येशूको नाममा प्रार्थना गर्नु भन्नको के अर्थ हो?


प्रश्न: येशूको नाममा प्रार्थना गर्नु भन्नको के अर्थ हो?

उत्तर:
येशूको नाममा प्रार्थनालाई यूहन्ना 14:13-14 मा हामीलाई यसरी सिकाइएको छ, "तिमीहरुले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरुले मेरो नाउँमा कुनै थोक भने म गरी-दिनेछु।" केहि मानिस यस वचनको गलत उपयोग यो सोची गर्दछ छन् कि प्रार्थनाको अन्तमा जे पनि हामीले परमेश्वरसँग, "येशूको नाममा" मागेको त्यसको उत्तर उहाँले सदैव प्रदान गर्नु हुन्छ। यो आवश्यक रूपमा "येशूको नाममा" को शब्दहरुलाई कुनै एउटा जादुको सूत्रको रूपमा व्यवहार गर्नु हो। यो पुरा तरिकाले बाइबलिय होइन।

येशूको नाममा प्रार्थना गर्नुको अर्थ उहाँले दिएको अधिकारमा प्रार्थना गर्नु र पिता परमेश्वरसँग यो भन्नु हो कि उहाँले हाम्रो प्रार्थनाहरु माथि कार्य गरुन किनकि हामी येशू, उहाँ पुत्रको नाउँमा उहाँको अघि आएका हौँ। येशूको नाउँमा प्रार्थनाको अर्थ त्यस कुराको समान हो जसरी हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै प्रार्थना गरिरहेका छौ। "परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु हुन्छ। हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे ता पनि परमेश्वरले सुन्नु हुन्छ भनि हामी जान्दछौं भने, यो पनि जान्दछौं कि उहाँलाई हामिले जे मागेका छौँ त्यो हामीलाई प्राप्त भएका छ" (1 यूहन्ना 5:14-15)। येशूको नाउमा प्रार्थना गर्नु त्यी वस्तुहरुको लागि प्रार्थना गर्नु हो जसले येशूलाई महिमा र सम्मान दिन्छ।

प्रार्थनाको अन्तमा "येशूको नाउँमा" प्रार्थना गर्नु कुनै जादुई सुत्र होइन। यदि हामीले यस्तो कुरा मांगदछौं वा यस्तो भन्छौं कि परमेश्वरको महिमाको लागि र परमेश्वरको इच्छा अनुसार होइन, तब "येशूको नाउबाट" माग्नु अर्थहीन हुन्छ। येशूको नाउमा वास्तवमै र उहाँको महिमाको लागि गरिएको प्रार्थना नै अति महत्वपूर्ण छ, न कि प्रार्थनाको अन्तमा केहि निश्चित शब्द। यो शब्द होइन जसले प्रार्थनाको अर्थ राख्दछ, तर प्रार्थनाको पछीको उद्देश्य-ले नै अर्थ राख्दछ। वस्तुहरुको लागि प्रार्थना गर्नु जुन कि परमेश्वरको इच्छाको सहमतिमा छ त्यो येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्नुको सार हो।

English
नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश
येशूको नाममा प्रार्थना गर्नु भन्नको के अर्थ हो?

कसरी पत्ता लगाउनुहोस् ...

ईश्वरसँग अनन्तता बिताउनुहोस्परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्नुहोस्