settings icon
share icon

Kniha Daniel

Autor: Kniha Daniel označuje ako autora proroka Daniela (Daniel 9:2; 10:2). Ježiš takisto zmieňuje ako autora proroka Daniela (Matúš 24:15).

Doba vzniku: Kniha Daniel bola napísaná v období medzi rokmi 540 pred n. l. a 530 pred n. l.

Účel knihy: V roku 605 pred n. l., Nebúkadnecar, Babylonský kráľ, dobyl Judsko a mnohých obyvateľov — vrátane Daniela — nechal odviesť do Babylonu. Daniel slúžil na kráľovskom dvore Nebúkadnecara a niektorých vládcov, ktorí vládli po ňom. Kniha Daniel zaznamenáva činy, proroctvá a vízie proroka Daniela.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Daniel 1:19-20, „Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chananja, Míšael a Azarja. V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že desaťkrát prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve."

Daniel 2:31, „Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný; stála pred tebou a jej výzor naháňal strach."

Daniel 3:17-18, „Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať."

Daniel 4:31-32, „lebo jeho vláda je večnou vládou a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič, on podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať: Čo robíš?"

Daniel 9:25-27, „Preto vedz a pochop: Odvtedy, čo zaznelo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, uplynie sedem týždňov. Za šesťdesiatdva týždňov bude opäť vybudované námestie a priekopa. Budú to však časy súženia. Po šesťdesiatich dvoch týždňoch bude zabitý pomazaný, a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktoré príde. Potopa s nimi skoncuje a až do konca vojny bude trvať pustošenie. Za jeden týždeň mnohým nanúti zmluvu. Uprostred týždňa zastaví spaľovanú a pokrmovú obetu. Na ich mieste bude hrozná modla až po stanovené rozhodnutie o konci pustošiteľa."

Stručné zhrnutie: Knihu Daniel môžeme rozdeliť na 3 časti. Prvá kapitola opisuje dobytie Jeruzalema Babylončanmi. Ako aj mnohí iní, aj Daniel spolu s tromi priateľmi boli odvlečení do Babylonie, a pre svoju odvahu a zjavné Božie požehnanie boli „povýšení" do služby kráľovi (Daniel 1:17–20).

V kapitolách 2 až 7 je zaznamenané, že Nebúkadnecar mal sen, ktorý dokázal správne vyložiť iba Daniel. Nebúkadnecarov sen o veľkej soche predstavoval kráľovstvá, ktoré vzniknú v budúcnosti. Nebúkadnecar si nechal zhotoviť veľkú sochu seba samého a nútil všetkých, aby sa jej klaňali. Šadrach, Méšach a Abednego to odmietli a hodili ich do ohnivej pece, kde ich Boh zázračne zachránil. Nebúkadnecar je Bohom súdený pre svoju pýchu, ale neskôr kráľ uzná Božiu zvrchovanosť a všetko je mu navrátené.

V 5. kapitole Daniela je zaznamenaný Nebúkadnecarov syn Bélšaccar, ktorý znevážil predmety odvezené z jeruzalemského chrámu a vzápätí dostáva odkaz, ktorý Boh napíše na stenu. Iba Daniel dokáže text vyložiť — odkaz od Boha hovoriaci o nadchádzajúcom Božom súde. Daniel sa odmieta modliť k panovníkovi a je uvrhnutý do jamy s levmi, kde však je zázračne uchránený. Boh dal Danielovi videnie štyroch zvierat. Štyri zvieratá predstavovali kráľovstvá Babylon, Médo-Perzskú ríšu, Grécko a Rím.

Kapitoly 8 — 12 obsahujú videnie barana, kozla a niekoľkých rohov — takisto sa to týka budúcich kráľovstiev a ich vládcov. Daniel, kapitola 9, zaznamenáva Danielove proroctvo „sedemdesiatich týždňov". Boh dal Danielovi presnú časovú os, kedy príde Mesiáš a kedy bude zabitý. Proroctvo sa zmieňuje aj o budúcom vládcovi, ktorý uzavrie s Izraelom sedemročnú zmluvu a po tri a pol roku ju poruší a krátko potom nasleduje veľký súd a zavŕšenie všetkého. Daniela po tomto veľkom videní navštevuje a posilňuje anjel, ktorý mu veľmi podrobne vysvetľuje videnie.

Prorocká symbolika: V príbehoch o ohnivej peci a vhodení Daniela do jamy s levmi vidíme predobraz záchrany, ktorú máme v Kristovi. Traja mladí muži vyhlasujú, že Boh je záchranca, ktorý je schopný ich z tejto situácie zachrániť (Daniel 3:17). Rovnako nám Boh poskytol záchranu pred pekelným ohňom, keď poslal Ježiša, aby zomrel za naše hriechy (1. Petra 3:18). V prípade Daniela Boh poslal anjela, ktorý levom zavrel ústa, a zachránil Daniela pred smrťou. Ježiš Kristus je naším útočiskom pred nebezpečenstvom hriechu, ktorý by nás mohol pohltiť.

Danielove videnie posledných časov zobrazuje Mesiáša Izraela, prostredníctvom ktorého budú mnohí očistení a posvätení (Daniel 12:10). On je našou spravodlivosťou (1. Petra 5:21), prostredníctvom Jeho budú naše hriechy, hoci by boli červené ako krv, očistené, a my budeme bieli ako sneh (Izaiáš 1:18).

Praktická aplikácia: Rovnako ako Šadrach, Méšach a Abednego, i my by sme si mali vždy stáť za tým, o čom vieme, že je správne. Boh je väčší ako akýkoľvek trest, ktorý by na nás mohol prísť. Bez ohľadu na to, či nás Boh vyslobodí alebo nie, je vždy hodný našej dôvery. Boh vie, čo je najlepšie, a ctí si tých, ktorí Mu dôverujú a poslúchajú Ho.

Boh má plán a ten je preplánovaný do najmenších detailov. Boh pozná budúcnosť a má nad ňou kontrolu. Všetko, čo Boh predpovedal, sa vyplnilo presne tak, ako predpovedal. Mali by sme sa preto spoľahnúť a veriť, že to, čo predpovedal že sa stane, sa jedného dňa stane presne tak, ako to Boh povedal.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Daniel
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries