स्वर्गदूतहरु र दुष्टआत्माहरुका बारेमा प्रश्नहरु


स्वर्गदूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ?

बाइबलले दुष्टात्मा विषयमा के भन्छ?

शैतान को हो?

दुष्टाआत्माद्वारा जकडिएको/शैतानिक जकडनको विषयमा बाइबलले के भन्दछ?

के ख्रीष्टियन दुष्टात्माले जकडिएको हुनुसक्छ? के ख्रीष्टियन दुष्टात्माको अधीनमा हुनसक्छ?

परमेश्वरका छोराहरु र मानिसका छोरीहरु को हुन् उत्पति ६:१-४?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

स्वर्गदूतहरु र दुष्टआत्माहरुका बारेमा प्रश्नहरु