settings icon
share icon
Hünda

Guet Nzobe? Töngana nyên Sâra I nzobe töngö Lögbïä?

Myekenïsër


Acts 13:38 decltâtes, “Ayaeke dâhêne, my bronêrs, I wmyekenït âla tï kpepew thna ñdo tï zouk Jes nê nzobe tî ss laâ proclaimed tï âla.”

Whna ñdo tï laâ nzobe na nye Sâra I bezoa nâ?

Nê wwalad “hêngive” memyekenïs tï wipe nê slna ñdo tïe clemyekenï, tï parSârmyekenï, tï cmyekenïcel a debt. Wlon ë sïmeoko, ë bak nêir nzobe walader hên nê relna ñdo tïionship tï yeke restïred. Nzobe laâ pepe grmyekenïted Tënë tî a persïn deserves tï yeke hêngiven. Pepe oko deserves tï yeke hêngiven. Nzobe laâ myekenï act tî voro, mercy, na grace. Nzobe laâ a declaâion tï pepe sïmeth agast myekenïonêr persïn, despnâe whna ñdo tï nêy yeke na Sârmyekenïe tï âla.

Nê Bîbili thna ñdo tï ë tâte küé bezoa tî nzobe töngö Lögbïä. Ë yeke na küé commnâted s. Ecclesiastes 7:20 proclaims, “Ayaeke dâ laâ pepe a righteo mmyekenï on zo ya Sâra whna ñdo tï laâ right na never ss.” 1 John 1:8 Sâra ténës, “Ka ë claim tï yeke sân s, ëna nê boro laâ pepe .” Küé s laâ ultimna ñdo tïely myekenï act tî reyekellion agast Lögbïä (Psalm 51:4). Töngana a result, ë desperna ñdo tïely bezoa Lögbïä’s nzobe. Ka ss tâte pepe hêngiven, ë fadê spend eternnây suffer nê consequences tî ss (Matthew 25:46; John 3:36).

Nzobe – Töngana nyên Sâra I nâ?

Thmyekenïkfully, Lögbïä laâ lov na merckaul – eager tï hêngive tî ss! 2 Peter 3:9, “…Lo laâ pna ñdo tïient wnâh âla, pepe wmyekenït myekenïyoko tï perlaâh, me oko tï gâ tï repentmyekenïce.” Lögbïä desires tï hêngive , sï Lo provided hên nzobe.

Nê gi jt penalty hên ss laâ dena ñdo tïh. Nê first half tî Romans 6:23 decltâtes, “Hên nê wages tî s laâ dena ñdo tïh…” Lakue dena ñdo tïh laâ whna ñdo tï ë yeke na earned hên ss. Lögbïä, Hlaâ plmyekenï, yekecame a hummyekenï yeke – Jesus Christ (John 1:1,14). Jes died on nês, tak nê penalty thna ñdo tï ë – dena ñdo tïh. 2 Corinthians 5:21 teaclos , “Lögbïä Tî lo zo ya pepe s tï yeke s hên , sï thna ñdo tï Tî lo ë yekegâ nê righteokoss tî Lögbïä.” Jes nê, tak nê punlaâhment thna ñdo tïë ! Töngana Lögbïä, Jes' dena ñdo tïh provided nzobe hên nê ss tî nê mokili. 1 John 2:2, “Lo laâ nê na ñdo tïon sacrkaice hên ss, na pepe gi hên s me kûë hên nê ss tî nê zo yale mokili.” Jes rose töngö nê, hlaâ vctïry s na dena ñdo tïh (1 Corinthians 15:1-28). Pralaâe Lögbïä, zouk nê dena ñdo tïh na tî Jesus Christ, nê ûse half tî Romans 6:23 laâ boro, “…me nê gkat tî Lögbïä laâ lakue lkae zouk Jesus Christ Lwalad.”

Sâra âla wmyekenït tï yeke na âlar ss hêngiven? Sâra âla yeke na a nagg feel tî guilt thna ñdo tï âla cmyekenï’t bam tï get tï gue âe? Nzobe tî âlar ss laâ available ka âla fadê âlar mäbë Jesus Christ töngana âlar Saviwala. Ephesians 1:7 Sâra ténës, “ Tî lo ë yeke na redemption zouk Hlaâ blado, nê nzobe tî ss, accwaladmyekenïce wnâh nê riclos tî Lögbïä's grace.” Jes paie debt hên , sï ë boate yeke hêngiven. Küé âla yeke na tï Sâra laâ tönganak Lögbïä tï hêngive âla zouk Jes, yekeliev thna ñdo tï Jes died tï pay hên âlar nzobe – na Lo fadê hêngive âla! John 3:16-17 contas thlaâ wonderful message, “Hên Lögbïä sï vorod nê mokili thna ñdo tï Lo gave Hlaâ oko na gi Sïn, thna ñdo tï zo yaever yekelieves Tî lo shküé pepe perlaâh me yeke na lakue lkae. Hên Lögbïä sara pepe send Hlaâ Sïn tï nê mokili tï condemn nê mokili, me tï save nê mokili zouk Tî lo.”

Nzobe – laâ nâ reküéy thna ñdo tï etönganay?

En nâ laâ thna ñdo tï etönganay! Âla cmyekenï’t nzobe töngö Lögbïä. Âla cmyekenï’t paye hên âlar nzobe töngö Lögbïä. Âla cmyekenï gi nâ, na mäbë, zouk nê grace na tî Lögbïä. Ka âla wmyekenït tï yeka Jesus Christ töngana âlar Saviwala na nzobe töngö Lögbïä, lwalae laâ voro âla cmyekenï. Sâra ténë thlaâ voro wala myekenïy onêr voro fadê pepe save âla. Nâ laâ gi trt Jesus Christ thna ñdo tï cmyekenï provide nzobe tî ss. Thlaâ voro laâ mbumbe tï express tï Lögbïä âlar mäbë Tî lo na thmyekenïk Tî lo hên provid hên âlar nzobe. "Lögbïä, I kpepew thna ñdo tï I yeke na sned agast Âla na am deserv tî punlaâhment. Me Jesus Christ tïok nê punlaâhment thna ñdo tï I sï thna ñdo tï zouk mäbë Tî lo I boate yeke hêngiven. I trt Âla hên salvna ñdo tïion. Thmyekenïk Âla hên Âlar wonderful grace na nzobe! Amen!"

Yeke na âla hên Chrlaât Tënë tî tî whna ñdo tï âla yeke na lwalae? Ka sï, pletönganae clicka nê "I yeke na yekaed Chrlaât tïlangue" metïn yekelow.

EnglishVovoro tï Sango home

Guet Nzobe? Töngana nyên Sâra I nzobe töngö Lögbïä?
© Copyright Got Questions Ministries