पापको बारेमा प्रश्नहरु


पापको परिभाषा के हो?

म कसरी जान्न सक्छु कि कुनै कार्य पाप हो?

मेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु?

सात घातक पापहरु के हुन्?

के परमेश्वरको सामने सारा पापहरु बराबर हुन्?

अश्लील साम्रगीको बारेमा बाइबल ले के भन्दछ? के अश्लील साम्रगी हेर्नु पाप हो?

धूम्रपानको प्रति मसीह दृष्टिकोण के छ? के धूम्रपान एक पाप हो?

बाइबलले मद्य/मदिरा पिउने सम्बन्धमा के भन्दछ? के एउटा विश्वासीले मद्य/मदिरा सेवन गर्नु पाप हो?

के जुवा खेल्नु एउटा पाप हो? बाइबलले जुवा खेल्नुको बारेमा के भन्दछ?

बाइबलले शरीरमा खोप्ने चित्र/शरीरको खोपाइको विषयमा के भन्दछ?

बाइबलले समलिङ्गीको विषयमा के भन्दछ? के समलिङ्गी एउटा पाप हो?

हस्तमैथुन - के यो बाइबल अनुसार पाप हो?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

पापको बारेमा प्रश्नहरु

कसरी पत्ता लगाउनुहोस् ...

ईश्वरसँग अनन्तता बिताउनुहोस्परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्नुहोस्