settings icon
share icon

Mato Evangelija

Autorius: Ši evangelija yra žinoma kaip Mato evangelija, nes ją parašė apaštalas vardu Matas. Šios knygos rašymo stilius yra būtent toks, kokio galima tikėtis iš vyro, kuris buvo mokesčių rinkėjas. Matas labai domisi apskaita (Mato 18:24; 25:14-15). Knyga yra tvarkingai ir glaustai parašyta. Vietoje to, kad rašytų chronologiškai, Matas evangeliją užrašė per šešias diskusijas.

Būdamas mokesčių rinkėjas, Matas turėjo įgūdį, kuris jo rašymą padarė labai įdomų krikščioniams. Mokesčių rinkėjai turėjo mokėti rašyti stenografiškai, tai reiškė, kad Matas galėjo užrašyti žodis po žodžio, kas buvo kalbama. Tai reiškia, kad Mato evangelija yra ne tik Šventosios Dvasios įkvėpta, bet taip pat joje yra tiksliai užrašytų Kristaus pamokslų. Pavyzdžiui, kalno pamokslas, užrašytas Mato 5-7 skyriuose, tikriausiai pažodžiui perteikia nuostabų Jėzaus mokymą.

Užrašymo data: Būdamas apaštalas, Matas šią knygą parašė ankstyvajame bažnyčios laikotarpyje, tikriausiai apie 50 metus. Tuo metu dauguma krikščionių buvo atsivertę žydai, taigi suprantama, kodėl šioje evangelijoje Matas pasirinko rašyti iš žydų perspektyvos.

Užrašymo tikslas: Matas bando įrodyti žydams, kad Jėzus Kristus yra pažadėtasis Mesijas. Palyginus su kitomis evangelijomis, Matas daug daugiau cituoja Senąjį testamentą, kad parodytų, kaip Jėzus išpildė pranašų žodžius. Matas detaliai aprašo Jėzaus giminės liniją nuo Dovydo ir naudoja daugybę kalbos formų, kurios buvo žinomos žydams. Iš kruopščiai parašytos evangelijos istorijos, mes matome, kad Matas mylėjo ir rūpinosi savo žmonėmis.

Svarbios eilutės: „Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti" (Mato 5:17).

„Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta: 'Mylėk savo artimą' ir nekęsk savo priešo. O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus" (Mato 5:43-44).

„Todėl melskitės taip: 'Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto" (Mato 6:9-13).

„Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?" (Mato 16:26)

„Jėzus jam atsakė: 'Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu'. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis- panašus į jį: 'Mylėk savo artimą kaip save patį'. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai" (Mato 22:37-40).

„Pasityčioję iš Jo, jie nusiautė apsiaustą, apvilko Jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti" (Mato 27:31).

„O angelas tarė moterims: 'Nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra! Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite ir apžiūrėkite vietą, kur Viešpats gulėjo" (Mato 28:5-6).

„Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen" (Mato 28:19-20).

Trumpas apibendrinimas: Pirmuose dvejuose skyriuose Matas aprašo Kristaus giminės liniją, jo gimimą ir gyvenimo pradžią. Po to knygoje diskutuojama Jėzaus tarnystė. Kristaus mokymai yra sudėlioti aplink „diskursus", tokius kaip kalno pamokslas 5-7 skyriuose. 10 skyriuje yra aprašyta mokinių misija ir tikslas; 13 skyriuje yra palyginimų rinkinys; 18 skyriuje kalbama apie bažnyčią; 23 skyrius prasideda diskursu apie veidmainystę ir ateitį. 21-27 skyriai kalba apie areštą, kankinimą ir Jėzaus nužudymą. Paskutiniame skyriuje apibūdinamas prisikėlimas ir didysis pavedimas.

Sąsajos: Kadangi Mato tikslas yra pristatyti Jėzų Kristų kaip Izraelio Karalių ir Mesiją, jis daug daugiau nei kiti trys evangelijų rašytojai cituoja Senąjį testamentą. Daugiau nei 60 kartų Matas cituoja pranašiškas ištraukas iš Senojo testamento, tuo parodydamas, kaip Jėzus jas išpildė. Jis evangeliją pradeda su Jėzaus genealogija, nuo Abraomo (žydų pirmtako) iki Kristaus. Tada jis cituoja daug pranašų, dažnai naudodamas frazę „taip pranašo parašyta" (Mato 1:22-23; 2:5-6,15; 4:13-16; 8:16-17; 13:35; 21:4-5). Šios eilutės kalba apie Senojo testamento pranašystes apie gimimą iš mergelės (Izaijo 7:14) Betliejuje (Michėjo 5:2), Jo sugrįžimą iš Egipto po Erodo mirties (Ozėjo 11:1), Jo tarnystę pagoniams (Izaijo 9:1-2; 60:1-3), Jo stebuklingus sielos ir kūno išgydymus (Izaijo 53:4), mokymą palyginimais (Psalmių 78:2) ir Jo pergalingą eiseną į Jeruzalę (Zacharijo 9:9).

Praktinis pritaikymas: Mato evangelija yra puiki įžanga į krikščionybės mokymo pagrindus. Logiškas knygos planas ir stilius padeda lengvai rasti norimas temas. Mato evangelija yra ypatingai naudinga, bandant suprasti, kaip Kristaus gyvenimu buvo išpildytos Senojo testamento pranašystės.

Matas šią evangeliją parašė žydams, iš kurių dauguma- ypač fariziejai ir sadukiejai- atkakliai priešinosi ir nenorėjo priimti Jėzaus kaip jų Mesijo. Nors jie daug amžių skaitė ir studijavo Senąjį testamentą, jų akys buvo apakintos tiesai, kas Jėzus buvo iš tikrųjų. Jėzus juos sudraudė dėl jų kietų širdžių ir atsisakymo pripažinti Tą, kurio jie turėjo laukti (Jono 5:38-40). Jie norėjo Mesijo pagal savo sąlygas; Mesijo, kuris išpildytų jų norus ir darytų tai, ką jie norėjo, kad Jis darytų. Kaip dažnai mes ieškome Dievo pagal savo sąlygas? Argi mes neatstumiame Jo priskirdami Jam tik tas savybes, kurios mums yra priimtinos, tas, dėl kurių gerai jaučiamės- Jo meilę, gailestingumą, malonę-, o nemalonias atmesdami- Jo kerštą, teisingumą ir šventą pyktį? Nepadarykite tos pačios klaidos kaip fariziejai, nesusikurkime Dievo pagal savo atvaizdą ir nesitikėkime, kad Jis gyvens pagal mūsų standartus. Toks dievas yra ne kas kita kaip stabas. Biblijoje yra pateikta pakankamai informacijos apie Dievo ir Jėzaus Kristaus tapatybes, ir to užtenka, kad mes galėtume juos garbinti ir jiems paklusti.

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Mato Evangelija
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries