settings icon
share icon

Kniha Aggeus, Haggeus

Autor: Aggeus 1:1 pripisuje autorstvo knihy prorokovi Aggeovi.

Dátum vzniku: Kniha Aggeus bola napísaná pravdepodobne v roku 520 pred n. l.

Účel knihy: Aggeus vyzýval Boží ľud, aby prehodnotili svoje priority. Povoláva ich k tomu, aby uctievali a oslávili Boha tým, že mu vystavajú chrám aj napriek všetkému odporu zo strany úradu i vlády. Aggeus ich povzbudzuje, aby sa nenechali odradiť tým, že tento chrám nebude tak bohato ozdobený ako chrám Šalamúnov. Nabádal ich, aby sa odvrátili od svojich nečistých ciest a dôverovali v Božiu zvrchovanú moc. Kniha Aggeus pripomína udalosti, ktorým Boží ľud v tejto dobe čelil, aj to, ako sa ľudia dokázali smelo zveriť Bohu a ako Boh zabezpečoval ich potreby.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Aggeus 1:4, „Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách?"

Aggeus 1:5-6, „Teraz však takto hovorí Hospodin zástupov: Pouvažujte nad svojimi cestami. Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smäd si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca."

Aggeus 2:9, „Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca — hovorí Hospodin zástupov — a na tomto mieste budem udeľovať pokoj — znie výrok Hospodina zástupov."

Stručné zhrnutie: Prehodnotí Boží ľud svoje priority, naberie odvahu a bude konať na základe Božích zasľúbení? Boh sa snažil varovať ľudí, a pripomenúť im, aby dbali na Jeho slová. Boh ich nielen varoval, ale aj ľudu ponúkol nové zasľúbenia prostredníctvom svojho služobníka Aggea, aby ich motivoval nasledovať Ho. Obyvatelia Judska skončili vo vyhnanstve v Babylone, a to práve preto, že zmenili svoje priority a nedokázali postaviť Boha na prvé miesto vo svojich životoch. Ako odpoveď na Danielovu modlitbu a ako naplnenie Božích zasľúbení Boh viedol perzského kráľa Kýra k tomu, aby umožnil Židom žijúcim vo vyhnanstve vrátiť sa do Jeruzalema. Skupina Židov sa s veľkou radosťou vrátila do svojej krajiny, znovu dala vo svojom živote Boha na prvé miesto, ctili Ho a začali obnovovať Jeruzalemský chrám bez pomoci ostatných miestnych obyvateľov Palestíny. Ich odvážna viera sa stretávala s odporom miestnych obyvateľov a neskôr aj perzskej vlády približne po dobu 15 rokov.

Prorocká symbolika: Rovnako ako väčšina kníh menších prorokov, aj Haggeus končí zasľúbením o obnove a požehnaní. V poslednom verši, Aggeus 2:23 používa Boh pri zmienke o Zerubábelovi zjavné Mesiášske oslovenie: „Môj sluha" (Porovnaj 2. Samuela 3:18; 1. Kráľa 11:34; Izaiáš 42:1–9; Ezechiel 37:24-25). Prostredníctvom Aggea mu Boh opakovane sľubuje, že ho urobí pečatným prsteňom, ktorý bol symbolom cti, autority a moci, niečo ako kráľovské žezlo a používal sa na pečatenie listov a dekrétov. Zerubábel, ako Boží pečatný prsteň, predstavuje Dávidov dom a obnovenie mesiášskej línie prerušenej exilom. Zerubábel naväzuje na Dávidovu kráľovskú líniu, ktorá vyvrcholí Kristovou tisícročnou vládou. Zerubábel sa objavuje v Kristovom rodokmeni tak na strane Jozefa (Mt 1:12), ako aj Márie (Lk 3:27).

Praktické uplatnenie: Kniha Aggeus upozorňuje na bežné problémy, s ktorými sa väčšina ľudí stretáva dodnes. Aggeus nás žiada aby sme: 1) preskúmali naše priority a zistili, či sa viac zaujímame o svoje vlastné potešenie než o Božie dielo; 2) aby sme nepodliehali porazeneckým postojom, keď narazíme na protivenstvá, alebo demotivujúce okolnosti; 3) aby sme priznali svoje zlyhania a snažili sa žiť čistý život pred Bohom; 4) aby sme boli v Božom diele smelí, pretože máme Jeho uistenie, že je stále s nami a má úplnú kontrolu nad našimi okolnosťami; a 5) aby sme spočinuli v Božích rukách s vedomím, že keď Mu verne slúžime, tak nás hojne požehná.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Aggeus, Haggeus
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries