പ്രര്‍ത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


എന്താണ്‌ പാപിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന?

എന്തിന്‌ പ്രര്‍ത്ഥിക്കണം?

എന്താണ് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന? നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ?

യേശുകര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക എന്നാല്‍ എന്താണര്‍ത്ഥം?

ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ എങ്ങനെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം?

ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ആവര്‍ത്തിച്ച്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്‌ ശരിയാണോ, അതോ ഒരു കാര്യത്തിനായി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളോ?

ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന പ്രധാനമാണോ? ഒരു വ്യക്തി തനിയെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ശക്തി ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനക്കുണ്ടോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
പ്രര്‍ത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക