അവസാന കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


അന്ത്യകാല പ്രവചനം അനുസരിച്ച്‌ ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ്‌ സംഭവിക്കേണ്ടത്‌?

അന്ത്യ നാളുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്‌?

സഭയുടെ ഉല്‍പ്രാപണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്‌?

പീഡ കാലം എന്നാല്‍ എന്താണ്‌? പീഡ കാലം ഏഴു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക്‌ ആയിരിക്കും എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?

പീഡനകാലതതോ്ടുള്ള ബന്ധത്തില്‍ സഭ എപ്പോഴാണ്‌ ഈ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത്‌?

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്‌ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്‌?

ആയിരം ആണ്ടു വാഴ്ച എന്നാല്‍ എന്താണ്‌? അത്‌ ആക്ഷരീകമാണോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
അവസാന കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക