settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou lagè?

Repons


Anpil moun fè erè nan lekti sa Bib la di nan Egzòd 20:13, "Ou pa dwe touye," Lè sa a, k’ap chèche aplike kòmandman sa a nan lagè. Sepandan, mo Ebre a literalman vle di "entansyonèl, premedite touye yon lòt moun ak malis; touye moun." Bondye te souvan bay lòd pou Izrayelit yo ale nan lagè ak lòt nasyon (1 Samyèl 15: 3; Jozye 4:13). Bondye te bay lòd pou pèn lanmò pou anpil krim (Egzòd 21:12, 15; 22:19; Levitik 20:11). Konsa, Bondye pa kont touye nan tout sikonstans, men se sèlman touye moun. Lagè se pa janm yon bon bagay, men pafwa li se yon bagay ki nesesè. Nan yon mond ki te ranpli ak moun peche (Women 3: 10-18), lagè inevitab. Pafwa sèlman wout pou kenbe moun peche soti nan fè gwo mal nan inosan an se ale nan lagè.

Nan Ansyen Testaman an, Bondye te bay lòd pou Izrayelit yo "ou pral pini moun Madyan yo pou sa yo fè moun pèp Izrayèl yo pase." (Resansman 31: 2). Deteronòm 20: 16-17 deklare, " Men, lè nou pran yon lavil ki nan limit peyi Seyè a ap ban nou pou nou rete a, se pou nou touye tou sa ki vivan ladan l'.... Se pou nou ofri yo bay Seyè a, Bondye nou an, jan li te ban nou lòd la." Epitou, 1 Samyèl 15:18 di," Li voye ou ale avèk lòd espre pou ou te touye tout moun Amalèk yo, bann moun sa yo k'ap fè sa ki mal, tankou yon ofrann pou Bondye. Se pou ou te goumen ak yo jouk ou te fin touye yo tout." Evidamman Bondye pa kont tout lagè. Jezi se toujou nan akò pafè ak Papa a (Jan 10:30), pou nou pa ka diskite ke lagè te sèlman volonte Bondye nan Ansyen Testaman an. Bondye pa chanje (Malachi 3: 6; Jak 1:17).

Dezyèm vini Jezi a pral vyolan anpil. Revelasyon 19: 11-21 dekri lagè final ak Kris la, kòmandan an viktwa ki jij ak fè lagè "ak jistis" (v. 11). San pral koule (v. 13) ak vyolans. Zwazo yo va manje vyann tout moun ki opoze li (v 17-18). Li pa gen pitye pou lènmi li yo, ki moun li pral konkeri nèt epi bay nan yon "lak dife" (v.20).

Li se yon erè yo di ke Bondye pa janm sipòte yon lagè. Jezi pa yon pasifis. Nan yon mond plen ak moun sa ki mal, pafwa lagè ki nesesè yo anpeche menm pi gwo sa ki mal. Si Hitler pa te pèdi nan Dezyèm Gè Mondyal la, konbyen dè milyon moun ki t’ap mouri anplis? Si Lagè Sivil Ameriken an pa te fèt, konbyen tan Afriken-Ameriken yo te dwe soufri tankou esklav?

Lagè se yon bagay terib. Gen kèk lagè ki pi "jis" pase yon lòt, men lagè se toujou rezilta peche (Women 3: 10-18). An menm tan an, Eklezyas 3: 8 deklare, "Li fikse lè pou ou renmen, lè pou ou rayi, lè pou nou fè lagè, lè pou nou fè lapè." Nan yon mond ki te ranpli ak peche, rayi, ak sa ki mal (Women 3 : 10-18), lagè inevitab. Kretyen pa ta dwe vle lagè, men ni Kretyen yo opoze gouvènman an Bondye te mete nan otorite sou yo (Women 13: 1-4; 1 Pyè 2:17). Bagay ki pi enpòtan nou ka fè nan yon tan lagè se priye pou bon konprann Bondye pou lidè nou yo, lapriyè pou sekirite militè nou yo, lapriyè pou rezolisyon rapid nan konfli, ak lapriyè pou yon minimòm de aksidan nan mitan sivil sou tou de kote (Filipyen 4: 6-7).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou lagè?
© Copyright Got Questions Ministries