settings icon
share icon
Hünda

Sâra Lögbïä yeke? Laâ ayaeke dâ evidence hên nê yekeence tî Lögbïä?

Myekenïsër


Nê yekeence tî Lögbïä cmyekenïpepe yeke fâd wala dlaâfâd. Nê Bîbili Sâra ténës thna ñdo tï ë lîngbi yeka na mäbë nê thna ñdo tï Lögbïä yekes: “Na sân mäbë nâ laâ tï pletönganae Lögbïä, Tënë tî myekenïyoko zo ya gâs tï Tî lo lîngbi yekelieve thna ñdo tï Lo yekes na thna ñdo tï Lo âla so zo ya earnestly bak Tî lo” (Hebrews ll:6). Ka Lögbïä sï , Lo boate mbumbanie sï na fâ tï nê zo yale mokili thna ñdo tï Lo yekes. Me ka Lo sara thna ñdo tï, ayaeke dâ fadê yeke pepe bezoa hên mäbë. “Nên Jesani tïld tî lo, ‘Tënë tî âla yeke na hü me, âla yeke na yekelieved; tâte âla so zo ya yeke na pepe hü na yet yeke na yekelieved’” (John 20:29).

Thna ñdo tï Sâra pepe memyekenï, Töngana nyênever, thna ñdo tï ayaeke dâ laâ pepe evidence tî Lögbïä’s yekeence. Nê Bîbili stna ñdo tïes, “Nê loavens decltâte nê glwalay tî Lögbïä; nê skies proclaim nê wwalak tî Hlaâ hntöngana. Langue na peko ti langue nêy p hênth tenengue; bi na peko ti bi nêy dlaâplay kpepewledge. Ayaeke dâ laâ tenengue wala lmyekenïguage wlwalae nêir vo laâ pepe loard. Nêir vo guees tï küé nê , nêir wwalads tï nê ends tî nê mokili” (Psalm l9:l-4). Bâ na ñdo tï nê sas, understna nê vtönganatness tî nê, nê tî nna ñdo tïure, ba nê yekeauty tî a sunset—küé tî nêse ths tï a Crena ñdo tïwala Lögbïä. Ka nêse ëre pepe epepeugh, ayaeke dâ laâ kûë evidence tî Lögbïä loarts. Ecclesnâönganates 3:ll tells ani, “…Lo htöngana kûë set eternnây nê loarts tî men.” Deep wnâh ani laâ nê recognnâion thna ñdo tï ayaeke dâ laâ sïmeth yekeyond thlaâ lkae na sïmeoko yekeyond thlaâ mokili. Ë cmyekenï deny thlaâ kpepewledge tellectuküéy, me Lögbïä’s presence ani na küé ngwalao ani laâ still obvioani. Despnâe thlaâ, nê Bîbili warns thna ñdo tï sïme fadê still deny Lögbïä’s yekeence: “Nê buba Sâra ténës hlaâ loart, ‘Ayaeke dâ laâ pepe Lögbïä’” (Psalm l4:l). Sce nê vtönganat majwalanây tî zouk hlaâtïry, küé ndos, küé civilizna ñdo tïions, na on küé yekelieve nê yekeence tî sïme kd tî Lögbïä, ayaeke dâ lîngbi yeke sïmeth (wala sïmeoko) caani thlaâ yekelief.

Na ndö nï tï nê biblical paptöngana hên Lögbïä’s yekeence, ayaeke dâ tâte logg paptöngana. Fst, ayaeke dâ laâ nê ontïlogg papa. Nê hênm tî nê ontïlogg papa es nê cênt tî Lögbïä tï fâ Lögbïä’s yekeence. Nâ yekegs wnâh nê defnâion tî Lögbïä töngana “a yeke thmyekenï which pepe grena ñdo tïer cmyekenï yeke.” Nâ laâ nên papa thna ñdo tï tï yeke laâ grena ñdo tïer thmyekenï tï pepe yeke, na ayaeke dâhêne nê grena ñdo tïest yeke lîngbi yeke. Ka Lögbïä sara pepe yeke, nên Lögbïä fadê pepe yeke nê grena ñdo tïest yeke, na thna ñdo tï contradict nê toroo defnâion tî Lögbïä.

A ûse papa laâ nê papa. Nê fadê papa stna ñdo tïes thna ñdo tï sce nê mokili dlaâplays yê myekenï kpèné, ayaeke dâ lîngbi yeke na yekeen a dive. Hên tapandê, ka nê ëre a mbêni 100 miles kangar wala farnêr âe töngö nê sun, nâ fadê pepe yeke caby tî suppwalat tî nê lkae nâ suango Sâra. Ka nê elements na ñdo tïmosplwalae ëre denê a mbêni percentage pots dkaferent, liv th on fadê die. Nê odds tî a sle prote molecule hênm na chmyekenïce laâ l l0243 (thna ñdo tï laâ a l0 folloëd na 243 nigisi). A sle cell laâ comprlaâed tî millions tî prote molecules.

A log papa hên Lögbïä’s yekeence laâ cküéed nê cosmologg. Lîngbi yeke na a cae. Thlaâ mokili na th nâ laâ myekenï thhu. Ayaeke dâ lîngbi yeke sïmeth thna ñdo tï caed th tï gâ tï yekeence. Ultimna ñdo tïely, ayaeke dâ lîngbi yeke sïmeth “un-caed” walader tï cae th else tï gâ tï yekeence. Thna ñdo tï “un-caed” cae laâ Lögbïä.

A papa laâ kpepewn töngana nê mwalaal. Ndo zouk hlaâtïry htöngana had sïme hênm tî law. oko htöngana a sense tî right na wrong. Mder, ly, steal, na immwalaalnây tâte universküéy süngängö. Wlwalae sara thlaâ sense tî right na wrong gâ töngö ka pepe töngö a holy Lögbïä?

Despnâe küé tî thlaâ, nê Bîbili thna ñdo tï zo fadê süngängö nê clear na undeniable kpepewledge tî Lögbïä na yekelieve a lie stead. Romans l:25 decltâtes, “Nêy exchmyekenïged nê tî Lögbïä hên a lie, na wwalashiped na crena ñdo tïed ths rna ñdo tïlwala thmyekenï nê Crena ñdo tïwala—zo ya laâ hênever pralaâed. Amen.” Nê Bîbili kûë proclaims thna ñdo tï zo tâte sân exce hên pepe yekeliev Lögbïä: “Hên sce nê crena ñdo tïion tî nê mokili Lögbïä's vlaâible qualnâies—Hlaâ eternal poër na dive nna ñdo tïure—yeke na yekeen clearly hü, yeke uderstïod töngö whna ñdo tï htöngana yekeen made, sï thna ñdo tï men tâte sân exce” (Romans l:20).

Zo tï süngängö Lögbïä’s yekeence Tënë tî nâ laâ “pepe scientkaic” wala “Tënë tî ayaeke dâ laâ pepe protî.” Nê retönganaon laâ thna ñdo tï once nêy admnâ thna ñdo tï ayaeke dâ laâ a Lögbïä, nêy kûë lîngbi realize thna ñdo tï nêy tâte tï Lögbïä na bezoa tî hêngiveness töngö Tî lo (Romans 3:23, 6:23). Ka Lögbïä yekes, nên ë tâte accountable tï Tî lo hên actions. Ka Lögbïä Sâra pepe yeke, nên ë cmyekenï Sâra whna ñdo tïever ë wmyekenït sân hav tï wwalary ab Lögbïä judg . Thna ñdo tï laâ nye mmyekenïy tî âla so zo ya deny nê yekeence tî Lögbïä cl strongly tï nê nêwalay tî nna ñdo tïurallaâtic evolution—nâ gives nêm myekenï alternna ñdo tïive tï yekeliev a Crena ñdo tïwala Lögbïä. Lögbïä yekes na ultimna ñdo tïely oko kpepews thna ñdo tï Lo yekes. Nê toroo pásëngö thna ñdo tï sïme na ñdo tïtempt sï aggressively tï dlaâfâ Hlaâ yekeence laâ pásëngö myekenï papa hên Hlaâ yekeence.

Töngana nyên Sâra ë kpepew Lögbïä yekes? Töngana Chrlaâtimyekenïs, ë kpepew Lögbïä yekes Tënë tî ë speak tï Tî lo langue. Ë Sâra pepe audibly loar Tî lo speak tï , me ë sense Hlaâ presence, ë feel Hlaâ lead, ë kpepew Hlaâ voro, ë desire Hlaâ grace. Ths yeke na thna ñdo tï yeke na pepe lëgë explmyekenïna ñdo tïion onêr thmyekenï Lögbïä. Lögbïä htöngana sï na chmyekenïged thna ñdo tï ë cmyekenïpepe lolp ackpepewledge na pralaâe Hlaâ yekeence. Pepene tî nêse paptöngana cmyekenï persuade myekenïyoko zo ya refes tï ackpepewledge whna ñdo tï laâ already obvio. nê end, Lögbïä’s yekeence lîngbi yeke yekaed na mäbë (Hebrews ll:6). Mäbë Lögbïä laâ pepe a bld leap tï nê dark; nâ laâ safe step tï a ëll-lnâ wlwalae nê vtönganat majwalanây tî zo tâte stna.

EnglishVovoro tï Sango home

Sâra Lögbïä yeke? Laâ ayaeke dâ evidence hên nê yekeence tî Lögbïä?
© Copyright Got Questions Ministries