settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks?

Repons


Pandan ke Bib la adrese omoseksyalite, li pa mansyone klè maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks. Sepandan, li klè, Bib la kondane omoseksyalite kòm yon peche imoral ak anòmal. Levitik 18:22 idantifye sèks omoseksyèl kòm yon abominasyon, yon peche detestab. Women 1: 26-27 deklare dezi omoseksyèl ak aksyon yo dwe wont, anòmal, anvi, ak endesan. Premye Korentyen 6: 9 deklare ke omoseksyèl yo enjis epi yo pa pral eritye wayòm Bondye a. Depi tou de dezi omoseksyèl ak aksyon yo kondane nan Bib la, li klè ke omoseksyèl "marye" se pa volonte Bondye, e li ta, an reyalite, yon peche.

Chak fwa Bib la mansyone maryaj, li se ant yon gason ak yon fi. Premye mansyon de maryaj, Jenèz 2:24, dekri li kòm yon gason ki kite paran yo epi te ini ak madanm li. Nan pasaj ki gen enstriksyon konsènan maryaj, tankou 1 Korentyen 7: 2-16 ak Efezyen 5: 23-33, Bib la klèman idantifye maryaj kòm ant yon gason ak yon fi. Biblikman palan, maryaj se yon inyon pou lavi ant yon gason ak yon fi, nan yon objektif pou yo bati yon fanmi ak bay yon anviwònman ki estab pou fanmi sa a.

Bib la, sepandan, pa dwe itilize pou montre konpreyansyon sa a sou maryaj. Opinyon biblik sou maryaj se yon konpreyansyon inivèsèl sou maryaj nan tout sivilizasyon imen nan istwa lemonn. Istwa pale kont maryaj omoseksyèl. Sikoloji modèn rekonèt ke gason ak fi yo sikolojikman ak emosyonèlman fèt pou konplemante youn ak lòt. Anrapò ak fanmi an, sikològ yo pwouve ke yon inyon ant yon gason ak yon fi kote tou de mari oswa madanm sèvi kòm modèl se pi bon anviwònman pou leve bon timoun. Sikoloji diskite pale maryaj omoseksyèl. Nan lanati / fizikalite, byen klè, gason ak fi yo te fèt pou "mache" ansanm seksyèlman. Avèk objektif "natirèl" seksyèl ki se pwodiksyon, klèman sèlman yon relasyon seksyèl ant yon gason ak yon fi ka satisfè objektif sa a. Nati pale kont maryaj omoseksyèl.

Se konsa, si Bib la, istwa, sikoloji, ak nati tout pale pou maryaj ant yon gason ak yon fi—poukisa gen konfli konsa jodi a? Poukisa moun ki opoze ak maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks ki make kòm repiyan rayisab, entolerant, kelkeswa yo respektye opozisyon an prezante? Poukisa mouvman dwa omoseksyèl agresivman konsa pou pouse pou maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks lè pifò moun, relijye ak ki pa relijye, yo bay sipò—oswa bay mwens opozisyon ak maryaj koup omoseksyèl pou gen menm dwa legal ak lot koup marye ki ini yo sivilman?

Repons lan, selon Bib la, se ke tout moun natirèlman konnen ke omoseksyèl se yon bagay imoral ak anòmal, sèlm fason pou siprime konesans sa’a se pa nòmalize omoseksyèl ak atake nenpòt opozisyon kont li. Fason ki pi bon pou nòmalize envèrsyon se pa mete maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks sou egal ak maryaj tradisyonèl ant yon gason ak yon fi. Women 1: 18-32 montre sa. Nou koonn verite a paske Bondye te fè li klè. Yo rejte verite a epi ranplase li ak yon manti. Yo ankouraje manti a, epi siprime ak atake verite a. Pasyon ak kòlè ki eksprime anpil nan mouvman dwa omoseksyèl pou nenpòt moun ki opoze yo se, an reyalite, se yon endikasyon ke yo konnen pozisyon yo endefansible. Eseye simonte yon pozisyon ki fèb pa ogmante vwa ou se yon ansyen trik . Petèt pa gen okenn deskripsyon pi egzak sou ajanda modèn dwa omoseksyèl pase Women 1:31, " Yo san konsyans, yo pa kenbe pawòl yo. Kè yo di konsa, yo san pitye pou lòt moun.

Pou bay sanksyon pou maryaj omoseksyèl / menm sèks maryaj ta dwe bay apwobasyon pou omoseksyèl, ki Bib la byen klè ak toujou kondane kòm peche. Kretyen yo ta dwe kanpe byen fèm kont lide maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks. Pli lwen, gen agiman fò ak ki lojik kont maryaj omoseksyèl / menm sèks maryaj soti nan kontèks konplètman separe de Bib la. Yo moun pa bezwen yon Kretyen evanjelik pou rekonèt ke maryaj se ant yon gason ak yon fi.

Dapre Bib la, maryaj yo òdone pa Bondye pou ant yon gason ak yon fi (Jenèz 2: 21-24; Matye 19: 4-6). Maryaj omoseksyèl / menm sèks maryaj se yon pervertion nan enstitisyon maryaj ak yon ofans kont Bondye ki te kreye maryaj. Kòm Kretyen, nou pa dwe tolere oswa inyore peche. Olye de sa, nou dwe pataje lanmou Bondye ak padon peche ki disponib pou tout moun, tankou omoseksyèl, atravè Jezikri. Nou dwe pale laverite nan lanmou (Efezyen 4:15) epi konfime pou laverite avèk "jantiyès" ak respè "(1 Pyè 3:15). Kòm kretyen, lè nou fè kanpe pou verite epi rezilta a se atak pèsonèl, ensilte, ak pèsekisyon, nou ta dwe sonje pawòl Jezi yo: " Si moun k'ap viv dapre prensip lemonn yo rayi nou, pa bliye yo te rayi m' anvan yo te rayi nou. 19 Si nou te moun lemonn, lemonn ta renmen nou, paske nou ta pou li. Men, mwen chwazi nou, mwen wete nou anba pouvwa lemonn. Se poutèt sa lemonn rayi nou: nou pa moun lemonn ankò" (Jan 15: 18-19).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks?
© Copyright Got Questions Ministries