Macaafni qulqulluun yeroo ammaa faayidaa qabaa?Gaaffii: Macaafni qulqulluun yeroo ammaa faayidaa qabaa?

Deebii:
Ibiroota 4:12 akkana jedha, �Sagaleen Waaqayyoo jiraataadhaa fi kan hojjeetuudha waan ta�ef. Billaa qara lama qabuu caalaa qara qabeessa, lubbuu fi afuura, ribuu fi kallee hanga adda baasuutti waraana, miira yaada laphee ni qora.�Maacafni qulqulluun kan inni xumuramee tilmaamaan waggaa 1900 dura, sirrimatti faayidaan isaa osoo hin jijjiramiin hanga guyyaa haraatti hafeera. Macaafni qulqulluun burqaa waan qabatamaa guddaati, Waaqayyo mul�ata inni nuu kennee hundumaa, waa�ee mataa isaas ta�ee karoora inni namaaf qabuufis.

Macaafni qulqulluun waa�ee uumamuu biyya lafaa ragaa heedduu qabateera, innis argisiisuu saayinsiitii fi sakata�iinsaan kan mirkaneefame. Warri tokkoo tokkoo keewatni kun kan inni of keessatti qabatuu Leewota 17:11, Lallaba 1:6-7, Iyoob 36:27-29, Faarf. 102:25-27, fi Qolaa 1:16-17. Kan akka seenaa macaafa qulqulluu Waaqayyo ijoollee namaatiif karoori fayyisuu akka hin deebine, amala adda addaa heedduu gaarii ta�ee ibsameera. Ibsa kanaan macaafni qulqulluun ragaa hedduu kenna. Waa�ee amala namaatii fi gartokkootti jechuu namaa. Kan mataa keenyaa shaakalli guyyaa guyyaa kan inni nu argisiisuu ragaan kun baay�ee sirriidhaa fi haala namaa kan ibsu akka ta�ee dha. Macaafa Xiinsammuun kami iyyuu. Macaafa qulqulluu keessatti kan galmaa�aan dhugaan seena qabeessi heedduun cina isaattis burqaan macaafa qulqulluu mirkanaa�eera. Qayyabannaan seenaa yeroo hundumaa akka inni argisiisutti wali galtee heedduu qabiyyee macaafa qulqulluu fi kana cinatti macaafoota qulqulluu gidduu wali galteen jiraachuu isaati, dhugaa wal fakkaatuu irratti.

Ta�us, macaafni qulqulluun macaafa seena miti, macaafa xiinsammuu yookaan saayinsii barruullee miti. Macaafni qulqulluun Waaqayyo ibsa nuuf kennee dha, inni eenyuu akka ta�e, fi fedha isaatiif kaayyoo isaa, ijoollee namaatiif kan inni qabu. Mul�atni kanaa qaamni inni baay�ee guddaan sababa cubbuuti fi seenaa Waaqayyootti adda baanee dha, akkasumas Waaqayyoo tokkumaa isaa deebisuudhaaf mucaa isaa Yesuus Kristoosiin fannoo irratti aarsaa ta�ee kan nuuf kennee dha. Fayyuudhaaf hawwii nuyii qabnuun hin jijjiramne. Waaqayyoo isaa wajjiniin nu araarsuudhaaf hawwii inni qabu akkasuma.

Macaafni qulqulluun baay�ee sirrii kan ta�ee fi ragaa faayida qabeessa of keessatti qabateera. Ragaan faayida qabeessa macaafa qulqulluu inni guddaan _fayyisuu _ Addunyaa guutuu fi osoo gargar hin citiin ijoollee namaa irratti hojii irra kan oolaa jiruu dha. Sagaleen Waaqayyoo raawwatee hin duloomu, hin jijjiramuu yookaan fooya�aa hin adeemu. Aadaan ni jijjiramuu, seeronnii in geedarama, dhaloonni ni dhufa ni deema, haa ta�uu malee sagaleen Waaqayyoo har�as faayida qabeessa, akkuma yeroo jalqaba barreefamee tureetti.sagaleen isaa hundumtuu adda ba�ee har�a nurratti raawwachuu in danda�a, haa ta�uu malee sagaleen isaa dhugaa inni qabatee har�a jireenya keenya irrtti raawwachuu ni dandeenya, nuuf ta�as.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Macaafni qulqulluun yeroo ammaa faayidaa qabaa?