settings icon
share icon

Kniha Ester

Autor: V knihe Ester nie je uvedený autor. Najbežnejší tradičný výklad predpokladá, že autormi sú Mordochaj (jedna z hlavných postáv knihy), Ezdráš a Nehemiáš (ktorí boli dobre oboznámení s perzskými zvyklosťami).

Dátum vzniku: Kniha Ester bola napísaná pravdepodobne v období medzi rokmi 460 pred n. l. a 350 pred n. l.

Účel knihy: Účelom Knihy Ester je ukázať Božiu prozreteľnosť, obzvlášť voči Jeho vyvolenému ľudu Izraelu. Kniha Ester zaznamenáva ako vznikol sviatok Purim, a prečo ho Židia každoročne slávia. Kniha Ester sa predčítala cez sviatok Purim na pamiatku veľkého oslobodenia židovského národa, ktoré Boh spôsobil prostredníctvom Ester. Židia dodnes predčítajú Ester počas sviatku Purim.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Ester 2:15, „Keď prišiel rad na Ester, dcéru Abíchajila, strýka Mordochaja — ten si ju vzal za vlastnú —, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len čo jej povedal Hégaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Ester sa aj tak zapáčila všetkým, čo sa na ňu pozreli."

Ester 4:14, „Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?"

Ester 6:13, „a rozpovedal svojej žene Zereš i všetkým svojim priateľom, čo sa mu stalo. Jeho radcovia a manželka Zereš mu povedali: Ak Mordochaj, ktorý je začiatkom tvojho pádu, pochádza zo židovského rodu, nepremôžeš ho, ale určite mu podľahneš."

Ester 7:3, „Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala tvoju priazeň, ó kráľ, a ak je to kráľovi prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť."

Stručné zhrnutie: Knihu Ester možno rozdeliť do troch hlavných častí. Kapitoly 1:1-2:18 — Ester nahradila kráľovnú Vašti; 2:19–7:10 — Mordochaj zvíťazil nad Hámanom; 8:1–10: 3 — Izrael prežil Hámanov pokus o ich zničenie. Vznešená Ester riskovala svoju vlastnú smrť, keď si uvedomila, čo je v stávke. Ochotne podstúpila manéver, ktorý pre ňu mohol byť osudný a postavila sa Hámanovi, druhému najmocnejšiemu mužovi v kráľovstve jej manžela. Dokázala sa ako múdry a dôstojný protivník, pritom však zostala pokorná a plne rešpektovala postavenie svojho manžela — kráľa.

Rovnako ako príbeh Jozefa v Genesis 41:34–37, oba príbehy zahŕňajú cudzích panovníkov, ktorí riadia osud Židov. Oba príbehy poukazujú na hrdinstvo izraelských jednotlivcov, ktorí sa tak stali prostredníkmi záchrany svojho ľudu a národa. Božia ruka je zjavná v tom, že to, čo sa javí ako zlá situácia, je v skutočnosti pod kontrolou všemohúceho Boha, ktorý má na srdci dobro svojho ľudu. V centre tohto príbehu je prebiehajúce rozdelenie medzi Židmi a Amalekovcami, o ktorom sa píše už v knihe Exodus. Hámanovým cieľom je úplné vyhubenie Židov a ide o posledný podobný pokus, zaznamenaný v Starom zákone. Jeho plány nakoniec skončili jeho smrťou a povýšením jeho nepriateľa Mordochaja na Hámanovu pozíciu, ako aj záchranou Židov.

Jednou z hlavných tém tejto knihy sú slávnosti, je tu zaznamenaných desať hostín a mnoho udalostí bolo naplánovaných, alebo odhalených, práve počas nich. Aj keď sa v tejto knihe nikde nespomína Božie meno, je zrejmé, že Židia v Susách očakávali na Boha, keď sa postili a modlili tri dni (Ester 4:16). Napriek tomu, že zákon umožňujúci ich zničenie bol napísaný v súlade so zákonmi Médov a Peržanov, čím sa stal nemenným, Boh uvoľnil cestu k tomu, aby ich modlitby boli vypočuté. Ester riskovala život tým, že šla nepozvaná pred Kráľa, a to dokonca dvakrát (Ester 4:1–2; 8:3). Neuspokojila sa so zničením Hámana; jej zámerom bola záchrana jej ľudu. Ustanovenie sviatku Purim je písomne zaznamenané a zachované pre všetky generácie a sviatok sa dodnes zachováva. Boh v tejto knihe nie je nikde zmienený menom, ale Boží vyvolený ľud bol zachránený prostredníctvom pokory a múdrosti Ester.

Prorocká symbolika: Kniha Ester nám poskytuje pohľad do zákulisia prebiehajúceho zápasu Satana proti Božím zámerom a predovšetkým proti Bohom zasľúbenému Mesiášovi. Príchod Krista závisel na existencii židovského národa. Tak ako Háman plánoval zničiť Židov, tak sa aj Satan postavil Kristovi a Božiemu ľudu. Tak ako je Háman porazený na šibenici, ktorú postavil pre Mordochaja, tak aj Kristus použije tú zbraň, ktorú jeho nepriateľ vymyslel, aby zničil jeho a jeho duchovné semeno. Práve kríž, na ktorom Satan plánoval zničiť Mesiáša, sa stal nakoniec prostriedkom, pomocou ktorého Kristus „vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že Ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. "(Kolosanom 2:14–15). Tak ako bol Háman obesený na šibenici, ktorú postavil pre Mordochaja, tak diabla zdrvil kríž, ktorý postavil, aby zničil Krista.

Praktická aplikácia: Kniha Ester ukazuje ako si môžeme vybrať medzi tým, že uvidíme Božiu ruku uprostred našich okolností, a medzi tým, že budeme veci považovať iba za náhodu. Boh je zvrchovaný Vládca vesmíru a môžeme si byť istí, že Jeho plány nebudú prekazené činmi zlých a podlých ľudí. Aj keď Jeho meno nie je v knihe uvedené, Jeho prozreteľná starostlivosť o ľudí, jednotlivcov i národ, je zrejmá od začiatku do konca. Napríklad nemôžeme nevidieť ruku Všemohúceho nad vhodne načasovanou nespavosťou kráľa Xerxesa. Na príklade Mordochaja a Ester vidíme tú tichú láskyplnú reč, ktorou náš Otec často prehovára priamo do nášho ducha.

Ester dokázala, že je zbožná a nechá sa v duchu viesť a tiež preukázala veľkú odvahu a ochotnú poslušnosť. Ester sa svojou pokorou výrazne odlišovala od jej okolia a to spôsobilo, že bola povýšená na pozíciu kráľovnej. Pripomína nám tým, že ak zostávame úctiví a pokorní aj v zložitých, či až ľudsky neúnosných podmienkach, často nás to pripraví k tomu, aby sme sa stali nádobami nevýslovného požehnania pre nás i ostatných. Urobíme dobre, ak sa budeme snažiť napodobniť jej príklad zbožného správania vo všetkých oblastiach života, najmä však v skúškach. Ani raz v tejto knihe nenájdeme, že by sa sťažovala alebo mala zlý postoj. Mnohokrát sme čítali, že si získala „priazeň" svojho okolia. Táto priazeň v konečnom dôsledku viedla k záchrane jej ľudu. I my môžeme nájsť podobnú priazeň, keď znesieme aj nespravodlivé prenasledovanie a budeme nasledovať Esterin príklad v tom, že si udržíme pozitívny prístup, pokoru a odhodlanie spoľahnúť sa na Boha. Ktovie, či nás Boh nepriviedol do takejto situácie práve pre chvíľu ako je táto?

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Ester
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries