प्रार्थनाको बारेमा प्रश्नहरु


प्रार्थना किन गर्नु?

पापीको प्रार्थना भनेको के हो?

प्रभु को प्रार्थना के हो र के हामीले यो गर्नु पर्छ?

मैले यस्तो के गरु कि परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाहरुको उत्तर दिउन?

येशूको नाममा प्रार्थना गर्नु भन्नको के अर्थ हो?

के यो स्वीकार्निय छ कि एउटै कुराको लागि दोहराइ प्रार्थना गर्ने?

के सामूहिक प्रार्थना महत्वपूर्ण छ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

प्रार्थनाको बारेमा प्रश्नहरु