settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou yon bon paran?

Repons


Parante ka yon antrepriz trè difisil, men an menm tan li ka yon bagay ki pi rekonpanse ke nou fè. Bib la gen yon gwo bagay pou di sou fason nou ka avèk siksè ogmante pitit nou yo pou gason ak fi Bondye. Premye bagay nou dwe fè se anseye yo laverite sou Pawòl Bondye a.

Ansanm ak renmen Bondye e se yon egzanp ki soti nan Bondye paske nou bay tèt nou pou swiv kòmandman li yo, nou bezwen koute kòmandman Deteronòm 6: 7-9 konsènan anseye pitit nou yo pou yo fè menm bagay la. Pasaj sa a mete aksan sou nati kontinyèl enstriksyon sa yo. Li ta dwe fè tout tan-lakay ou, sou wout la, nan mitan lannwit, ak nan maten an. Verite biblik yo ta dwe fondasyon kay nou yo. Lè nou suiv prensip kòmandman sa yo, nou anseye pitit nou yo ke adorasyon Bondye ta dwe konstan, pa rezève pou dimanch maten oswa priyè sware yo.

Malgre ke timoun nou yo aprann atravè ansèyman dirèk, yo aprann pi plis pa gade nou. Se poutèt sa nou dwe fè atansyon nan tout sa nou fè. Nou dwe premye rekonèt wòl Bondye ba nou yo. Mari ak madanm yo dwe mityèlman respekte ak soumèt devan youn lòt (Efezyen 5:21). Anmenmtan, Bondye te etabli yon liy otorite pou kenbe lòd. "Men, mwen vle nou konprann sa byen: Kris la se chèf tout gason, gason se chèf fanm. Bondye se chèf Kris la" (1 Korentyen 11: 3). Nou konnen ke Kris la pa enferyè a Bondye, menm jan yon madanm pa enferyè a mari l '. Bondye rekonèt, sepandan, ke san yo pa soumèt bay otorite, pa gen okenn lòd. Responsablite mari a kòm tèt kay la se renmen madanm li menm jan li renmen pwòp kò li, nan menm sakrifis fason Kris la te renmen legliz la (Efezyen 5: 25-29).

An repons a lidèchip renmen sa a, li pa difisil pou madanm lan soumèt devan otorite mari li (Efezyen 5:24; Kolosyen 3:18). Responsablite prensipal li se renmen ak respekte mari l, viv nan bon konprann ak pirite (pite oubyen sen), ak pran swen kay la (Tit 2: 4-5). Fi yo natirèlman plis ankourajan pase gason paske yo te fèt yo dwe kavalye prensipal yo nan timoun yo.

Disiplin ak enstriksyon se pati entegral nan paran. Pwovèb 13:24 di, "Si ou pè bat pitit gason ou, ou pa renmen l'. Si ou renmen l', se pou ou korije l'." Timoun ki grandi nan kay ki pa disipline santi yo pa vle yo epi yo pa diy. Yo manke direksyon ak kontwole tèt yo, e jan lè vin pi gran yo rebèl epi yo gen ti kras oswa ki pa gen okenn respè pou nenpòt kalite otorite, ki gen ladan Bondye a. "Korije pitit ou yo lè yo piti toujou. Men, pa bat yo jouk ou touye yo" (Pwovèb 19:18). An menm tan, disiplin yo dwe ekilibre avèk lanmou, oswa timoun yo ka grandi move, dekouraje, ak rebèl (Kolosyen 3:21). Bondye rekonèt ke disiplin kapab yon bagay douloure (Ebre 12:11), men si’n fe li ak enstriksyon lanmou, li konsiderableman benefisye timoun nan. "Kanta nou menm, manman ak papa, pa aji ak timoun nou yo yon jan pou eksite yo. Men, ba yo bon levasyon, korije yo, pale ak yo dapre prensip Seyè a." (Efezyen 6: 4).

Li enpòtan pou enplike timoun nan fanmi legliz la ak ministè lè yo jèn. Regilyèman ale nan yon legliz ki kwè nan Bib la (Ebre 10:25), pèmèt yo wè ou etidye Pawòl la, epi tou li etidye li avèk yo. Diskite ak yo mond lan bò kote yo jan yo wè li, epi anseye yo sou tout bèl pouvwa Bondye a nan lavi yo chak jou. "Bay yon timoun prensip li dwe swiv. Jouk li mouri, li p'ap janm bliye l'" (Pwovèb 22: 6). Pou ou kab vin yon bon paran se tout bagay sou leve timoun ki pral swiv egzanp ou nan obeyi ak adore Seyè a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou yon bon paran?
© Copyright Got Questions Ministries