മനുഷവര്‍ഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


മനുഷ്യൻ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും ആണ്‌ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്‌ (ഉല്‍പത്തി.1:26-27)?

മനുഷ്യൻ ത്രിഘടക ജീവിയോ അതോ ദ്വിഘടക ജീവിയോ? മനുഷ്യന് ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്‌ എന്ന മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതോ ദേഹം, ദേഹി-ആത്മാവ്‌ എന്ന രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്‌?

മനുഷ്യന്റെ ദേഹിയും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്‌?

ഉല്‍പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ നീണ്ടവര്‍ഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്‌?

വിവിധ മനുഷ്യ വര്‍ഗ്ഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്‌ ഉണ്ടായത്‌?

വര്‍ഗ്ഗീയവാദം, മുന്‍ വിധി, തരംതിരിച്ചു കാണൽ എന്നിവയെപ്പറ്റി ബൈബിളിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്താണ്‌?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
മനുഷവര്‍ഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍