settings icon
share icon
Kesyon

Kijan Kretyen yo ta dwe disipline pitit yo? Kisa Bib la di?

Repons


Jan yo disipline timoun yo ka yo fe difisil pou travay ak aprann, men li absoliman enpòtan. Gen kèk reklamasyon ke disiplin fizik (pinisyon kòporèl) tankou bay tap se metòd sèlman ke Bib la sipòte. Gen lòt ki ensiste ke "fè timoun rete san jwe oubyen rete yon kote an silans" ak lòt pinisyon ki pa enplike disiplin fizik pi efikas. Kisa Bib la di? Bib la anseye ke disiplin fizik apwopriye, benefisye, ak nesesè.

Pa meprize—nou pa vle di defann abi sou timoun. Yon timoun pa ta dwe janm disipline fizikman nan limit ki lakòz domaj fizik. Dapre Bib la, menm si, disiplin fizik ki apwopriye ak anpeche timoun yo se yon bon bagay epi kontribiye nan amelyorasyon timoun pou korije li.

Anpil vèsè an reyalite ankouraje disiplin fizik. "Ou pa bezwen pè bat yon timoun. Yon bèl kal, sa p'ap touye l'. Okontrè, si ou bat li, w'a sove nanm li pou l' pa mouri" (Pwovèb 23: 13-14; gade tou 13:24; 22:15; 20:30). Bib la fòtman ensiste sou enpòtans disiplin; li se yon bagay nou tout dwe gen nan lòd yo dwe moun ki pwodiktif, epi li plis fasil pou’n aprann lè nou jèn. Timoun ki pa disipline souvan grandi rebèl, pa gen okenn respè pou otorite, kòm rezilta jwenn li difisil pou obeyi epi swiv Bondye. Bondye li menm sèvi avèk disiplin pou korije nou epi mennen nou sou chemen ki dwat epi ankouraje repantans pou move aksyon nou yo (Sòm 94:12; Pwovèb 1: 7; 6:23; 12: 1; 13: 1; 15: 5; Ezayi 38:16; Ebre 12: 9).

Pou yo ka aplike disiplin kòrèkteman ak selon prensip biblik, paran yo dwe abitye ak konsèy Bib la konsènan disiplin. Liv Pwovèb la gen anpil bon konprann konsènan elve timoun yo, tankou "Baton ki korije timoun ap ba yo konprann. Men, timoun yo kite fè sa yo pito gen pou fè manman yo wont" (Pwovèb 29:15). Vèsè sa a esplike konsekans lè yo pa disipline yon timoun—paran yo ap wont. Natirèlman, disiplin dwe genyen kòm objektif li pou byen timoun nan epi li pa janm dwe itilize pou jistifye abi ak move tretman timoun. Pa janm ta dwe itilize li pou anpeche kòlè oswa fristrasyon.

Disiplin yo itilize pou korije ak fòme moun yo ale nan chemen dwat la. " Lè y'ap peni nou, sa yon ti jan vle fè nou plis lapenn pase pou l' ta fè nou kontan. Men pita, moun ki soti byen elve apre tout penisyon sa yo, yo pral mennen yon lavi byen dwat ak kè poze" (Ebre 12:11). Disiplin Bondye a renmen, menm jan li dwe ant paran ak pitit. Disiplin fizik pa ta dwe janm itilize pou lakòz domaj ki dire lontan oswa doulè. Pinisyon fizik yo ta dwe toujou suiv imedyatman nan rekonfòte timoun nan ak asirans ke li se te nan renmen. Moman sa yo se tan pafè a anseye yon timoun ke Bondye disipline nou paske Li renmen nou e ke, menm jan paran yo, nou fè menm bagay la pou timoun nou yo.

Èske lòt fòm disiplin, tankou "fè timoun rete san jwe oubyen rete yon kote an silans," dwe itilize olye de disiplin fizik? Gen kèk paran ki jwenn ke timoun yo pa reponn byen ak disiplin fizik. Gen kèk paran ki jwenn ke "fè timoun rete san jwe oubyen rete yon kote an silans," baz, ak / oswa pran yon bagay pou timoun yo pi efikas nan ankouraje chanjman konpòtman. Si sa se tout bon ka a, pa vle di, yon paran ta dwe anplwaye metòd ki pi byen pwodui chanjman konpòtman ki nesesè yo. Pandan ke Bib la definitivman defann disiplin fizik, Bib la plis konsène ak objektif nan bati karaktè diven pase sa li se nan metòd egzak ki itilize pou yo pwodwi objektif sa a.

Pwoblèm sa a menm pi difisil se lefèt ke gouvènman yo ap kòmanse klasifye tout kalite disiplin fizik kòm abi sou timoun. Anpil paran pa fè pitit yo pè pou yo te rapòte bay gouvènman an ak risk pou yo pran timoun yo. Kisa paran yo dwe fè si yon gouvènman te fè disiplin fizik timoun ilegal? Dapre Women 13: 1-7, paran yo dwe soumèt bay gouvènman an. Yon gouvènman pa ta dwe janm kontredi Pawòl Bondye a, epi disiplin fizik se, biblikman—palan, nan pi bon enterè timoun yo. Sepandan, kenbe timoun yo nan fanmi yo kote yo pral omwen resevwa kèk disiplin pi bon pase pèdi timoun yo nan "swen" nan gouvènman an.

Nan Efezyen 6: 4, yo di zansèt pou yo pa anpeche pitit yo. Olye de sa, yo dwe leve yo nan fason Bondye. Ogmante yon timoun nan "fòmasyon ak ansèyman Senyè a" gen ladann restriksyon, korektif, epi, wi, disiplin fizik nan renmen.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kijan Kretyen yo ta dwe disipline pitit yo? Kisa Bib la di?
© Copyright Got Questions Ministries