settings icon
share icon

Exodus, Druhá kniha Mojžišova

Autor: Autorom knihy Exodus je Mojžiš (Exodus 17:14; 24:4-7; 34:27).

Obdobie vzniku: Kniha Exodus bola napísaná v období medzi rokmi 1440 p. n. l. a 1400 p. n. l.

Zámer knihy: Slovo „exodus" znamená odchod, vysťahovanie. Odchod Izraelcov z Egypta, v Bohom určený čas, označuje koniec obdobia útlaku Abrahámových potomkov (Genesis 15:13) a je začiatkom naplnenia zasľúbenia Abrahámovi, že jeho potomkovia budú žiť v zasľúbenej zemi, rozmnožia sa a stanú sa veľkým národom (Genesis 12:1-3, 7). Účel knihy by sa dal vyjadriť ako záznam prudkého vývoja Jákobových potomkov z Egypta na teokratický národ v ich zasľúbenej zemi.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Exodus 1:8, Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel. Exodus 2:24-25, Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.

Exodus 12:27, poviete im: „Je to obeta Paschy na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil." Ľud padol na kolená a klaňal sa.

Exodus 20:2-3, "Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!"

Stručné zhrnutie: Exodus začína tam, kde končí kniha Genesis, ako Boh jedná so svojim vyvoleným národom — Židmi. Kniha sleduje udalosti od chvíle, kedy Izrael prišiel do Egypta ako Jozefov hosť, ktorý mal v Egypte veľkú moc, až kým boli napokon vyslobodení z krutého otroctva, do ktorého ich priviedol "...nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel." (Exodus 1:8)

Kapitoly 1-14 opisujú okolnosti útlaku Židov pod vládou faraóna, vzostup Mojžiša ako ich záchrancu, rany, ktoré Boh zoslal na Egypt, keď sa faraón odmietal podriadiť Bohu, a odchod z Egypta. Božiu zvrchovanú a mocnú ruku môžeme vidieť v zázrakoch a pohromách, ktoré končia smrťou všetkého prvorodeného v Egypte a ustanovením prvej Paschy — sviatku oslobodenia Izraelcov, rozdelením Červeného mora a záhubou egyptského vojska.

Prostredná časť knihy je venovaná putovaniu púšťou a tomu, ako Boh zázračne zaopatroval svoj ľud. Boh im dal chleba z neba, premenil im horkú vodu na sladkú, dal im vodu zo skaly a víťazstvo nad tými, ktorý by ich zničili, dal im zákon napísaný Božou rukou na kamenných doskách, ukazoval sa im v podobe ohnivého stĺpu a oblaku, napriek tomuto všetkému ľudia sústavne reptali a búrili sa proti Nemu.

Posledná tretina knihy opisuje výrobu archy zmluvy a plány na výstavbu svätostánku s rozličnými obeťami, oltármi, zariadením, obradmi a spôsoby uctievania.

Prorocká symbolika: Početné obete vyžadované od Izraelcov, boli predobrazom konečnej obete Božieho Baránka, Ježiša Krista. V noc poslednej rany na Egypt, Izraelci zabili bezchybného baránka, ktorého krvou natreli veraje dverí na svojich domoch, aby boli uchránení pred anjelom smrti. Toto bolo predzvesťou Ježiša, Božieho Baránka, bez poškvrny a bez chyby (1 Peter 1:19), ktorého krv nás očisťuje pre večný život.

Medzi ďalšie symbolické obrazy Krista v knihe Exodus patrí príbeh o vyvedení vody zo skaly v Exodus 17:6. Rovnako, ako Mojžiš udrel o skalu aby zaobstaral životodarnú vodu pre ľudí, tak Boh zasiahol Skalu nášho spasenia, keď Ho nechal ukrižovať za naše hriechy a zo Skaly vzišiel dar živej vody (Ján 4:10). Poskytovanie many na púšti je dokonalým obrazom Krista — Chleba života (Ján 6:48), ktorým nám Boh zaobstaral život.

Praktická aplikácia: Mojžišov zákon bol čiastočne daný, aby ukázal ľuďom, že nie sú schopní ho dodržať. Nie sme schopní zapáčiť sa Bohu dodržiavaním zákona, preto nás Pavel vyzýva, aby sme „uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa Zákona, lebo zo skutkov podľa Zákona nebude nikto ospravedlnený" (Galatským 2:16, Ekumenický preklad).

Božia starostlivosť o Izraelcov od vyslobodenia zo zajatia po manu s prepelicami na púšti sú jasné ukážky Jeho milosti a zaopatrovania Božieho ľudu. Boh nám zasľúbil, že sa postará o naše potreby. „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána." (1. Korintským 1:9, Ekumenický preklad)

Našou úlohou je dôverovať Bohu, že nás dokáže vyslobodiť zo všetkého. Boh však nedopustí, aby hriech zostal nepotrestaný. Môžeme veriť v Jeho spravodlivosť a odplatu. Ak nás Boh vyslobodí zo zlej situácie, nemali by sme sa do nej vracať. Keď od nás Boh niečo žiada, očakáva, že sa Mu podriadime, ale zároveň je k nám milostivý a láskavý, pretože vie, že sami by sme neboli schopní Ho úplne poslúchať.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Exodus, Druhá kniha Mojžišova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries