settings icon
share icon
Kesyon

Ki moun ki te douz (12) disip / apòt Jezi Kris la?

Repons


Mo "disip" la refere a yon elèv oswa yon disip. Mo "apòt" la vle di "yon moun ke yo voye." Pandan Jezi te sou tè a, douz disip li yo te rele disip. Douz disip yo swiv Jezi Kris la, yo aprann nan men li, yo te resevwa fòmasyon pa li. Apre rezirèksyon ak Asansyon li, Jezi te voye disip yo pou yo temwen li (Matye 28: 18-20; Travay 1: 8). Yo te refere kòm douz apot yo. Sepandan, menm lè Jezi te toujou sou tè a, tèm "disip" yo ak "apòt" yo te itilize yon jan ki te entèchanjab.

Yo te nonmen douz disip / apòt yo nan Matye 10: 2-4, "Men non douz apòt yo: Premye a se te Simon (li te ba l' yon ti non: Pyè) ak Andre, frè li. Te gen Jak, pitit Zebede, ak Jan, frè li. Te gen Filip ak Batèlmi, Toma ak Matye, pèseptè kontribisyon an, Jak, pitit Alfe a, ak Tade. Te gen Simon, patriyòt la ak Jida Iskariòt, nonm ki te lage Jezi nan men lènmi l' yo." Bib la tou bay douz disip / apòt yo nan Mak 3: 16-19 ak Lik 6: 13-16. Yon konparezon nan twa pasaj yo montre yon ti diferans minè nan non yo. Li sanble ke Tade te konnen tou kòm "Jida, pitit Jak" (Lik 6:16) ak Lebayis (Matye 10: 3). Simon, moun peyi Zela a, te rele Simon, moun peyi Kanaran. (Mak 3:18). Jida Iskaryòt, ki te trayi Jezi, te ranplase nan douz apòt yo pa Matyas (gade Travay 1: 20-26). Gen kèk pwofèsè biblik ki gade Matyas kòm yon apòt "envalid" e ki kwè ke Pòl te chwazi pa Bondye pou ranplase Jida Iskaryòt kòm douzyèm apòt la.

Douz disip yo / apòt yo te moun òdinè Bondye itilize nan yon fason ekstraòdinè. Pami douz disip yo te pechè, yon pèseptè taks, ak yon revolisyonè. Evanjil yo anrejistre konfli yo tout tan, lit, ak dout nan douz mesye sa yo ki te swiv Jezi Kris la. Apre yo fin temwen rezirèksyon Jezi a ak Asansyon nan syèl la, Sentespri a transfòme disip yo / apòt kom moun ki gen anpil pouvwa Bondye ki te fè mond lan tèt anba (Travay 17: 6). Kisa ki te chanjman an? Douz apòt yo / disip yo te "te avèk Jezi" (Travay 4:13). Se pou yo di menm bagay la pou nou tou !

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki moun ki te douz (12) disip / apòt Jezi Kris la?
© Copyright Got Questions Ministries