मानवताको बारेमा प्रश्नहरु


यसको के अर्थ हो कि मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको छ (उत्पत्ति 1:26-27)?

के हामीसँग दुई वा तीन भाग छ? के हामी शरीर, प्राण र आत्मा हौ - वा – शरीर, प्राण-आत्मा?

मानिसको प्राण र आत्मा को बीचमा के अन्तर छ?

उत्पत्तिमा मानिसहरुले लामो समय सम्म जीवन यापन किन गरे?

विभिन्न जातिहरुको उत्पत्ति के हो?

बाइबल ले जातिवाद, पूर्वाग्रह र पक्षपातको बारेमा के भन्दछ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

मानवताको बारेमा प्रश्नहरु