settings icon
share icon

Judo Knyga

Autorius: Judo 1 parašyta, jog knygos autorius yra Judas, Jokūbo brolis. Tai tikriausiai yra Jėzaus brolis Judas, nes Jėzus taip pat turėjo brolį Jokūbą (Mato 13:55). Judas tikriausiai iš nuolankumo ir pagarbos Kristui savęs nevadina Jėzaus broliu.

Užrašymo data: Judo knygos užrašymo data yra artimai susijusi su 2 Petro knyga. Judo knygos užrašymo data priklauso nuo to, ar Judas naudojo 2 Petro laiško turinį, ar Petras naudojo Judo laiško turinį, kai rašė 2 Petro laišką. Judo laiškas buvo parašytas tarp 60 ir 80 metų po Kr.

Užrašymo tikslas: Judo laiškas yra svarbi knyga mums, nes ji parašyta paskutiniesiems laikams, bažnyčios amžiaus pabaigai. Bažnyčios amžius prasidėjo per Sėkmines. Judo knyga yra vienintelė knyga, kurioje kalbama vien tiek apie didžiąją apostazę. Judas rašė, kad pikti darbai yra apostazės įrodymai. Jis ragina mus kovoti už savo tikėjimą, nes tarp kviečių yra ir piktžolių. Bažnyčioje yra netikrų pranašų ir šventieji yra pavojuje. Judo laiškas yra trumpas, bet svarbus, parašytas šiandieninei bažnyčiai. Šį laišką verta studijuoti.

Svarbios eilutės: „Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad narsiai kovotumėte už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems" (Judo 3).

„O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie anksčiau buvo paskelbti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldymą, sieliniai, neturintys Dvasios žmonės" (Judo 17-19).

„Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, vieninteliam išmintingajam Dievui, mūsų Gelbėtojui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia dabar ir per amžius! Amen" (Judo 24-25).

Trumpas apibendrinimas: Trečioje eilutėje matome, kad Judas nekantravo rašyti apie mūsų išgelbėjimą, tačiau jis pakeitė temą ir rašė apie kovą už tikėjimą. Šis tikėjimas įkūnija visą krikščionišką doktriną, kurią mokė Kristus ir po to perdavė apaštalams. Pirmiausia Judas perspėja apie netikrus mokytojus (4-6 eilutės), o po to jis paaiškina, kaip mums būti pergalingiems dvasiniame kare (20-21 eilutės). Šiomis paskutinėmis dienomis mums būtų labai naudinga priimti ir panaudoti šią išmintį.

Sąsajos: Judo knygoje yra daug nuorodų į Senąjį testamentą. Šioje knygoje minimi: Išėjimas iš Egipto (5eil.); Šėtono maištas (6eil.); Sodoma ir Gomora (7eil.); Mozės mirtis (9eil.); Kainas (11eil.); Balaamas (11eil.); Korė (11eil.); Henochas (14-15eil.); ir Adomas (14eil.). Judas panaudojo žydų krikščioniams gerai žinomas istorines iliustracijas- Sodomą ir Gomorą, Kainą, Balaamą ir Korę- tuo primindamas jiems tikėjimo ir paklusnumo svarbą.

Praktinis pritaikymas: Mes gyvename unikaliame istoriniame laikotarpyje, ir ši nedidelė knyga gali mums padėti pasiruošti neapsakytiems šių paskutiniųjų laikų iššūkiams. Šiandienos krikščionys turi saugotis netikrų doktrinų, kurios gali lengvai mus apgauti, jei mes gerai nežinosime Dievo Žodžio. Mums reikia žinoti evangeliją- saugoti ir kovoti už ją- ir priimti Kristaus viešpatystę, kuri pasireiškia pakeistu gyvenimu. Autentiškas tikėjimas visuomet atspindi Kristaus elgesį. Mūsų gyvenimas Kristuje turėtų atspindėti mūsų pačių širdies supratimą, kuris paremtas visagalio Kūrėjo ir Tėvo autoritetu, kuris mūsų tikėjimą padaro praktišką. Mums reikia asmeninių santykių su Dievu, nes tik tada mes atpažinsime Jo balsą ir neseksime jokiais kitais balsais.

English

Grįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Judo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries