settings icon
share icon
ചോദ്യം

വിവാഹജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്‌?

ഉത്തരം


"ഭര്‍ത്താവുള്ള സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭര്‍ത്താവിനോട്‌ ന്യായപ്രമാണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" (റോമർ 7:2). ഈ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ മരണം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്‍മാർ അന്യോന്യം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്‌. ഇതാണ്‌ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്‌ ദൈവത്തിന്റെ കല്‍പന. എന്നാല്‍ ഇന്ന്‌ 51 ശതമാനം വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ സമയത്തിന് മുമ്പെ മോചനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. "മരണം നമ്മെ പിരിക്കുംവരെ" എന്ന്‌ അന്യോന്യം വിവാഹ സമയത്ത്‌ കൊടുക്കുന്ന വാക്ക്‌ പലരും പാലിക്കാതെ പോകുന്നു.

നിലനിൽക്കുന്ന വിവാഹജീവിതം കൈവരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? ദൈവത്തേയും അവന്റെ വചനത്തേയും അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം. വിവാഹത്തിനു മുമ്പും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട പ്രമാണമാണിത്. ദൈവം പറയുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. "രണ്ടുപേര്‍ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ചു നടക്കുമോ?"(ആമോസ്.3:3). രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച്‌ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയുവാൻ പാടില്ല എന്നത്രെ. "നിങ്ങള്‍ അവിശ്വാസികളോട്‌ ഇണെയല്ലാപ്പിണ കൂടരുത്‌; നീതിയ്ക്കും അധര്‍മ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തൊരു ചേര്‍ച്ച? വെളിച്ചത്തിനു ഇരുളിനോട്‌ എന്തൊരു കൂട്ടായ്മ?" (2 കൊരിന്ത്യർ 6:14). ഈ ഒരു പ്രമാണം മാത്രം പ്രായോഗികമാക്കിയാല്‍ ഭാവിയിലെ അനേക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരമായിക്കഴിഞ്ഞു.

വിവാഹജീവിതം സൌഭാഗ്യമാക്കുവാൻ ദമ്പതികൾ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ഭര്‍ത്താവ്‌ ഭാര്യയെ തന്റെ സ്വന്ത ശരീരത്തെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ച്‌, ബഹുമാനിച്ച്‌, പോറ്റിപ്പുലര്‍ത്തുവാനാണ്‌ വേദപുസ്തകത്തിലെ കല്‍പന (എഫെസ്യർ 5:25-31). ഭാര്യയ്ക്കുള്ള കല്‍പന ആകട്ടെ കര്‍ത്താവിനെന്നപോലെ സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവിനു കീഴടങ്ങുകയും അനുസരിക്കയും ചെയ്യണം എന്നതാണ്‌ (എഫെസ്യർ.5:22) ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്‍മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ക്രിസ്തുവും സഭയുമായുള്ള ബന്ധമായിട്ടാണ്‌ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ക്രിസ്തു സഭയുടെ തല ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാർ ഭാര്യമാര്‍ക്ക്‌ തലയായിരിക്കണം എന്ന് വായിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കായി തന്നെത്താന്‍ ഏല്‍പിച്ചുകൊടുത്തു എന്നു മാത്രമല്ല മണവാട്ടിയായി സഭയെ സ്നേഹിക്കയും, ബഹുമാനിക്കയും, പോറ്റിപ്പുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു (വെളിപ്പാട് 19:7-9).

ആദ്യ വിവാഹത്തില്‍ ഹവ്വയെ ആദാമിന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നും മാംസത്തിൽ നിന്നുമാണ്‌ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത്‌ (ഉല്‍പത്തി 2:21). അവര്‍ ഒരു ജഡമായിത്തീര്‍ന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു (ഉല്‍പത്തി 2:23-24). ഒരു ജഡമായിത്തീരുക എന്നത്‌ വെറും ശരീര ബന്ധത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. മനസ്സും ആത്മാവും സംയോജിച്ച്‌ ഒന്നായിത്തീരുന്നതിനെയാണ്‌ അത്‌ കുറിക്കുന്നത്‌. വെറും ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ ആകര്‍ഷണത്തെ അതിജീവിച്ച്‌ ആത്മീയ അനുഭവമായ യോജിപ്പിനെയാണ്‌ അതു കുറിക്കുന്നത്‌. ഇതു സാധിക്കണമെങ്കില്‍ ദമ്പതികൾ രണ്ടുപേരും ദൈവമുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കണം. ഈ ബന്ധം "ഞാന്‍" "എന്റെ" എന്നതിനെ കടന്ന് "ഞങ്ങള്‍" "ഞങ്ങളുടെ" എന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്‌ സാധിക്കുന്നത്‌. സന്തോഷകരമായ കുടുമ്പജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായത്‌ ഇതാണ്‌. മരണം പിരിക്കും വരെ ദാമ്പത്ത്യജീവിതം തുടരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം രണ്ടുപേരുടേയും പ്രധാന തീരുമാനമായിരിക്കണം. ദൈവത്തോടുള്ള രണ്ടുപേരുടേയും ബന്ധം ശരി ആയിരുന്നാല്‍ അന്യോന്യമുള്ള ബന്ധത്തിനും പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല.

Englishമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക

വിവാഹജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്‌?
© Copyright Got Questions Ministries