सृष्टिको बारेमा प्रश्नहरु


बाइबलले सृष्टिवाद बनाम विकासवादको बारेमा के भन्दछ?

के परमेश्वर र विज्ञानमा विश्वास गर्न विरोधाभास हुन्छ?

सृष्टिलाई बुद्धिमानीले सृजिएको रूपरेखाको सिद्धान्त के हो?

यस पृथ्वीको आयु कति छ? यस पृथ्वीको उमेर कति छ?

के नोआको जल प्रलय विश्वव्यापी वा स्थानीय थियो?

परमेश्वले अदनको बगैचामा असल र खराबको ज्ञानको वृक्षलाई किन राख्नु भयो?

बाइबलले डायनासोरको विषयमा के भन्दछ? के बाइबलमा डायनासोर छन्?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

सृष्टिको बारेमा प्रश्नहरु