വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

വിവാഹമോചനത്തെപ്പറ്റിയും പുനര്‍വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയും വേദപുസ്തകം എന്ത്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നു?

അന്യ വംശത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു?

വിവാഹജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്‌?

ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ഒരു അവിശ്വാസിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്‌ ശരിയാണോ?

ക്രിസ്തീയദമ്പതികൾ ലൈംഗീകമായി ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌?

ഭാര്യമാർ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ക്ക്‌ കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത്‌ ആവശ്യമാണോ?

ഞാൻ വിവാഹ മോചനം ലഭിച്ച ആളാണ്‌. ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്‌ എനിക്ക്‌ പുനര്‍വിവാഹം അനുവദനീയമാണോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍