settings icon
share icon

Kniha 1 Samuelova

Autor: Autor je neznámy. Vieme, že Samuel písal nejakú knihu (1. Samuelova 10:25) a je dosť možné, že napísal tiež časť tejto knihy. Ďalší možní spoluautori 1. Samuelovej knihy sú proroci/ historici Nátan a Gád (1. kniha kroník 29:29).

Obdobie vzniku: Pôvodne boli knihy 1. a 2. Samuelova jednou knihou. Rozdelili ich prekladatelia Septuaginty a odvtedy sú oddelené. Udalosti 1. Samuelovej knihy sa odohrávajú v rozpätí 100 rokov, približne od r. 1100 pred n. l. do r. 1000 pred n. l. Udalosti 2. Samuelovej knihy pokrývajú obdobie ďalších 40 rokov. Dátum napísania knihy je teda niekedy po r. 960 p. n. l.

Zámer knihy: Prvá Samuelova kniha zaznamenáva históriu Izraela v krajine Knanaán, ako prešli od spravovania ľudu sudcami na zjednotený národ pod vládou kráľa. Samuel vystupuje ako posledný sudca a pomazáva prvých dvoch kráľov Saula a Dávida.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

1. Samuelova 8:6-7, Samuelovi sa však nepáčilo, keď hovorili: „Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval. Samuel sa modlil k Hospodinovi. Hospodin povedal Samuelovi: „Poslúchni ľud vo všetkom, čo si žiada. Keď ma nechcú za kráľa, nepohrdli tebou, ale mnou."

1. Samuelova 13:13-14, Samuel povedal Šaulovi: „To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už našiel muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za vojvodcu svojho ľudu, pretože si nesplnil jeho príkaz."

1. Samuelova 15:22-23, Samuel však povedal: „Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. Vzdorovitosť je ako hriech veštenia a vzbura ako kúzlo a úcta k terafím. Pretože si zavrhol slovo Hospodina, i on ťa zavrhol, aby si už nebol kráľom."

Stručné zhrnutie: Prvá Samuelova kniha môže by zjednodušene rozdelená dve časti: život Samuela (kapitoly 1-12) a život Saula (kapitoly 13-31).

Kniha začína zázračným narodením Samuela, ako odpoveďou na naliehavú modlitbu jeho matky. Samuel, ako dieťa, žil a slúžil v chráme. Boh si ho označil za proroka (1. Samuelova 3:19-21) a jeho prvým proroctvom v detstve bolo odsúdenie skazených kňazov.

Izraelci bojujú so svojimi ustavičnými nepriateľmi Filištíncami. Filištínci zajmú archu zmluvy, ale keď Boh na nich dopúšťa súd, rozhodnú sa archu vrátiť. Samuel vyzýva Izraelcov k pokániu (1. Samuelova 7:3-6), a potom k víťazstvu nad Filištíncami.

Izraelský ľud túži podobať sa iným národom a si žiada kráľa. Samuelovi sa nepáči ich požiadavka, ale Boh mu povie, že neodmietajú Samuelove vedenie ale Jeho samotného. Po tom ako upozorní ľud, čo znamená mať kráľa, Samuel pomaže Benjamínca Saula, ktorý je potom korunovaný v Micpe (1. Samuelova 10:17-25).

Saul sa teší z počiatočného úspechu, víťazstva nad Amónčanmi v boji (11. kap.). Urobí však sériu prešľapov: opovážlivo obetuje obeť (13. kap.), vysloví nerozvážnu prísahu na úkor svojho syna Jonatána (14. kap.), prestúpi Boží príkaz (15. kap.). Ako dôsledok Saulovej neposlušnosti si Boh nájde iného aby zastal Saulovo miesto. Potom, ako Boh odoberie požehnanie od Saula, posadne Saula zlý duch (1. Samuelova 16:14).

Samuel cestuje do Betlehema pomazať mládenca Dávida za nového kráľa (16. kap). Dávid sa stane národným hrdinom po jeho slávnom stretnutí s Filištíncom Goliášom (17. kap.). Dávid slúži na Saulovom dvore, ožení sa so Saulovou dcérou a spriatelí sa so Saulovým synom Jonatánom. Saul žiarli na Dávidov úspech a obľúbenosť a pokúša sa Dávida zabiť. Dávid uniká a začína pozoruhodné obdobie dobrodružstva a intríg. Dávid zakaždým s nadprirodzenou pomocou uniká krvilačnému Saulovi (kapitoly 19-26). Napriek tomu všetkému Dávid zachováva svoje priateľstvo s Jonatánom.

Na konci knihy Samuel zomiera a Saul je stratený. V predvečer bitky s Filištíncami, hľadá Saul odpovede. Odmietnutý Bohom nenachádza odpoveď z neba, ale namiesto toho vyhľadá vešticu. Vyvolajú Samuelovho ducha, ktorého posledné proroctvo je, že Saul zomrie v bitke s Filištíncami v nasledujúci deň. Proroctvo sa naplní, traja Saulovi synovia aj s Jonatánom zahynú v boji a Saul spácha samovraždu.

Prorocká symbolika: Modlitba Anny v 1. Samuelovej 2:1-10 má niekoľko prorockých odkazov na Ježiša. Anna velebí Boha ako jej Skalu (v. 2) a vieme, že evanjeliá označujú Ježiša ako Skalu, na ktorej by sme mali budovať svoj duchovný dom. Pavol označuje Ježiša ako „skalu pohoršenia" pre Židov (Rímskym 9:33). Kristus je nazvaný „duchovnou Skalou", ktorá duchovne napájala Izraelcov na púšti, tak ako ponúka „živú vodu" našej duši (1. Korintský 10:4, Ján 4:10). Annina modlitba tiež odkazuje na Hospodina, ktorý bude súdiť končiny zeme (1. Samuelova 2:10), kým Matúš 25:31-32 označuje Ježiša ako Syna človeka, ktorý príde v sláve súdiť všetky národy.

Praktická aplikácia: Tragický príbeh Saula je príkladom premárnenej príležitosti. Muž, ktorý mal všetko — česť, autoritu, bohatstvo, pekný vzhľad a oveľa viac. Zomiera však v zúfalstve, vydesený z nepriateľov a s vedomím, že zlyhal pred svojim národom, rodinou a pred svojim Bohom.

Saul pochybil mysliac si, že neposlušnosťou sa môže zapáčiť Bohu. Rovnako ako mnohí ľudia dnes, veril, že rozumný dôvod môže ospravedlniť zlé správanie. Možno mu stúpla sláva do hlavy a začal si myslieť, že je nad pravidlami. Dopracoval sa k nízkej mienke o Božích prikázaniach a vysokej mienke o sebe samom. Dokonca, aj keď bol obvinený zo svojho previnenia, obhajoval svoje konanie, a práve vtedy ho Boh zavrhol (1. Samuelova 15:16-28).

Saulovmu problému čelíme všetci — je to problém srdca. Poslušnosť Božej vôli je nevyhnutná pre víťazstvo, ale ak vzdorujeme v pýche proti Bohu, predurčujeme sa k prehre.

Na druhej strane, Dávid nepôsobil nádejne. Dokonca aj Samuel by ho prehliadol (1. Samuelova 16:6-7). Hospodin však hľadí na srdce a videl v Dávidovi muža podľa svojho srdca (1. Samuelova 13:14). Dobrým príkladom pre nás je Dávidova pokora a bezúhonnosť spolu s jeho odvahou a dôverou v Hospodina a jeho odovzdanosť modlitbe.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha 1 Samuelova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries