádeje, že máme Boha ktorý je Bohom odpustenia, Bohom, ktorý sa nám neobráti chrbtom, keď ho budeme hľadať v pokání a zlomenosti (1 Ján 1: 9) ). Návrat Izraelitov do Jeruzalema a znovuvybudovanie chrámu sa opakujú v živote každého kresťana, ktorý sa vracia zo zajatia hriechu a vzbury proti Bohu a nachádza v Ňom láskyplný vítaný domov. Bez ohľadu na to, ako dlho sme preč, je pripravený odpustiť nám a prijať nás späť do svojej rodiny. Je ochotný ukázať nám, ako znovuobnoviť náš život a vzkriesiť naše srdcia, ktoré sú chrámom Ducha Svätého. Rovnako ako pri prestavbe jeruzalemského chrámu, i v našich životoch bude sám Boh dohliadať na prácu obnovy a opätovné zasvätenie nášho života Jeho službe.

Opozícia Božích protivníkov proti prestavbe chrámu zobrazuje vzorec, ktorý je typický pre nepriateľa našich duší. Satan využíva tých, ktorí sa zdajú byť v synchronizácii s Božími zámermi, aby nás oklamal a pokúsil sa prekaziť Božie plány. Ezdráš 4: 2 popisuje klamlivú reč tých, ktorí tvrdia, že sa klaňajú Kristovi, ale ktorých skutočným zámerom je zbúrať, nie budovať. Pred takýmito zvodcami sa máme strážiť a mali by sme im odpovedať ako Izraelci, nemali by sme sa nechať zmiasť medovými rečami a falošnými vyznaniami viery.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Ezdráš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries