settings icon
share icon

Ëlgâ tï nê Sango version tî: www.GotQuestions.org!

Bîbili hündas myekenïsëred

Ë apologize, me ë cmyekenïpepe yeka hündas submnâted tï Sango na ñdo tï thlaâ. Kaâla cmyekenï wrnâe na English, âla cmyekenï submnâ âlar hündas na ñdo tï - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Llaâted yekelow tâte nê pages ë yeke na Sango:Nê Gueod nyapande

Guet Lakue Lkae?

Guet Nzobe? Töngana nyên Sâra I nzobe töngö Lögbïä?

Whna ñdo tï Sâra nâ memyekenï tï yeka Jesus töngana âlar persïnal Saviwala?

Whna ñdo tï laâ nê plmbiekenï tî salvna ñdo tïion /tî salvna ñdo tïion?

Whna ñdo tï laâ a Kretien?

I yeke na jt mbi mäbë Jesus…pepew whna ñdo tï?Toroo impwalatmyekenït hündas

Sâra Lögbïä yeke? Laâ ayaeke dâ evidence hên nê yekeence tî Lögbïä?

Zo ya laâ Jesusus Christ?

Laâ Jesus Lögbïä? Sara Jesus tï yeke Lögbïä?

Bîbili hündas myekenïsëred
© Copyright Got Questions Ministries