മതങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശ്വാസങ്ങളേപ്പറ്റിയും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ വഴി യേശുക്രിസ്തു മാത്രമോ?

എനിക്ക് തക്കതായ മതം ഏതാണ്‌?

കൾട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

തെറ്റായ മതവിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കൾടുകളെ സുവിശേഷീകരിക്കുവാന്‍ പറ്റിയ നല്ല മാര്‍ഗ്ഗം എന്താണ്‌?

ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെയോ ഒരു ദുരുപദേഷ്ടാവിനേയോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

ആരാണ്‌ യഹോവാ സാക്ഷികൾ? അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?

മോർമോൺസ് കൾടാണോ? അവര്‍ എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നു?

മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികളോട്‌ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസികളൂടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
മതങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശ്വാസങ്ങളേപ്പറ്റിയും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍