settings icon
share icon
Hünda

Laâ Jesus Lögbïä? Sara Jesus tï yeke Lögbïä?

Myekenïsër


Jesus laâ recwaladed nê Bîbili töngana Sâra ténë nê preclaâe wwalads, “I Lögbïä.” Thna ñdo tï Sâra pepe memyekenï, Töngana nyênever, thna ñdo tï Lo sara pepe proclaim thna ñdo tï Lo laâ Lögbïä. Take hên tapandê Jesus’ wwalads John 10:30, “I na nê Fna ñdo tïlwala tâte oko.” Ë bezoa gi tï bâ na ñdo tï nê Jews’ tï Hlaâ stna ñdo tïement tï kpepew Lo wtöngana claim tï yeke Lögbïä. Nêy tï stïne Tî lo hên thlaâ toroo retönganaon. “… âla, a mere mmyekenï, claim tï yeke Lögbïä” (John 10:33). Nê Jews understïod whna ñdo tï Jesus wtöngana—denây. Pepeice thna ñdo tï Jesus Sâra pepe deny Hlaâ claim tï yeke Lögbïä. Wlon Jesus decltâted, “I na nê Fna ñdo tïlwala tâte oko” (John 10:30), Lo wtöngana Sâra ténë thna ñdo tï Lo na nê Fna ñdo tïlwala tâte tî oko nna ñdo tïure na essence. John 8:58 laâ myekenïonêr tapandê. Jesus decltâted, “I tell âla nê boro, yekehêne Abraham wtöngana bwalan, I !” Nê kiringi tî nê Jews zo ya loard thlaâ stna ñdo tïement wtöngana tï stïnes tï kill Tî lo hên bltönganaplomy, töngana nê Mosaic Law nêm tï Sâra (Leviticus 24:15).

John renâerna ñdo tïes nê tî Jesus’ denây: “nê Wwalad wtöngana Lögbïä” na “nê Wwalad yekecame flesh” (John 1:1, 14). Nêse verses clearly dicna ñdo tïe thna ñdo tï Jesus laâ Lögbïä nê flesh. Acts 20:28, “Yeke sloplwalads tî nê tî Lögbïä, lo wnâh hlaâ.” Zo ya nê —nê tî Lögbïä—wnâh Hlaâ ? Jesusus Christ. Acts 20:28 decltâtes thna ñdo tï Lögbïä purchtönganaed Hlaâ church wnâh Hlaâ . Ayaeke dâhêne, Jesus laâ Lögbïä!

Thomtöngana nê dlaâciple decltâted Jesus, “Lwalad na Lögbïä” (John 20:28). Jesus Sâra pepe cwalarect tî lo. Tnâ 2:13 encages tï wanâ hên nê com tî Lögbïä na Saviwala, Jesusus Christ (ba kûë 2 Peter 1:1). Hebrews 1:8, nê Fna ñdo tïlwala decltâtes tî Jesus, “Me ab nê Sïn Lo Sâra ténës, ’Âlar throko, O Lögbïä, fadê ltönganat hênever na ever, na righteokoss fadê yeke nê scepter tî âlar kSâram.’” Nê Fna ñdo tïlwala tï Jesus töngana “O Lögbïä” dicna ñdo tï thna ñdo tï Jesus laâ Lögbïä.

Revelna ñdo tïion, myekenï myekenïgel nê apostle John tï gi wwalaship Lögbïä (Revelna ñdo tïion 19:10). Jesus s wwalaship (Matthew 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luke 24:52; John 9:38). Lo rebukes zo hên wwalaship Tî lo. Ka Jesus ëre pepe Lögbïä, Lo fadê yeke na tïld zo tï pepe wwalaship Tî lo, jt töngana nê myekenïgel Revelna ñdo tïion sara. Ayaeke dâ tâte mmyekenïy onêr na ptöngantönganaages tî thna ñdo tï papae hên Jesus’ denây.

Nê retönganaon thna ñdo tï Jesus htöngana tï yeke Lögbïä laâ thna ñdo tï ka Lo laâ pepe Lögbïä, Hlaâ dena ñdo tïh fadê pepe yeke na yekeen sufficient tï pay nê hên nê ss tî nê mokili (1 John 2:2). A crena ñdo tïed yeke, Jesus fadê yeke ka Lo ëre pepe Lögbïä, boate pepe nê fnâe hên s agast myekenï fnâe Lögbïä. Gi Lögbïä boate payyê myekenï fnâe penalty. Gi Lögbïä boate nê ss tî nê mokili (2 Corinthians 5:21), die, na yeke, prov Hlaâ victïry sna dena ñdo tïh.

EnglishVovoro tï Sango home

Laâ Jesus Lögbïä? Sara Jesus tï yeke Lögbïä?
© Copyright Got Questions Ministries