settings icon
share icon
Kesyon

Kijan mwen ka prepare tèt mwen pou maryaj?

Repons


Prepare tèt ou pou maryaj biblikman se menm bagay tou ak prepare pou nenpòt ki jefò nan lavi. Gen yon prensip ki ta dwe gouvène tout aspè nan lavi nou kòm moun ki fèt de nouvo: " Se pou ou renmen Mèt la, Bondye, ou ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou." (Matye 22:37). Sa a se pa yon lòd ki ka chanje. Li se yon bagay santral nan lavi nou kòm kwayan. Li chwazi pou konsantre sou Bondye ak sou Pawòl li a ak tout kè nou pou ke nanm nou ak lide nou yo okipe ak bagay sa yo ki fè li plezi.

Relasyon nou genyen ak Bondye atravè Senyè Jezikri a se sa ki mete tout lòt relasyon an pèspektiv. Relasyon maryaj la baze sou modèl Kris la ak legliz li (Efezyen 5: 22-33). Chak aspè nan lavi nou gouvène pa angajman nou kòm kwayan yo viv dapre kòmandman yo ak lòd Seyè a. Obeyisans nou pou Bondye ak Pawòl li anmezi pou nou ranpli wòl Bondye bay nan maryaj ak nan mond lan. Ak wòl nan chak kwayan ki fèt de nouvo se fè lwanj Bondye nan tout bagay (1 Korentyen 10:31).

Pou prepare tèt ou pou maryaj, pou mache dwat pou apèl ou nan Kris Jezi, epi vin entim avèk Bondye atravè Pawòl Li (2 Timote 3: 16-17), konsantre sou obeyisans nan tout bagay. Pa gen okenn plan fasil yo aprann mache nan obeyisans Bondye. Li se yon chwa nou dwe fè chak jou, mete sou kote bagay mond lan epi swiv Bondye pito. Mache selon Kris la se soumèt tèt nou nan imilite nan wout la sèlman, verite a sèlman ak lavi a sèlman jou apre jou, moman-pa-moman. Sa se preparasyon chak kwayan bezwen pou yo pare pou gwo kado a nou rele maryaj.

Yon moun ki an matirite espirityèlman ak mache avèk Bondye pi prepare pou maryaj pase nenpòt lòt moun. Maryaj mande angajman, pasyon, imilite, lanmou, ak respè. Sa yo se karakteristik yo ki evidan nan yon moun ki gen yon relasyon entim ak Bondye. Pandan w ap prepare tèt ou pou maryaj, konsantre pou pèmèt Bondye ba’w fòm pou’w gason oswa fi a Li vle ou ye a (Women 12: 1-2). Si ou soumèt tèt ou ba li, Li pral pèmèt ou pare pou maryaj lè bèl jou sa a bagay rive.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kijan mwen ka prepare tèt mwen pou maryaj?
© Copyright Got Questions Ministries