settings icon
share icon

Romiečiams Knyga

Autorius: Romiečiams 1:1 parašyta, jog knygos autorius yra apaštalas Paulius. Romiečiams 16:22 parašyta, jog Tercijus užrašė Pauliaus žodžius.

Užrašymo data: Romiečiams knyga tikriausiai buto parašyta 56-58 metais po Kr.

Užrašymo tikslas: Kaip ir visų kitų Pauliaus laiškų bažnyčioms, šio laiško tikslas buvo mokant doktriną skelbti Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę ir padrąsinti tikinčiuosius, kurie skaitė jo laišką. Paulius ypatingai rūpinosi tais, kuriems šis laiškas buvo parašytas- „Dievo numylėtiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems" (Romiečiams 1:7). Kadangi jis pats buvo Romos pilietis, jis nepaprastai degė rūpesčiu Romos tikintiesiems. Kadangi jis dar nebuvo apsilankęs Romos bažnyčioje, šis laiškas taip pat buvo jo prisistatymas jiems.

Svarbios eilutės: „Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui" (Romiečiams 1:16).

„Tai ką gi? Ar mes turime pirmenybę? Visai ne! Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys- visi yra nuodėmės valdžioje, kaip parašyta 'Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų'." (Romiečiams 3:9-11)

„Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai" (Romiečiams 3:21).

„Nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės" (Romiečiams 3:23).

„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai" (Romiečiams 5:8).

„Atpildas už nuodėmę- mirtis, o Dievo dovana- amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį" (Romiečiams 6:23).

„Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal Dvasią, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra Jo" (Romiečiams 8:9).

„Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems" (Romiečiams 8:28).

„Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje" (Romiečiams 8:38-39).

„Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas" (Romiečiams 10:9-10).

„Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką,- tai jūsų sąmoningas tarnavimas" (Romiečiams 12:1).

„Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta: 'Mano kerštas, Aš atmokėsiu',- sako Viešpats" (Romiečiams 12:19).

„Prašau jus, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldymus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų!" (Romiečiams 16:17).

Trumpas apibendrinimas: Paulius džiaugėsi pagaliau galėdamas tarnauti šiai bažnyčiai, ir visi tai puikiai žinojo (Romiečiams 1:8-15). Laiškas Romiečiams buvo parašytas iš Korinto, prieš Pauliaus kelionę į Jeruzalę, kurios metu jis perdavė surinktas aukas nepasiturintiems. Jis planavo eiti į Romą ir tada į Ispaniją (Romiečiams 15:24), tačiau jo planai sugriuvo, nes jis buvo suimtas Jeruzalėje. Galiausiai jis nukeliavo į Romą kaip kalinys. Tikriausiai Febė, Kenchrėjos bažnyčios, esančios netoli Korinto, narė nunešė laišką į Romą (Romiečiams 16:1).

Romiečiams pagrinde yra doktriną aiškinantis laiškas, ir jį galima suskirstyti į keturias dalis: teisingumo poreikis- 1:18-3:20; teisingumo parūpinimas- 3:21-8:39; teisingumo įrodymas- 9:1-11:36; teisingumo praktikavimas- 12:1-15:13. Pagrindinė laiško tema yra aiški- teisingumas. Vedamas Šventosios Dvasios, Paulius pirmiausia pasmerkia visus žmones dėl jų nuodėmingumo. Jis išreiškia troškimą skelbti Dievo Žodžio tiesą romiečiams. Jis labai tikėjosi, kad jie laikosi teisingo kelio. Jis aiškiai parodo, kad jis nesigėdija evangelijos (Romiečiams 1:16), nes ji yra jėga, kuria kiekvienas yra išgelbėjamas.

Romiečiams knygoje kalbama apie Dievą- kas Jis yra, ir ką Jis yra padaręs. Joje pasakojama apie Jėzų Kristų, ir ką Jis pasiekė savo mirtimi. Šioje knygoje taip pat sužinome apie save- kas mes buvome be Kristaus ir kas esame po to, kai pasitikėjome Kristumi. Jėzus mirė už mus, kai mes dar tebuvome nusidėjėliai.

Sąsajos: Laiške Romiečiams, iliustruojant šlovingas tiesas, Paulius naudoja keletą Senojo testamento žmonių ir istorijų. Abraomas patikėjo, ir jam tai buvo užskaityta teisumu- tikėjimu, o ne darbais (Romiečiams 4:1-5). Romiečiams 4:6-9 Paulius mini Dovydą, kuris pakartoją tą pačią tiesą: „Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos; palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito!" Paulius naudoja Adomą, aiškindamas romiečiams paveldėtos nuodėmės doktriną; Sarą ir Izaoką, pažado vaiką, iliustruodamas principą, kad krikščionys yra Dievo dieviškos malonės pažado vaikai per Kristų. 9-11 skyriuose Paulius pakartoja Izraelio tautos istoriją ir skelbia, kad Dievas pilnai ir galutinai neatstūmė Izraelio (Romiečiams 11:11-12), bet leido jiems "suklupti" iki tol, kol pilnas pagonių skaičius bus išgelbėtas.

Praktinis pritaikymas: Romiečiams knyga aiškiai moko, kad nėra nieko, ką mes galime padaryti, kad save išgelbėtume. Kiekvienas „geras" darbas, kurį mes esame bet kada padarę yra nešvarus skuduras prieš Dievą. Mes esame visiškai mirę savo nusikaltimuose ir nuodėmėse, ir tik Dievo malonė ir gailestingumas gali mus išgelbėti. Dievas mums parodė tą malonę ir gailestingumą siųsdamas savo Sūnų, Jėzų Kristų, mirti ant kryžiaus vietoje mūsų. Kai mes savo gyvenimus atiduodame Kristui, mūsų nuodėminga prigimtis nebekontroliuoja mūsų, nes mus kontroliuoja Dvasia. Jeigu mes išpažįstame, kad Jėzus Kristus yra Viešpats, ir tikime, kad Jis buvo prikeltas iš numirusių, mes esame išgelbėti, mes gimstame iš naujo. Mums reikia gyventi taip, kad mūsų gyvenimai būtų gyva auka Dievui. Didžiausias mūsų troškimas turėtų būti Dievo, kuris mus išgelbėjo, garbinimas. Galbūt geriausias laiško Romiečiams pritaikymas būtų praktiškas 1:16 eilutės pritaikymas mūsų gyvenimams- mes turėtume nesigėdyti evangelijos, bet ištikimai ją skelbti!

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Romiečiams Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries