settings icon
share icon
Kesyon

Kijan mwen ka rekonèt yon fo pwofesè / fo pwofèt?

Repons


Jezi te avèti nou ke "fo Kris ak fo pwofèt" ap vini epi yo pral eseye twonpe menm moun Bondye chwazi yo (Matye 24: 23-27; gade tou 2 Pyè 3: 3 ak Jude 17-18). Pi bon fason pou veye tèt ou kont manti ak fo pwofesè se pou konnen verite a. Pou’w konn yon kontrefè, etidye bagay reyèl la. Nenpòt kwayan ki "kòrèkteman kenbe pawòl verite a" (2 Timote 2:15) epi ki fè yon etid vijilan nan Bib la ka idantifye fo doktrin. Pou egzanp, yon kwayan ki te li aktivite Papa a, Pitit ak Sentespri a nan Matye 3: 16-17 pral imedyatman poze nenpòt doktrin ki nye Trinite a. Se poutèt sa, etap yon sèl se etidye Bib la ak jije tout ansèyman pa sa ki ekri nan Bib la.

Jezi te di "yon pyebwa rekonèt nan fwi li yo" (Matye 12:33). Lè w ap chèche "fwi," isit la, se twa tès espesifik pou aplike pou nenpòt pwofesè pou detèmine presizyon nan ansèyman li a:

1) Kisa pwofesè sa a di sou Jezi? Nan Matye 16: 15-16, Jezi mande, "Ki moun ou di mwen ye?" Pyè reponn: "Ou se Kris la, Pitit Bondye vivan an", e pou repons sa a Pyè rele "beni". Nan 2 Jan 9, nou li, "Si yon moun pa kenbe sa Kris la te moutre nou an, si li al pi lwen, li pa gen Bondye. Moun ki kenbe sa Kris la te moutre a, se li menm ki gen Papa a ak Pitit la." Nan lòt mo, Jezikri ak travay redanmsyon li an genyen anpil enpòtans; pran prekosyon pou nenpòt moun ki nye Jezi egal ak Bondye, ki bay lanmò sakrifis Jezi a mwens valè, oswa ki rejte limanite Jezi. Premye Jan 2:22 di, "Kilès k'ap bay manti la a? Se moun ki di Jezi pa Kris la. Moun sa a, se goumen l'ap goumen ak Kris la. Li voye ni Papa a ni Pitit la jete."

2) Èske pwofesè sa a preche levanjil la? Bon nouvèl la defini kòm bon nouvèl la sou lanmò Jezi, antèman ak rezirèksyon, selon Ekriti yo (1 Korentyen 15: 1-4). Malgre yo byen rezone, deklarasyon sa yo "Bondye renmen ou", "Bondye vle nou bay moun ki grangou yo manje," ak "Bondye vle ou rich" yo pa mesaj konplè nan levanjil la. Menm jan Pòl te avèti nan Galat 1: 7, "Pou di vre, pa gen okenn lòt bon nouvèl. Men, mwen di sa paske gen moun k'ap plede chaje tèt nou, ki vle chanje anpil bagay nan bon nouvèl Kris la." Pa gen moun ki, menm pa yon gwo predikatè, gen dwa chanje mesaj Bondye te ban nou an. "Mwen deja di nou sa, koulye a m'ap repete nou sa ankò: si yon moun vin anonse nou yon bon nouvèl ki pa menm ak sa nou te resevwa a, madichon pou li!" (Galat 1: 9).

3) Èske pwofesè sa a montre kalite karaktè ki glorifye Senyè a? Pale de fo pwofesè, Jid 11 di, "Malè pou yo! Y'ap fè menm rout ak Kayen. Pou yo ka fè kòb, yo lage kò yo nan menm move chemen Balaram lan. y'a mouri tankou Kore ki te peri nan fè rebèl ak Bondye." Nan lòt mo, yon fo pwofesè ka konnen nan fyète li (Kayen rejte plan Bondye a), Evaris (Balaram pwofetize pou lajan), ak rebelyon (Kora pwomote tèt li sou Moyiz). Jezi te di prekosyon ak moun sa yo e ke nou ta konnen yo pa fwi yo (Matye 7: 15-20).

Pou plis etid, revize liv sa yo nan Bib la ki te ekri espesyalman pou konbat fo ansèyman nan legliz la: Galat, 2 Pyè, 1 Jan, 2 Jan, ak Jid. Li souvan difisil pou’w idantifye yon fo pwofesè / fo pwofèt. Satan make kòm yon zanj limyè (2 Korent 11:14), ak minis li maske kòm sèvitè nan dwat (2 Korent 11:15). Se sèlman lè yo te byen abitye ak verite a nou pral kapab rekonèt yon kontrefò.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kijan mwen ka rekonèt yon fo pwofesè / fo pwofèt?
© Copyright Got Questions Ministries