settings icon
share icon
Hünda

Whna ñdo tï laâ a Kretien?

Myekenïsër


A tî a Kretien fadê yeke sïmeth silar tï “a persïn prtîess yekelief Jesus töngana nê Chrlaât wala nê btönganaed on nê teachs tî Jesus.” Thlaâ laâ a gueod pot, yê mmbiekenïy defnâio, nâ fküés sïmewhna ñdo tï shwalat tî reküéy communicna ñdo tï nê Bïblï boro tî whna ñdo tï nâ membiekenïs tï yeke a Kretien. Nê wwalad “Kretien” laâ ed 3 nê New Testament (Acts 11:26; 26:28; 1 Peter 4:16). Folloërs tî Jesusus Christ ëre cküéed “Kretiens” Mbiekenïtioch (Acts 11:26) Tënë tî nêir yekehaviwala, activnây, na tenengue ëre yê Chrlaât. Nê wwalad “Kretien” lnâerküéy membiekenïs, “yekelong tï nê party tî Chrlaât” wala a “folloër tî Chrlaât.”

Unhêntunna ñdo tïely, nê wwalad “Kretien” htöngana grena ñdo tï deal tî nâs signkai cmbiekenïce na laâ tîten ed tî sïmeoko zo ya laâ religio wala htöngana high mwalaal zo ya may wala ma pepe yeke a boro folloër tî Jesusus Christ. Mmbiekenïy zo zo ya Sâra pepe yekelieve na trt Jesusus Christ nêmselves Kretiens mbumbe Tënë tî nêy gue tï wala nêy “Kretien” nna ñdo tïion. Me gue tï, serv âla so less hêntunna ñdo tïe thmbiekenï âla, wala yeke a gueod persïn Sâra pepe make âla a Kretien. Gue tï church Sâra pepe âla a Kretien mbieke nïymwalae thmbiekenï gue tï a garage âla mbiekenï. Yeke a membieker tî, na ñdo reglo sevto tïtend, na giv tï nê wwalak tî nê Sâra pepe âla a Kretien.

Nê Bîbili teaclos thna ñdo tï nê gueod walaks ë Sâra cmbiekenïpepe yekaable tï Lögbïä. Tnâ 3:5 Sâra ténës, “Lo, pepe Tënë tî tî righteo ths ë had Sârmbiekenïe, Tënë tî tî hlaâ. Lo zouk nê wtönganah tî rebirth na na nê Holy Spirnâ.” Sï, a Kretien laâ sïmeoko zo ya htöngana yekeen bwalan aga na Lögbïä (John 3:3; John 3:7; 1 Peter 1:23) na htöngana put mäbë na trt Jesusus Christ. Ephesians 2:8 thna ñdo tï nâ laâ “…na grace âla yeke na yekeen, zouk mäbë—na thlaâ pepe töngö âlarselves, nâ laâ nê gkat tî Lögbïä.”

A boro Kretien laâ a persïn zo ya htöngana mäbë na trt nê persïn na wwalak tî Jesusus Christ, clud Hlaâ dena ñdo tïh on nê töngana paye hên ss na Hlaâ ont nê langue. John 1:12 tells , “Yet tï küé zo ya d tî lo, tï âla so zo ya yekelieved hlaâ name, lo nê right tï yekegâ tî Lögbïä.” Nê mark tî a boro Kretien laâ voro hên onêrs na oyekedience tï Lögbïä’s Wwalad (1 John 2:4, 10). A boro Kretien laâ tî Lögbïä, tî Lögbïä’s boro, na oko zo ya htöngana yekeen lkae Jesusus Christ.

Yeke na âla hên Chrlaât Tënë tî tî whna ñdo tï âla yeke na lwalae? Ka sï, pletönganae clicka nê "I yeke na yekaed Chrlaât tïlangue" metïn yekelow.

EnglishVovoro tï Sango home

Whna ñdo tï laâ a Kretien?
© Copyright Got Questions Ministries