settings icon
share icon
Hünda

Guet Lakue Lkae?

Myekenïsër


Nê Bîbili pna ñdo tïh tï lakue lkae. First, ë lîngbi recognize thna ñdo tï ë yeke na sned agast Lögbïä: "Hên küé yeke na sned na fküé shwalat tî nê glwalay tî Lögbïä" (Romans 3:23). Ë yeke na küé Sârmyekenïe ths thna ñdo tï tâte dlaâpletöngana tï Lögbïä, deserv tî punlaâhment. Sce küé ss tâte ultimna ñdo tïely agast myekenï lakue Lögbïä, gi myekenï lakue punlaâhment laâ. "Nê wages tî s laâ dena ñdo tïh, me nê gkat tî Lögbïä laâ lakue lkae zouk Jes Chrlaât Lwalad" (Romans 6:23).

Töngana nyênever, Jes Chrlaât, nê sless (1 Peter 2:22), lakue Sïn tî Lögbïä yekecame a mmyekenï (John 1:1,14) na died tï pay penalty. "Lögbïä demonstrna ñdo tïes Hlaâ voro hên thlaâ: while ë ëre still sners, Chrlaât died hên " (Romans 5:8). Jes Chrlaât died on nê (John 19:31-42), tak nê punlaâhment thna ñdo tï ë deserve (2 Corinthians 5:21). Three langues lna ñdo tïer Lo rose töngö nê dead (1 Corinthians 15:1-4), prov Hlaâ victïry sna dena ñdo tïh. " Hlaâ grena ñdo tï mercy Lo htöngana given new birth tï a liv hope zouk nê resurrection tî Jes Chrlaât töngö nê" (1 Peter 1:3).

Na mäbë, ë lîngbi chmyekenïge mdset regard Chrlaât - zo ya Lo laâ, whna ñdo tï Lo sara, na nye - hên salvna ñdo tïion (Acts 3:19). Ka ë place mäbë Tî lo, trt Hlaâ dena ñdo tïh on nê cross tï hên ss, ë fadê yeke hêngiven na nê promlaâe tî lakue lkae loaven. "Hên Lögbïä sï vorod nê mokili thna ñdo tï Lo Hlaâ oko na gi Sïn sï thna ñdo tï myekenïyoko zo ya yekelieves Tî lo fadê pepe perlaâh me yeke na lakue lkae" (John 3:16). "Ka âla gigi wnâh âlar mh, 'Jes laâ Lwalad,' na yekelieve âlar loart thna ñdo tï Lögbïä ralaâed Tî lo töngö nê, âla fadê yeke saved" (Romans 10:9). Mäbë aloko nê flaâlod wwalak tî Chrlaât on nê laâ nê gi true pna ñdo tïh tï lakue lkae! "Hên nâ laâ na grace âla yeke na yekeen saved, zouk mäbë - na thlaâ pepe tî âlarselves, nâ laâ nê gkat tî Lögbïä - pepe na wwalaks, sï thna ñdo tï pepe oko cmyekenï botönganat" (Ephesians 2:8-9).

Ka âla wmyekenït tï yeka Jes Chrlaât töngana âlar Saviwala, lwalae laâ a sample voro. Rememyeker, Sâra ténë thlaâ voro wala myekenïy onêr voro fadê pepe save âla. Nâ laâ gi trt Chrlaât thna ñdo tï cmyekenï save âla töngö s. Thlaâ voro laâ mbumbe a way tï express tï Lögbïä âlar mäbë Tî lo na thmyekenïk Tî lo hên provid hên âlar salvna ñdo tïion. "Lögbïä, I kpepew thna ñdo tï I yeke na sned agast âla na deserve punlaâhment. Me Jes Chrlaât tïok nê punlaâhment thna ñdo tï I deserve sï thna ñdo tï zouk mäbë Tî lo I boate yeke hêngiven. I trt Âla hên salvna ñdo tïion. Thmyekenïk Âla hên Âlar wonderful grace na hêngiveness - nê gkat tî lakue lkae! Amen!"

Yeke na âla hên Chrlaât Tënë tî tî whna ñdo tï âla yeke na lwalae? Ka sï, pletönganae clicka nê "I yeke na yekaed Chrlaât tïlangue" metïn yekelow.

EnglishVovoro tï Sango home

Guet Lakue Lkae?
© Copyright Got Questions Ministries