परिवार र पालन-पोषणको बारेमा प्रश्नहरु


असल माता-पिता हुनको बारेमा बाइबलले के भन्छ?

ख्रीष्टियन पिताहरु को बारेमा बाइबलले के भन्दछ?

एउटा ख्रीष्टियन आमाके बारेमा बाइबलले के भन्दछ?

कसरी विश्वासीले आफ्नो बच्चालाई अनुशासित गर्ने? बाइबलले के भन्छ?

ख्रीष्टियनहरु को लागि गर्भ नियन्त्रण को उपयोग को बारेमा बाइबलले के भन्दछ? के ख्रीष्टियनहरुलाई गर्भ निरोधहरुको उपयोग गर्नु पर्छ?

ख्रीष्टियन माता-पिता त्यस समय के गर्नु पर्छ जब उनीहरुको साथमा हराएको छोरा (वा छोरी) हुन्छन?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

परिवार र पालन-पोषणको बारेमा प्रश्नहरु