settings icon
share icon

Kniha 2 Samuelova

Autor: Druhá kniha Samuelova autora neuvádza. Prorok Samuel to byť nemohol, pretože zomrel v 1. knihe Samuelovej. Možnými autormi sú Nátan a Gád (1. kniha kroník 29:29).

Obdobie vzniku: Pôvodne boli knihy 1. a 2. Samuelova jednou knihou. Rozdelili ich prekladatelia Septuaginty a odvtedy sú oddelené. Udalosti 1. Samuelovej knihy sa odohrávajú v rozpätí 100 rokov, približne od r. 1100 pred n. l. do r. 1000 pred n. l. Udalosti 2. Samuelovej knihy pokrývajú obdobie ďalších 40 rokov. Dátum napísania knihy je teda niekedy po r. 960 p. n. l.

Zámer knihy: Druhá kniha Samuelova zaznamenáva vládu kráľa Dávida. Kniha umiestňuje Dávidovu zmluvu do historického kontextu.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

2. Samuelova 7:16, „Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný."

2. Samuelova 19:4, Kráľ si zahalil tvár a prenikavo vzlykal: „Syn môj Absolón! Absolón, syn môj, syn môj!"

2. Samuelova 22:2-4, „Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. Môj Boh je moja skala, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi."

Stručné zhrnutie: Druhá kniha Samuelova môže byť rozdelená na 2 hlavné časti: Dávidove víťazstvá (kapitoly 1-10) a Dávidove problémy (kapitoly 11-20). Záver knihy (kapitoly 21-24) je dodatkom, ktorý obsahuje ďalšie podrobnosti, týkajúce sa Dávidovej vlády, nie sú však chronologicky usporiadané.

Kniha začína tým, ako sa Dávid dozvie o smrti Saula a jeho synov. Dávid vyhlasuje smútok. Krátko potom je Dávid korunovaný za kráľa nad Júdom, kým nad Izraelom je korunovaný za kráľa Išbóšet, jeden zo Saulových synov, ktorí prežili (kapitola 2). Nasleduje občianska vojna, Išbóšet je zavraždený a Izraelci žiadajú Dávida, aby sa stal aj ich kráľom (kapitoly 4-5).

Dávid presunie hlavné mesto z Hebronu do Jeruzalema a neskôr nechá preniesť aj archu zmluvy (kapitoly 5-6). Boh preruší Dávidov plán postaviť chrám v Jeruzaleme, ale zasľúbi Dávidovi tieto veci: 1. Dávid bude mať syna, ktorý po ňom prevezme vládu; 2. Dávidov syn postaví chrám; 3. trón, na ktorý zasadne Dávidovo potomstvo, bude pevný naveky; 4. Boh nikdy neodníme svoju milosť z Dávidovho domu (2. Samuelova 7:4-16).

Dávid vedie Izraelcov k víťazstvu nad mnohými nepriateľmi a nad národmi, ktoré ich obklopovali. Preukáže tiež milosrdenstvo Mefibošetovi, Jonatánovmu chromému synovi. (kapitoly 8-10).

Potom Dávid upadne. Zatúži po krásnej žene menom Batšeba, scudzoloží s ňou a nechá zabiť v bitke jej manžela (kapitola 11). Keď prorok Nátan konfrontuje Dávida s jeho hriechom, Dávid hriech vyzná a Boh mu milostivo odpúšťa. Hospodin však povie Dávidovi, že dopustí naňho pohromu, ktorá vzíde z jeho vlastného domu.

Problémy začnú, keď Dávidov prvorodený syn Amnón znásilní svoju nevlastnú sestru Támar. Támarin brat Absolón z pomsty Amnóna zabije. Absolón utečie z Jeruzalema, aby nemusel čeliť otcovmu hnevu. Neskôr vedie Absolón prevrat namierený proti Dávidovi a k povstaniu sa pridávajú aj niektorí bývalí Dávidovi spoločníci (kapitoly 15-16). Dávid je vyhnaný z Jeruzalema a Absolón sa vyhlási za kráľa na krátku dobu. Samozvanec je zvrhnutý, ale napriek Dávidovmu želaniu, Absolóna zabijú. Dávid oplakáva svojho padlého syna.

Zvyšok Dávidovej vlády pretrváva nepokoj. Izraelci sa vyhrážajú odtrhnutím od Júdu a Dávid musí potlačiť ďalšie povstanie (kapitola 20).

Záverečné prílohy obsahujú informácie o 3-ročnom hlade (kapitola 21), Dávidovu pieseň (kapitola 22), súpis Dávidových najväčších bojovníkov (kapitola 23) a Dávidov hriech sčítania ľudu, ktorý vyvolá mor v krajine (kapitola 24).

Prorocká symbolika: Pána Ježiša Krista môžeme vidieť hlavne v 2 častiach tejto knihy. Prvá časť je Dávidova zmluva — 2. kniha Samuelova 7:16: „Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný" a je zopakovaná v Evanjeliu podľa Lukáša 1:31-33 slovami anjela, ktorý Márii oznamoval narodenie Ježiša: „Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca."

Druhá časť, kde môžeme vidieť Ježiša, je Dávidova pieseň na konci jeho života (2. Kniha Samuelova 22:2-51). Dávid spieva o svojej skale, pevnosti a o vysloboditeľovi, útočisku a spasiteľovi. Ježiš je našou Skalou (1. Korintským 10:4; 1. Petra 2:7-9), Vysloboditeľom Izraela (Rímskym 11:25-27), útočisko „v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje" (Hebrejom 6:18, Ekumenický preklad) a našim jediným Spasiteľom (Lukáš 2:11; 2. Timotejovi 1:10).

Praktická aplikácia: Každý môže padnúť. Dokonca aj muž ako Dávid, ktorý chcel úprimne nasledovať Boha a bol Bohom požehnaný, bol náchylný k hriechu. Dávidov hriech s Batšebou by mal byť varovaním pre všetkých nás, aby sme si strážili srdce, oči a mysle. Pýcha z našej duchovnej zrelosti a pocit, že dokážeme obstáť v pokušení našou vlastnou silou, je prvým krokom k pádu (1. Korintským 10:12).

Boh je milostivý odpustiť aj najohavnejší hriech, ak činíme úprimné pokánie. Uzdravenie rán spôsobených hriechom nie vždy zahojí aj jazvy, ktoré po hriechu zostávajú. Hriech má prirodzené následky aj po tom, ako bol odpustený. Dávid zožal, čo zasial. Prišiel o syna, ktorý sa narodil z tohto nedovoleného spojenia s manželkou iného muža (2. kniha Samuelova 12:14-24) a Dávid trpel aj tým, že prerušil láskyplný vzťah so svojim nebeským Otcom (Žalmy 32 a 51). O koľko je lepšie radšej sa vyvarovať hriechu, než potom hľadať odpustenie!

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha 2 Samuelova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries