परमेश्वरको बारेमा प्रश्नहरुपरमेश्वरको बारेमा प्रश्नहरु

के परमेश्वरको अस्तित्व छ? के परमेश्वरको अस्तित्व को प्रमाण छ?

के परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ? म कसरी निश्चित रुपमा जान्न सक्छु कि परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ?

परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?

बाइबलले त्रिएकत्वको विषयमा के सिकाउँछ?

किन परमेश्वरले असल मानिसहरुमा खराब कुराहरु गराउन अनुमति दिनुहुन्छ?

के परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभयो?

किन परमेश्वर पूरानो करारमा नयाँ करारमा भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ?

परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के हो?

के आज पनि परमेश्वर हामीसँग कुरा गर्नु हुन्छ?

परमेश्वरलाई कसले सृष्टि गरे? परमेश्वर कहाँबाट आउनुभयो?नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपरमेश्वरको बारेमा प्रश्नहरु