settings icon
share icon

Kniha 1 kráľov

Autor: Prvá kniha kráľov autora neuvádza. Podľa tradičného výkladu bola napísaná prorokom Jeremiášom.

Obdobie vzniku: Prvá kniha kráľov bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 560 p. n. l. a 540 p. n. l.

Zámer knihy: Táto kniha nasleduje po 1. a 2. knihe Samuelovej a začína vzostupom Šalamúna na kráľovský trón po smrti Dávida. Príbeh začína zjednoteným kráľovstvom, ale končí rozdelením národa na 2 kráľovstvá — Júdu a Izrael. V hebrejskej Biblii tvoria 1. a 2. kniha kráľov jednu knihu.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

1. kniha kráľov 1:30, „ešte dnes presadím to, k čomu som sa ti zaviazal prísahou na Hospodina, Boha Izraela, že mojím nástupcom, ktorý po mne zasadne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún."

1. kniha kráľov 9:3, „Hospodin mu povedal: „Vypočul som tvoju modlitbu a tvoju úpenlivú prosbu, ktorými si sa ku mne utiekal. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ustavične."

1. kniha kráľov 12:16, „Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, dal mu ľud túto odpoveď: „Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Do svojich stanov, Izrael! Teraz sa, Dávid, staraj o svoj dom!" Nato Izrael odišiel do svojich stanov."

1. kniha kráľov 12:28, „Dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš, Izrael, svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta."

1. kniha kráľov 17:1, „Vtedy povedal tišbejský Eliáš z Gileádu Achábovi: „Akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo."

Stručné zhrnutie: Prvá kniha kráľov začína Šalamúnom a končí Eliášom. Rozdiel medzi nimi napovedá, čo sa nachádza uprostred. Šalamún sa narodil po kráľovskom škandáli medzi Dávidom a Batšebou. Rovnako ako jeho otec, aj Šalamún mal slabosť pre ženy, ktorá ho stiahla dolu. Šalamúnovi sa najprv vodilo dobre, modlil sa za múdrosť, postavil Bohu chrám, čo trvalo 7 rokov. Ale potom 13 rokov zabrala stavba jeho vlastného paláca. Množstvo manželiek ho priviedlo uctievať ich božstvá a odviedli ho od Boha. Po Šalamúnovej smrti spravovalo Izrael niekoľko kráľov, väčšina z nich bola zlá a slúžili modlám. Toto ich viedlo k tomu, že sa odvrátili od Boha a nepomohlo im ani kázanie Eliáša, aby sa navrátili späť k Bohu. Medzi najhorších kráľov patrí Acháb so svojou manželkou Izebel (Jezabel), ktorí priniesli uctievanie Baala na výšiny. Eliáš sa snažil navrátiť Izraelcov k uctievaniu Hospodina a dokonca vyzval Baalových kňazov, aby si pomerali sily s Hospodinom na vrchu Karmel. Boh samozrejme vyhral a Eliáš pozabíjal Baalových prorokov. Kráľovná Izebel sa veľmi rozhnevala a nariadila zabiť Eliáša, takže sa utiekol skryť na púšť. Vyčerpaný a skľúčený volal na Boha: „vezmi si môj život". Boh mu ale poslal jedlo a povzbudil proroka, keď sa mu prihovoril v „tichom a príjemnom šeleste". Boh ho zachránil, aby pokračoval v ďalšej práci.

Prorocká symbolika: Chrám v Jeruzaleme, kde v svätyni svätých prebýval Boží Duch, je predobrazom tých, ktorí veria v Krista, v ktorých od momentu spasenia prebýva Duch Svätý. Tak ako mali Izraelci opustiť modloslužbu, aj my máme odložiť všetko, čo nás oddeľuje od Boha. Sme Jeho ľud, chrám živého Boha. 2. Korintským 6:16 nám hovorí: „Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom." (Ekumenický preklad)

Prorok Eliáš bol predchodca Krista a apoštolov Novej zmluvy. Boh dal Eliášovi schopnosť robiť zázračné veci, aby dokázal, že je skutočne Božím mužom. Vzkriesil z mŕtvych syna vdovy zo Sarepty, ktorá potom vyhlásila: „Teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodina, ktoré zvestuješ, je pravdivé." (1. kniha kráľov 17:24, Ekumenický preklad). Rovnako sú v Novom zákone jasne viditeľní Boží muži, ktorí zvestovali Božie slovo a preukazovali Jeho moc. Ježiš vzkriesil z mŕtvych nie len Lazara, ale aj syna Naimskej vdovy (Lukáš 7:14-15) a Jairovu dcéru (Lukáš 8:52-56). Apoštol Peter vzkriesil ženu menom Tabita (Skutky 9:40) a Pavel vzkriesil mládenca menom Eutychus (Skutky 20:9-12).

Praktická aplikácia: Prvá kniha kráľov obsahuje veľa lekcií pre veriacich. Vidíme varovanie pred tým, akú spoločnosť si vyberáme, hlavne na blízke vzťahy ako je manželstvo. Izraelskí králi ako Šalamún, svojím manželstvom s cudzinkami, vystavili zlému seba aj ľud, ktorý spravovali. Ako veriaci v Krista si musíme byť opatrní vo výbere priateľov, obchodných partnerov a manželov či manželky. „Nedajte sa oklamať: "Zlá spoločnosť kazí dobré mravy" (1. Korintským 15:33, Botekov preklad).

Eliášove skúsenosti na púšti sú pre nás tiež hodnotným ponaučením. Po jeho neuveriteľnom víťazstve nad 450 Baalovými prorokmi na hore Karmel, sa jeho radosť premenila na zármutok, keď bol prenasledovaný kráľovnou Izebel a musel utiecť, aby si zachránil život. Takéto vrcholové zážitky často nasledujú poklesy, depresie a odradenia. V živote kresťana sa musíme mať na pozore pred takýmito zážitkami. Náš Boh je verný, On nás nikdy neopustí ani nezanechá. Ten tichý, jemný šelest, ktorý povzbudil Eliáša, povzbudí aj nás.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha 1 kráľov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries