സഭയുടെ ഉല്‍പ്രാപണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്‌?ചോദ്യം: സഭയുടെ ഉല്‍പ്രാപണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്‌?

ഉത്തരം:
"ഉല്‍പ്രാപണം" എന്ന വാക്ക്‌ വേദപുസ്തകത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ്‌. എന്നാല്‍ ഉല്‍പ്രാപണം എന്ന വാക്കില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയം വേദപുസ്തക സത്യമാണ്‌. പാപത്തിനും അനീതിക്കും എതിരായ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധി ഈ ഭൂമിയില്‍ ദൈവം ചൊരിയുന്ന ഉപദ്രവകാലത്തിനു മുന്‍പ്‌ തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെ ആണ്‌ സഭയുടെ ഉല്‍പ്രാപണം എന്നു പറയുന്നത്‌. 1തെസ്സ.4:13-18; 1 കൊരി.15:50-54 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിലാണ്‌ സഭയുടെ ഉല്‍പ്രാപണത്തെപ്പറ്റി നാം വായിക്കുന്നത്‌. ക്രിസ്തുവില്‍ മരിച്ച എല്ലാവരും ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ്‌ തേജസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഉള്ളവരായിത്തീരും. അപ്പോള്‍ ഈ ഭൂമിയില്‍ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദൈവജനവും രൂപാന്തരപ്പെട്ട്‌ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഉള്ളവരായി ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ വാന മേഘങ്ങളില്‍ എടുക്കപ്പെടും. "കര്‍ത്താവു താനും ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവില്‍ മരിച്ചവര്‍ മുമ്പെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടു ശേഷിക്കുന്ന നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്‌ ആകാശത്തില്‍ കര്‍ത്താവിനെ എതിരേല്‍ക്കുവാന്‍ മേഘങ്ങളില്‍ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കര്‍ത്താവിനോടു കൂടെ ഇരിക്കും" (1തെസ്സ.4:16-17).

കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന നേരത്തില്‍ സംഭവിക്കുവാന്‍ പോകുന്ന കാര്യമാണ്‌ ഉല്‍പ്രാപണം. നമുക്ക്‌ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ആ സമയത്താണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌. "ഞാന്‍ ഒരു മര്‍മ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം. നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല; എന്നാല്‍ അന്ത്യ കാഹള നാദത്തിങ്കല്‍ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയില്‍ നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും; മരിച്ചവര്‍ അക്ഷയരായി ഉയിര്‍ക്കയും നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും" (1കൊരി.15:51-52). ഈ മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായി നാമെല്ലാവരും നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. പാപത്തില്‍ നിന്ന് നാം ഒടുവിലായി രക്ഷപെടുന്നത്‌ ഇങ്ങനെയാണ്‌. അതിനു ശേഷം നാം യുഗായുഗങ്ങളായി ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും. ഉല്‍പ്രാപണത്തെപ്പറ്റിയും അതിനോട്‌ അനുബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അനേകര്‍ വാദപ്രതിവാദങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാറുണ്ട്‌. അത്‌ ഒരിക്കലും ദൈവഹിതമല്ല. ഈ വചനങ്ങളെക്കൊണ്ട്‌ അന്വേന്യം ആശസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവീന്‍ എന്നാണ്‌ അപ്പൊസ്തലന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ (1 തെസ്സ.4:18).മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകസഭയുടെ ഉല്‍പ്രാപണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്‌?