settings icon
share icon

Pakartoto įstatymo Knyga

Autorius: Pakartoto įstatymo knygą parašė Mozė. Tai yra jo pamokslų rinkinys Izraeliui, prieš jiems pereinant per Jordaną. „Mozė kalbėjo izraelitams" (1:1). Tikriausiai kažkas kitas (galbūt Jozuė) parašė paskutinį skyrių.

Užrašymo data: Šie pamokslai buvo pasakyti per 40 dienų laikotarpį prieš Izraeliui įeinant į Pažadėtąją žemę. Pirmasis pamokslas buvo pasakytas vienuolikto mėnesio pirmą dieną (1:3). Po 70 dienų izraelitai perėjo per Jordaną, pirmojo mėnesio dešimtą dieną (Jozuės 4:19). Jeigu atimsime 30 dienų, per kurias buvo gedima Mozės mirties (Pakartoto įstatymo 34:8), mums liks 40 dienų. Visa tai vyko 1410 metais prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Nauja izraelitų karta ruošėsi įeiti į Pažadėtąją žemę. Ši minia nepatyrė Raudonosios jūros stebuklo ir negirdėjo įstatymo, duoto ant Sinajaus kalno; jie visi ruošėsi įeiti į naują žemę, kurioje bus daug pavojų ir pagundymų. Pakartoto įstatymo knyga buvo jiems duota, kad primintų apie Dievo įstatymus ir Dievo galią.

Svarbios eilutės: „Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų neatimkite. Laikykitės Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymų, kuriuos jums skelbiu" (Pakartoto įstatymo 4:2).

„Klausyk, Izraeli! Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas! Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje; mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas" (Pakartoto įstatymo 6:4-7).

„Įsidėkite į širdis visus šituos žodžius, kuriuos jums šiandien paskelbiau, perduokite juos savo vaikams ir įsakykite vykdyti viską, kas parašyta šitame įstatyme. Tai ne tuščias dalykas, nes tai yra jūsų gyvenimas. Jų dėka ilgai gyvensite žemėje, kurios einate paveldėti anapus Jordano" (Pakartoto įstatymo 32:46-47).

Trumpas apibendrinimas: Izraelitams buvo įsakyta atsiminti keturis dalykus: Dievo ištikimybę, Dievo šventumą, Dievo palaiminimą ir Dievo perspėjimus. Pirmi trys skyriai pakartoja, kas įvyko jų kelionėje nuo Egipto iki Moabo, kur jie tuo metu buvo apsistoję. 4 skyriuje kviečiama paklusti ir būti ištikimiems Dievui, kuris buvo ištikimas jiems.

5-26 skyriuose pakartojamas įstatymas. Dešimt Dievo Įsakymų, įsakymai dėl aukų ir ypatingų dienų ir naujai kartai duotas poilsio įstatymas. Tiems, kurie bus paklusnūs, pažadami palaiminimai (5:29; 6:17-19; 11:13-15), o tiems, kurie laužys įsakymą- badas (11:16-17).

Palaiminimų ir prakeikimų tema tęsiama 27-30 skyriuose. Ši knygos dalis baigiasi aiškiu pasirinkimu, duotu Izraeliui: „Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys" (30:19).

Paskutiniuose skyriuose Mozė drąsina žmones; įgalioja Jozuė, kuris vadovaus vietoje jo; užrašo giesmę; ir paskutinį kartą palaimina Izraelio gimines. 34 skyriuje aprašomos Mozės mirties aplinkybes. Jis užlipo į Pisgos kalno viršunę, kur Viešpats jam parodė Pažadėtąją žemę, į kurią jis negalėjo įeiti. Būdamas 120 metų, nenusilpusiomis akimis ir neišsekusiomis jėgomis, Mozė mirė Viešpaties buvime. Pakartoto įstatymo knyga baigiasi trumpu šio didžio pranašo aprašymu.

Ženklai: Pakartoto įstatymo knygoje yra daugybė Naujojo testamento temų. Svarbiausia iš jų yra būtinumas tobulai laikytis Mozės įstatymo ir negalimumas to įvykdyti. Nesibaigiančios aukos už žmonių, kurie nuolatos laužė įstatymą, nuodėmių atpirkimą bus išpildytos paskutinėje „vieną kartą ... visiems laikams" Kristaus aukoje (Hebrajams 10:10). Dėl Jėzaus ant kryžiaus atlikto darbo, mums daugiau nebereikės aukų už nuodėmes.

Dievo Izraelio tautos išsirinkimas ir jų padarymas Jo ypatingais žmonėmis pranašavo Dievo išsirinkimą visų tų, kurie patikės Kristumi (1 Petro 2:9). Pakartoto įstatymo 18:15-19 Mozė pranašavo apie kitą pranašą- paskutinį pranašą, kuris yra Mesijas. Kaip Mozė, Jis gaus ir pamokslaus dievišką apreiškimą ir Jis ves savo žmones (Jono 6:14; 7:40).

Praktinis pritaikymas: Pakartoto įstatymo knygoje pabrėžiama Dievo Žodžio svarba. Tai gyvybiškai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Nors mes nesame Senojo testamento valdžioje, mes vis tiek turime atsiduoti Dievo valiai mūsų gyvenimams. Paprastas paklusnumas atneša palaiminimą, ir nuodėmė turi savo pasekmes.

Nei vienas iš mūsų nėra „virš įstatymo". Net Mozė, Dievo išrinktas vadovas ir pranašas, turėjo paklusti. Jis negalėjo įeiti į Pažadėtąją žemę, nes nepakluso aiškiam Viešpaties įsakymui (Skaičių 20:13).

Per gundymų laikotarpį dykumoje, Jėzus tris kartus citavo Pakartoto įstatymo knygą (Mato 4). Tai darydamas, Jėzus mums parodė, kaip svarbu paslėpti Dievo Žodį savo širdyse, kad mes nenusidėtume prieš Jį (Psalmių 119:11).

Kaip izraelitai prisimindavo Dievo ištikimybę, taip ir mes turėtume tai daryti. Raudonosios jūros perėjimas, šventas Dievo būvimas Sinajaus kalne, manos palaiminimas dykumoje turėtų būti padrąsinimas ir mums. Puikus būdas eiti pirmyn yra laiko skyrimas pažvelgti atgal į visą, ką Dievas jau yra padaręs.

Pakartoto įstatymo knygoje mes taip pat matome mylinčio Dievo, kuris trokšta santykių su savo vaikais, paveikslą. Viešpats įvardina meilę kaip vieną iš priežasčių, kodėl savo galinga ranka išvedė Izraelį iš Egipto ir juos atpirko (Pakartoto įstatymo 7:7-8). Kaip nuostabu būti išlaisvintam iš nuodėmės pančių ir būti visagalio Dievo mylimuoju!

English



Grįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos Apžvalga



Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Pakartoto įstatymo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries