settings icon
share icon
Kesyon

Èske yon madanm dwe soumèt a mari li?

Repons


Soumisyon se yon pwoblèm enpòtan an relasyon ak maryaj. Men lòd Bib la bay: "Nou menm, medam yo, soumèt devan mari nou tankou nou soumèt devan Seyè a. Paske, yon mari se chèf madanm li menm jan Kris la se chèf legliz la. Se Kris la menm ki delivre legliz la ki kò li. Konsa, se pou medam yo soumèt devan mari yo menm jan legliz la soumèt devan Kris la" (Efezyen 5: 22-24).

Menm anvan peche te antre nan mond lan, te toujou gen prensip ke mari se chèf la (1 Timote 2:13). Adan te kreye an premye, epi Èv te kreye kòm yon "èd" pou Adan (Jenèz 2: 18-20). Bondye te etabli plizyè kalite otorite nan mond lan: gouvènman yo aplike jistis nan sosyete a ak bay pwoteksyon; pastè pou mennen ak nouri mouton Bondye yo; mari pou renmen ak nouri madanm yo; ak papa yo pou pran swen ak reprimande timoun. Nan chak ka, soumisyon mande: sitwayen nan gouvènman, mouton ki bezwen gadò, madanm ak mari, pitit ak papa.

Mo Grèk ki tradui "soumèt," se hupotasso, se fòm kontinye vèb la. Sa vle di ke soumèt bay Bondye, gouvènman, yon pastè, oswa yon mari se pa yon yon bagay nou fè yon sèl-fwa. Li se yon atitid kontinyèl, ki vin tounen yon modèl nan konpòtman.

Premyèman, byensi nou responsab pou soumèt devan Bondye, ki se sèl fason nou ka obeyi li (Jak 1:21; 4: 7). Epi chak Kretyen ta dwe viv nan imilite, prêt pou soumèt ak yonn lòt (Efezyen 5:21). Nan kesyone pou soumèt nan fanmi an, 1 Korentyen 11: 2-3, di ke mari a dwe soumèt ak Kris la (tankou Kris la te fè ak Bondye Papa a) epi madanm lan dwe soumèt a mari l.

Gen anpil enkonpreyansyon nan mond nou an jodi a sou wòl mari ak madanm nan yon maryaj. Menm lè yo byen konprann wòl biblik yo, anpil chwazi rejte yo an favè yon sipoze "emansipasyon" medam yo, sa bay rezilta kote fanmi an chire an pati. Li pa sipriz ke mond lan rejte konsepsyon Bondye a, men pèp Bondye a ta dwe gen kè kontan epi selebre modèl sa a.

Soumèt se pa yon move mo. Soumisyon se pa yon refleksyon nan enferyorite oswa mwens valè. Kris la toujou ap soumèt tèt li nan volonte Papa a (Lik 22:42; Jan 5:30), san pèdi yon iota nan valè li.

Pou kontredi move enfòmasyon nan mond lan konsènan soumisyon yon madanm ak mari li, nou dwe ak anpil atansyon note sa nan Efezyen 5: 22-24: 1) Yon madanm dwe soumèt ak yon sèl gason (mari li), se pa pou chak gason. Prensip pou soumèt la pa ekstend ak fam nan sosyete an jeneral. 2) Yon madanm dwe soumèt ak mari li nan obeyisans pèsonèl nan Seyè Jezi. Li soumèt bay mari li paske li renmen Jezi. 3) Egzanp sou soumisyon yon madanm se nan soumisyon legliz la bay Kris la. 4) Pa gen anyen ki di sou kapasite madanm lan, talan, oswa valè; lefèt ke li soumèt bay pwòp mari li pa vle di ke li enferyè oswa gen mwens merit nan nenpòt fason. Epitou remake ke pa gen okenn kalifikasyon ki bay lòd pou yo soumèt, eksepte "nan tout bagay." Se konsa, mari a pa dwe pase yon tès entèlijans anvan madanm li soumèt. Li ka yon reyalite ke fi a pi byen kalifye pase gason an pou li dirije nan plizyè fason, men li chwazi swiv enstriksyon Senyè a lè li soumèt li ak mari li. Lè sa a, yon madanm ki kwè nan Bondye ka menm lakoz mari li ki enkwayan vin kwè nan Seyè a "san li pa di yon mo" tou senpleman pa konpòtman sen li a (1 Pyè 3: 1).

Soumisyon ta dwe yon repons natirèl nan yon lidèchip ki baze sou renmen. Lè yon mari renmen madanm li kòm Kris la renmen legliz la (Efezyen 5: 25-33), Lè sa a, soumisyon se yon repons natirèl de madanm nan ak mari li. Men, kèlkeswa mari a gen oubyen manke lanmou, madanm lan dwe soumèt "menmjan ak Seyè a" (vèsè 22). Sa vle di ke obeyisans li nan Bondye—li aksepte plan li—ap lakòz li soumèt ak mari li. Konparezon "menmjan ak pou Seyè a" raple madanm lan ke gen yon otorite ki pi wo li responsab pou soumèt ak li. Se konsa, li pa gen okenn obligasyon pou dezobeyi lalwa sivil oswa lalwa Bondye a nan non "soumisyon" nan mari li. Li soumèt nan bagay ki bon ak legal e Bondye onore. Natirèlman, li pa "soumèt" abi—sa pa bon oswa legal oswa Bondye onore. Pou eseye sèvi ak prensip "soumisyon" pou jistifye abi se tòde Pawol Bondye epi ankouraje sa ki mal.

Soumisyon madanm ak mari a nan Ephesians 5 pa pèmèt mari a pou li egoyis oswa dominan. Lòd li se renmen (vèsè 25), e li responsab devan Bondye pou li akonpli kòmandman sa a. Mari a dwe egzèse otorite li avèk sajès, avèk jantiyès, ak nan lakrentif pou Bondye li dwe bay yon kont sou sa li fè.

Lè yon mari renmen madanm li jan Kris renmen legliz la, soumisyon vin pa difisil. Efezyen 5:24 di, "Konsa, se pou medam yo soumèt devan mari yo menm jan legliz la soumèt devan Kris la." Nan yon maryaj, soumèt se yon pozisyon nan bay onè ak respè a mari a (gade Efezyen 5:33) ak ranpli sa li manke. Li se plan ki gen bon konprann Bondye pou jan fanmi an ta dwe fonksyone.

Komantatè Matthew (Matye) Henry te ekri, "Fi a te fè soti nan bò kòt Adan. Li pa te soti nan tèt li pou pase li lòd, ni soti nan pye li yo pou pilonnen li, men soti nan bò kote li pou li egal ak li, anba bra li pou pwoteje li, ak tou pre kè li pou li renmen li" Kontèks imedyat nan kòmandman an pou mari a ak madanm li nan Efezyen 5: 19-33 enplike nan ranpli ak Lespri a. Lespri Bondye ki plen kè yo dwe adore (5:19), rekonesan (5:20), ak soumisyon (5:21). Pòl swiv liy sa a nan panse sou viv selon espri ak aplike li ak madanm nan vèsè 22-24. Yon madanm ta dwe soumèt bay mari li, pa paske li enferyè (Bib la pa janm anseye sa), men paske se konsa ki jan Bondye ki fèt relasyon marital la fonksyone.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske yon madanm dwe soumèt a mari li?
© Copyright Got Questions Ministries