settings icon
share icon
Kesyon

Kisa ki Wayòm milenè a, epi èske li nou ta dwe konprann li literalman?

Repons


Wayòm milenè a se tit yo bay ak 1000 ane Jezi Kris pral reye sou tè a. Gen kèk moun ki eseye entèprete 1000 ane yo nan yon fason alegorik. Gen kèk ki konprann 1000 ane yo kòm senpleman yon fason figiratif pou di "yon peryòd de tan," pa yon bagay literal, rèy fizik Jezi Kris sou tè a. Sepandan, sis (6) fwa nan Revelasyon 20: 2-7, gouvènman milenè espesyalman vle di ke li se yon peryod kap dire 1000 ane. Si Bondye te vle kominike "yon peryòd tan ki long," li te kapab fasilman fè sa san li pa te klèman kontinye mansyone yon peryod tan egzak.

Bib la di nou ke lè Kris la retounen sou tè a, li pral etabli tèt li kòm wa nan Jerizalèm, chita sou fotèy David la (Lik 1: 32-33). Kontra san kondisyon an mande literalman, yon retou fizik Kris la pou etabli wayòm nan. Kontra Abramik la te pwomèt pèp Izrayèl la yon peyi, posterite ak yon gouvènè, ak benediksyon espirityèl (Jenèz 12: 1-3). Kontra a Palestinyen an te pwomèt pèp Izrayèl la restorasyon peyi a ak okipasyon peyi a (Detewonòm 30: 1-10). Kontra Davidik la te pwomèt pèp Izrayèl la padon—mwayen kote nasyon an te ka beni (Jeremi 31: 31-34).

Nan dezyèm vini an, alyans sa yo pral akonpli lè pèp Izrayèl l’ap rasanble soti nan tout nasyon yo (Matye 24:31), konvèti (Zakari 12: 10-14), ak retabli peyi a anba rèy Mesi a, Jezi Kris la . Bib la pale de kondisyon yo pandan milenè a kòm yon anviwònman pafè fizikman ak espirityèlman. Li pral yon tan lapè (Mika 4: 2-4; Ezayi 32: 17-18), kè kontan (Ezayi 61: 7, 10), konfò (Ezayi 40: 1-2), epi pap gen povrete oswa maladi (Amos 9: 13-15; Joel 2: 28-29). Bib la di nou ke sèlman kwayan yo ki pral antre nan Wayòm milenè a. Se poutèt sa, li pral yon tan nan tout jistis konplè (Matye 25:37; Sòm 24: 3-4), obeyisans (Jeremi 31:33), sentete (Ezayi 35: 8), verite (Ezayi 65:16), ak ranpli nan Sentespri a (Joel 2: 28-29). Kris la pral dirije kòm wa (Ezayi 9: 3-7; 11: 1-10), ak David kòm sibone (Jeremi 33: 15-21; Amòs 9:11). Nòb ak gouvènè yo pral dirije tou (Ezayi 32: 1; Matye 19:28), epi lavil Jerizalèm pral sant politik mond lan (Zakari 8: 3).

Revelasyon 20: 2-7 bay peryòd tan egzak la nan gouvènman milenè a. Menm san ekriti (vèsè) sa yo, gen anpil lòt ki montre literalman Mesi a pral reye sou tè a. Akonplisman nan anpil nan alyans Bondye ak pwomès li yo repoze literalman, fizikman, nan lavni wayòm nan. Pa gen okenn baz solid pou refize entèpretasyon literal wayòm milenè a ak dirasyon li pou 1000 ane.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa ki Wayòm milenè a, epi èske li nou ta dwe konprann li literalman?
© Copyright Got Questions Ministries