settings icon
share icon

Deuteronomium, Piata kniha Mojžišova

Autor: Knihu Deuteronomium napísal Mojžiš. Je to vlastne súbor jeho kázní adresovaný Izraelitom tesne pred tým ako prekročili rieku Jordán. „Toto sú slová, ktoré povedal Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti" (5. Mojžišova 1:1, Ekumenický preklad). Poslednú kapitolu mohol dopísať niekto iný (možno Jozua).

Obdobie vzniku: Tieto kázne boli dané počas obdobia 40 dní, ktoré predchádzali vstupu Izraela do zasľúbenej zeme. Prvá kázeň zaznela 1. deň 11. mesiaca (5. Moj. 1:3), Izraelci prekročili Jordán o 70 dní neskôr, 10. deň 1. mesiaca (Jozua 4:19). Ak odpočítame 30 dní, kedy Izraelci oplakávali Mojžiša (5. Moj. 34:8), zostane nám 40 dní. K udalostiam došlo v roku 1410 pred n. l.

Zámer knihy: Do zasľúbenej zeme mala vstúpiť nová generácia Izraelcov. Tento ľud nezažil zázrak pri Červenom mori, ani nepočul zákon daný na hore Sinaj a mali vstúpiť na nové územie s mnohými nebezpečenstvami a pokušeniami. Kniha Deuteronomium bola daná na pripomenutie Božieho zákona a Božej moci.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

5. Mojžišova 4:2, „K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám!"

5. Mojžišova 6:4-7, „Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný! Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať."

5. Mojžišova 32:46-47, Povedal: „Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán."

Stručné zhrnutie: Izraelci majú nariadené pamätať na štyri veci: Božiu vernosť, Božiu svätosť, Božie požehnanie a Božie varovanie. Prvé tri kapitoly rekapitulujú putovanie z Egypta na ich súčasné miesto — Moáb. Kapitola 4 je výzvou k poslušnosti, k vernosti Bohu, ktorý je verný im.

Kapitoly 5 až 26 sú opakovaním zákona. Novej generácii je odovzdaných desať Božích prikázaní, zákon týkajúci sa obetí a sviatočných dní a ostatné zákony. Požehnanie je zasľúbené tým, ktorý budú poslúchať (5. Moj. 5:29; 6:17-19; 11:13-15), ale tým, ktorý zákon porušia budú trpieť hladom (5. Moj. 11:16-17).

Téma požehnania a prekliatia pokračuje v kapitolách 27-30. Táto časť knihy končí jasným rozhodnutím, ktoré je predložené Izraelcom: „Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu." (5. Mojžišova 30:19, Ekumenický preklad). Čo je Božou túžbou pre Jeho ľud nachádzame v Jeho odporučení: „Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom" (5. Mojžišova 30:19, Ekumenický preklad).

V posledných kapitolách Mojžiš povzbudzuje ľudí, ustanovuje svojho nástupcu Jozuu, zaznamenáva pieseň a dáva posledné požehnanie každému z Izraelských kmeňov. Kapitola 34 opisuje okolnosti Mojžišovej smrti. Vystúpil na vrch Nebó, vrchol Pisgy a Hospodin mu ukázal zasľúbenú zem, do ktorej nemohol vstúpiť. Vo veku 120 rokov, ešte stále s dobrým zrakom a silou mládenca, Mojžiš zomiera v prítomnosti Hospodina. Kniha Deuteronomium končí krátkym oznámením o smrti tohto veľkého proroka.

Prorocká symbolika: V knihe Deuteronomium sa nachádza veľa novozmluvných tém. Najväčšou z nich je nutnosť dokonale dodržiavať Mojžišov zákon a zároveň naša neschopnosť to dodržať. Nekonečné obete, ktoré boli nevyhnutné na vykúpenie z hriechov ľudí, krotí opakovane porušujú zákon, sú naplnené konečnou obeťou Krista, ktorou nás posvätí „raz navždy" (Hebrejom 10:10). Vďaka Jeho obeti na kríži nemusíme už prinášať ďalšie obete na zmierenie za hriech.

Božia voľba Izraela ako vyvoleného ľudu symbolizuje Jeho vyvolenie tých, ktorí uveria v Krista (1. Petra 2:9). V 5. Mojžišovej 18:15-19, Mojžiš prorokuje o inom prorokovi — najvyššom Prorokovi, ktorý príde a bude to Mesiáš. Rovnako ako Mojžiš, aj tento prorok má dostať a kázať prorocké zjavenie a viesť Jeho ľud. (Ján 6:14, 7:40)

Praktická aplikácia: Kniha Deuteronomium podčiarkuje dôležitosť Božieho Slova. Je rozhodujúcou časťou nášho života. Aj keď už nie sme pod zákonom Starej zmluvy, stále sme zodpovední za podriadenie našich životov Božej vôli. Prostá poslušnosť prináša požehnanie, ale hriech má svoje dôsledky.

Nikto z nás nie je „mimo zákon". Aj od Mojžiša, ako vodcu a proroka, Bohom vybraného, bola požadovaná poslušnosť. Dôvodom, pre ktorý nemohol vstúpiť do zasľúbenej zeme, bola neposlušnosť voči nariadeniu Hospodina (Numeri 20:13).

Keď bol Ježiš pokúšaný na púšti, trikrát citoval z tejto knihy (Matúš 4). Týmto nám Ježiš ukázal, aké je dôležité mať Božie Slovo schované v srdci, aby sme nehrešili proti Nemu (Žalm 119:11).

Rovnako ako Izraelci, aj my by sme si mali pripomínať Božiu vernosť. Prekročenie Červeného mora, Božia svätá prítomnosť na hore Sinaj, požehnanie v podobe manny na púšti, majú byť aj pre nás povzbudením. Skvelým spôsobom ako kráčať vpred, je urobiť si čas na to, aby sme sa obzreli za tým, čo pre nás Boh už urobil.

V knihe Deuteronomium máme tiež nádherný obraz milujúceho Boha, ktorý túži mať vzťah so svojimi deťmi. Hospodin uvádza lásku ako dôvod, pre ktorý vyviedol Izrael z Egypta „mocnou rukou" a oslobodil ich (5. Mojžišova 7:7-9). Aká úžasná vec byť slobodný z otroctva hriechu a byť milovaný všemocným Bohom!

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Deuteronomium, Piata kniha Mojžišova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries