settings icon
share icon

Kniha 1 kroník, Prvá kniha Paralipomenom

Autor: Prvá kniha kroník autora neuvádza. Podľa tradičného výkladu je autorom 1. a 2. Knihy kroník Ezdráš.

Obdobie vzniku: Prvá kniha kroník bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 450 p. n. l. a 425 p. n. l.

Zámer knihy: Knihy 1. a 2. kniha kroník obsahujú väčšinu rovnakých informácií ako 1. a 2. kniha Samuelova a 1. a 2. kniha kráľov. Knihy kroník sa však viac sústreďujú na duchovné hľadisko tohto obdobia. Prvá kniha kroník bola napísaná po návrate z vyhnanstva pre tých, ktorí sa navrátili do Izraela, aby im pomohla pochopiť ako uctievať Boha. Kniha sa sústreďuje na udalosti Južného kráľovstva, na kmene Júda, Benjamín a Lévi. Tieto kmene boli väčšinou Bohu vernejšie ako tie ostatné.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

1. kniha kroník 11:1-2, Celý Izrael sa zišiel k Dávidovi do Hebronu a vyhlásil: „Sme predsa tvoja kosť a tvoje telo. Ty si viedol Izrael pri výprave i návrate aj predtým, než sa stal Šaul kráľom, aj vtedy, keď kraľoval. Hospodin, tvoj Boh, ti povedal: ‚Ty budeš spravovať môj izraelský ľud a staneš sa jeho vojvodcom."

1. kniha kroník 21:13, Dávid povedal Gádovi: „Je mi veľmi úzko. Nech sa radšej dostanem do Hospodinovej ruky, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo, len nech sa nedostanem do ruky človeka."

1. kniha kroník 29:11, „Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Hospodin, kráľovstvo; vypínaš sa nad všetkým ako hlava."

Stručné zhrnutie: Prvých 9 kapitol knihy sa venuje súpisu ľudí a rodokmeňom. Ďalšie kratšie rodokmene sa vyskytujú aj vo zvyšku knihy. Medzi týmito súpismi tu tiež nachádzame záznam o Dávidovom nástupe na trón a jeho ďalšie skutky. Kniha končí tým, že sa Dávidov syn Šalamún stane kráľom nad Izraelom.

Stručný prehľad 1. Knihy kroník:
kapitoly 1 až 9:23 — vybrané rodokmene,
kapitoly 9:24 až 12:40 — Dávidov vzostup
kapitoly 13:1 až 20:30 — Dávidova vláda

Prorocká symbolika: Dávid vo svojom vďakyvzdaní Bohu v piesni v 1. knihe kroník 16:33 hovorí o čase, kedy Boh príde „súdiť zem". Toto je odkazom na Evanjelium podľa Matúša, kde v 25. kapitole Ježiš opisuje čas, kedy príde súdiť zem. V podobenstvách o desiatich pannách a o talentoch nás varuje, že tí, na ktorých nebude nájdená Kristova krv, ktorá by prikryla ich hriechy, budú uvrhnutý do „vonkajšej temnoty". Ježiš vyzýva svoj ľud, aby boli pripravení, pretože keď príde, oddelí na súde ovce od kozlov.

Časť Dávidovej zmluvy, ktorú Boh v 17. kapitole pripomína, sa týka budúceho Mesiáša, ktorý má byť Dávidovým potomkom. Verše 13-14 popisujú Syna, ktorý bude ustanovený v Božom dome a jeho kráľovstvo bude trvať naveky. Toto poukazuje jedine na Ježiša Krista.

Praktická aplikácia: Rodokmene, ktoré sú v 1. knihe kroník, nám môžu pripadať nudné, ale pripomínajú nám, že Boh pozná osobne každé jedno zo svojich detí, až tak, že vie koľko máme vlasov na hlave (Matúš 10:30). Môžeme si byť istý, že to kým sme a čo robíme je navždy zapísané v Božej mysli. Ak patríme Kristovi, naše mená sú navždy zapísané v Baránkovej Knihe života (Zjavenie 13:8).

Boh je verný svojmu ľudu a dodrží svoje zasľúbenia. V 1. knihe kroník vidíme naplnenie Božieho zasľúbenia Dávidovi, že sa stane kráľom nad celým Izraelom (1. kniha kroník 11:1-3). Môžme si byť istí, že rovnako naplní aj zasľúbenia dané nám. Boh zasľúbil požehnanie pre tých, ktorí Ho nasledujú, ktorí v pokání prídu ku Kristovi, a ktorí poslúchajú Jeho Slovo.

Poslušnosť prináša požehnanie, neposlušnosť prináša súd. Prvá kniha kroník, rovnako ako 1. a 2. Kniha Samuelova a 1. a 2. kniha kráľov, je kronikou opakujúceho sa vzorca hriechu, pokánia, odpustenia a obnovy izraelského národa. Rovnakým spôsobom je Boh trpezlivý aj k nám, odpúšťa nám naše hriechy, keď k Nemu prídeme v skutočnom pokání (1. Jánov 1:9). Môžeme byť uistení v tom, že Boh počuje naše modlitby v zármutku, odpúšťa nám hriechy, obnovuje naše spoločenstvo s Ním a postaví nás na cestu radosti.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha 1 kroník, Prvá kniha Paralipomenom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries